zaterdag 19 juli 2014

 
Meld je aan als aspirant Jurylid
 
 
 
6 juli 2015The Day After  NAI  or  OXI


Naar het voorbeeld hoe echte Democratie werkt, kunnen we ook een referendum houden.

Wat we nodig hebben is een site waar gestemd kan worden.

We kijken van alle personen die stemmen, welke stem ze naar voren brengen.

Willen we uit de EU?                                                                                                  Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Willen we de Democratie in Nederland herstellen?                                            Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Gaan we ons eigen geld creëren zonder de FED?                                                Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Gaan we gemeenteraden kiezen die luisteren naar de bevolking?                  Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Kiezen we ook zelf Burgemeesters?                                                                       Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Gaan we bestaande Politieke partijen die hebben geregeerd uitsluiten van deelname aan de nieuwe politiek?                                                                                                                       Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Voeren we een Onvoorwaardelijk basisinkomen in?                                          Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Gaan we een nieuwe grondwet maken die door een constitutioneel hof die deze gaat bewaken en de mensenrechten gaat respecteren?                                                                   Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Laten we Rechtspersonen voor de mens afschaffen.                                         Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

We alle onschendbaarheid van politici en bankiers afschaffen?                      Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Deelname aan de EU, Nato, VN, IMF beëindigen?                                             Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Allen grote bedrijven verplichten om te decentraliseren naar iedere provincie, en belasting laten betalen zoals ook de bevolking dit doet om het nieuwe systeem draaiden te houden.                                                                                                                      Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Alle privatiseringen terug draaien, daar deze toekomen aan de bevolking en niet aan mensen die ongelimiteerd geld hebben gedrukt uit het niets om ons zo verder te Bestelen.                                                                                                                    Ja ( Nai )  of   Nee   ( Oxi )

Alle overheden, Bedrijven, Banken, hebben geen macht als ze zonder bevolking zijn die hun steunt.

 

 
 
30 Mei 2015

Beste bijstand ontvangers, kom in actie tegen herinvoering van de Slavernij.
Op 17 Juni zal er op het Brandenberg college te Landgraaf een bijeenkomst  georganiseerd worden, om 18:00 adres Graafstraat 10 te Landgraaf. Info: klantvragen@isdbol.nl
 
Dit om een invulling te gaan geven op de Participatiewet. Dit is een ultiem moment om bewust te worden en ons te organiseren tegen deze illegale wet die vanuit het kabinet is opgelegd. Zie: Jetta Klijnsma PvdA. Alleen een basisinkomen lost alle sociale en maatschappelijke problemen op.
Daarom willen we deze avonden gebruiken om de mensen bewust te maken van hun mogelijkheden om hier verzet tegen aan te tekenen.
Deze wet mag enkel door een beëdigd Ambtenaar aan de WWB ontvanger verteld worden.
Is deze Ambtenaar niet beëdigd zal hij niet bevoegd zijn namens de overheid een illegale wet uit te willen voeren.
Is hij bevoegd kan een ieder die zich bedreigd voelt om zijn minimum bestaansrecht te verliezen, aangifte tegen deze Ambtenaar doen bij de politie in uw woonplaats, en zich beroepen op Artikel 365 Sr machtsmisbruik, Artikel 366 Sr knevelarij, Artikel 80 Sr samenspannen, Artikel 137c Sr
1) Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2) Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
 
Mocht de politie van dit misdrijf geen aangifte willen opnemen, dan kunt u tegen deze politie Ambtenaar een Artikel 12 SV procedure starten, tevens met een meldklacht 381 formulier zich wenden tot de burgemeester van uw gemeente, op een dwangsom van € 1000.-- per dag dat u geen aangifte mag indienen. Ambtenaren die kennisdrager zijn van deze feiten, behoren volgens Artikel 162 Sr aangifte te doen tegen hun collega's die misbruik maken van WWB-ontvangers.
Als het OM besluit om geen vervolging tegen de Persoon/ Personen in te stellen, dan kunt u in beklag gaan bij de Hoge Raad.
Tevens is het zaak dat de gemeente alle openheid geeft over de aard van deze werkzaamheden, bij welke bedrijven, en wie de meest begunstigden zijn.
Als we deze gegevens hebben kunnen we met al deze ondernemers een gesprek gaan hebben.
Als mensen tewerkgesteld worden betekent het dat er werk is. Als er werk is betekent het ook dat men aanspraak kan maken op het wettelijk minimum loon, leeftijd per maand voor 36 tot 40 uur per week.
Bij een leeftijd van 23 jaar en ouder € 1.501,80.  Mocht een werkgevers zich niet aan willen houden, omdat er met de uitkeringsinstantie afspraken gemaakt zijn, zal deze uitkeringsinstantie dit loon moeten gaan betalen.
Om alle zaken open en transparant te houden is het verstandig, dat alle gegevens van betrokken ambtenaren, en bedrijven verzameld gaan worden in een lijst. Met naam en toenaam, adres zaak en privé, om op ieder moment een direct contact met de verantwoordelijke personen te kunnen hebben.
 
Bijstandsgerechtigden: Klaag ambtenaren aan wegens dwangarbeid

Lucifers in doosjes doen, gordijnhaakjes aanzetten, papiertjes prikken, en schoffelen in het park. Op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) kunnen gemeenten alle bijstandsgerechtigden dwangarbeid opleggen. Wie niet werkt, zal niet eten, aldus de keiharde neoliberale ideologie, ofwel: “kleerhangers sorteren of creperen. Dwangarbeid staat op gespannen voet met het grondwettelijke recht op een vrije arbeidskeuze, en met internationale mensenrechtenverdragen.

Sinds de invoering in 2004 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) kan elke bijstandsgerechtigde verplicht aan het werk worden gezet. Maar in een aantal rechtszaken tegen deze dwangarbeid heeft de rechter de bijstandsgerechtigde in het gelijk gesteld en moesten de betrokken gemeenten bakzeil halen. Volgens de WWB is verplichte arbeid weliswaar toegestaan, maar alleen als de bijstandsgerechtigde met dat werk meer perspectief op de arbeidsmarkt krijgt en als het gaat om een re-integratietraject dat op het betrokken individu is toegesneden, “maatwerk” dus. Vaak blijkt niet aan die twee voorwaarden te zijn voldaan, omdat bijstandsgerechtigden standaard worden gedumpt in zinloze en geestdodende “Work First”-projecten.

In dat soort gevallen handelen ambtenaren van de betrokken gemeentediensten dus in strijd met de WWB. Freelance journalist Louis van Overbeek adviseert bijstandsgerechtigden die met ongeoorloofde dwangarbeid te maken krijgen om aangifte te doen bij de politie wegens “ambtsmisbruik” van gemeente- ambtenaren.

Op grond van artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht moet een ambtenaar “die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden” worden gestraft met een gevangenisstraf of een geldboete. Gemeenten lappen de rechterlijke uitspraken tot nu toe aan hun laars. Daarom doen bijstandsgerechtigden er goed aan om de individuele ambtenaren die hen op de huid zitten met zinloze en geestdodende dwangarbeid, strafrechtelijk aan te pakken. Ze kunnen proberen om die ambtenaren veroordeeld te krijgen wegens machtsmisbruik. Zo krijgen ze mogelijk een effectief machtsmiddel in handen om het opleggen van dwangarbeid over de hele linie een halt toe te roepen. Gezien het huidige repressieve en stigmatiserende klimaat tegen werklozen is het wel van groot belang om zo’n strafrechtelijke procedure goed voor te bereiden met een strijdbare en deskundige advocaat of een steungroep voor bijstandsgerechtigden.

Het opbouwen van tegenmacht door bijstandsgerechtigden blijkt broodnodig, zoals ook Van Overbeek aangeeft. “Opvallend bij de invoering van de nieuwe, van staatswege verordonneerde arbeidsdwang in Nederland en andere Europese landen is de ongelooflijk gemakkelijke en brede acceptatie ervan in de samenleving. Gemor onder de bevolking valt nauwelijks te horen, pers en media zwijgen er nagenoeg over, juristen houden hun kaken op elkaar, vakbonden organiseren geen stakingen. Zelfs de leiders van de sociaal- democratische partijen hebben zich bekeerd tot de neoliberale arbeidsdwang.”

De opstellers van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat ook Nederland heeft ondertekend, namen overigens een veel principiëler standpunt in met betrekking tot dwangarbeid dan de Nederlandse wetgeving. Volgens artikel 4 van dat verdrag is van dwangarbeid al sprake als het werk vergezeld gaat van de dreiging met een vorm van straf, en als de bijstandsgerechtigde tegen zijn wil in moet werken. Dergelijke dwangarbeid is volgens het EVRM verboden. Uitzonderingen erop zijn niet mogelijk.  (bron: www.doorbraak.eu: Harry Westerink)

Kom op voor uw rechten, wij willen u hier graag bij helpen en van informatie voorzien.
Laten we de krachten bundelen en geef u op bij wwb@vrije-mens.org
 

advocatenkantoornass.nl

Verplichte tewerkstelling in strijd met mensenrechten?

Zoals bekend heeft de gemeente twee mogelijkheden om iemand die bijstand ontvangt of heeft aangevraagd, werkzaamheden te laten verrichten (dwangarbeid): het aanbieden van een voorziening, gericht op arbeidsinschakeling (artikel 9 lid 1 onder b van de Participatiewet (tot 1 januari 2015 Wet Werk en Bijstand) en het opdragen van maatschappelijk nuttige werkzaamheden (artikel 9 lid 1 onder b van de Participatiewet (tot 1 januari 2015 Wet Werk en Bijstand). In het laatstgenoemde artikel is bepaald dat de werkzaamheden niet mogen leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Daarom kiezen de gemeenten meestal voor het aanbieden van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Weliswaar staat daar tegenover dat de verplichte werkzaamheden er in dat geval moeten bijdragen de betrokkene aan normaal werk te helpen, maar de rechtspraak hanteert al geruime tijd het uitgangspunt dat het niet aan de belanghebbende maar aan het college is om te bepalen welke re-integratievoorziening voor de belanghebbende is aangewezen om het uiteindelijk beoogde doel (arbeidsinschakeling) te bereiken. In een uitspraak van 10 februari 2015 http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:343 geeft de Centrale Raad van Beroep aan dat wel vereist is dat het college maatwerk levert en de voorziening het resultaat is van een zorgvuldige, op de persoon toegesneden, afweging. Het lijkt er op dat in veel gevallen aan die laatste eis niet wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld in het hier omschreven geval.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde in die uitspraak dat het college een zorgvuldige, op de persoon van appellant toegesneden afweging had gemaakt, alvorens hem de functie van buurtservice medewerker aan te bieden. Daaraan lijkt in ieder geval niet te worden voldaan indien, zoals in het geval van de link hierboven en de video hieronder, de bijstandsklanten zo maar aan het papierprikken- worden gezet.
 

Het belangrijkste onderdeel van de uitspraak is misschien rechtsoverweging 4.5. De Centrale Raad van beroep verwerpt het beroep op artikel 4 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EVRM). Dit artikel regelt het verbod op slavernij en dwangarbeid. De centrale Raad van beroep geeft aan dat pas sprake kunnen zijn van verplichte arbeid, zodra van een (beoogde) deelnemer aan een voorziening, gelet op alle omstandigheden, niet (meer) verlangd kan worden de opgedragen activiteiten of werkzaamheden te verrichten vanwege het excessief of disproportioneel belastende karakter ervan en/of het totaal ontbreken daaraan van enig perspectief richting arbeidsinschakeling. Dat was hier niet het geval of het is niet voldoende gemotiveerd of aangetoond, maar het is goed denkbaar dat dat in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij Werkloon, anders zou kunnen zijn. Aan het slot bevat de uitspraak nog overwegingen over de zwaarte van de opgelegde sanctie. De betrokkene heeft hier een risico genomen door de dwangarbeid te weigeren en vervolgens te gaan procederen, waardoor de betrokkene geruime tijd zonder geld is komen te zitten.. De veiligste manier is bezwaar te maken tegen de beschikking waarbij de dwangarbeid is opgelegd, en daarover te gaan procederen in plaats van over een sanctie die is opgelegd te gaan procederen.


Dit terwijl er we geen wettige regering hebben maar een criminele dictatuur. https://sites.google.com/site/universalfederationback/hitler-kabinet-geruisloos-voortgezet-vanuit-nederlands-grondgebied

Mail lijst: abartelds@divosa.nl; akooiman@divosa.nl; cb@divosa.nl; cgoosen@divosa.nl; coterlet@divosa.nl; dodeweerd@divosa.nl; gjongma@divosa.nl; haas@divosa.nl; hbrink@divosa.nl; i.van.der.burgt@euroforum.nl; i.van.der.burgt@sbo.nlinfo@divosa.nl; info@nvsi.nl; j.e.talstra@zoetermeer.nl; j.m.zock@sozawe.groningen.nl; jongma@divosa.nl; jtimmermann@divosa.nl; k.mosselman@rsdkrh.nl; k.van.oeffelen@hoe-zo.nl; m.oosterhuis@sozawe.groningen.nl; maaike@eend.nl; msmid@divosa.nl; mvteind@almere.nl; overbeek@divosa.nl; paas@divosa.nl; persvoorlichting@divosa.nl; phaas@divosa.nl; receptie@divosa.nl; robertjan@eend.nl; s.groninger@breda.nl; s.smeltink@hoe-zo.nl; schrijver@divosa.nl; secretariaat@divosa.nl; slootweg@divosa.nl; smid@divosa.nl; sprank@divosa.nl; SZwesej@SZW.Denhaag.nl; t.berben@apeldoorn.nl; t.meinema@movisie.nl; timmermann@divosa.nl; tspek@divosa.nl; vhartogh@divosa.nl; workshops@aeno.nl; info@divosa.nl; abartelds@divosa.nl; cb@divosa.nl; cgoosen@divosa.nl; coterlet@divosa.nl; dijk@divosa.nl; dodeweerd@divosa.nl; gjongma@divosa.nl; haas@divosa.nl; hbrink@divosa.nl; 1opdemiddag@avro.nl; 1opdemiddag@kro.nl; 1opdemiddag@ncrv.nl; a.miedema@pragma-advies.nl; ad@ad.nl; alg.sec@vvd.nl; algemeen@eemsmond.nl; algemeen@slochteren.nl; ALV@vng.nl; amsterdam.newsroom@reuters.com.nl; andries.kok@vng.nl; angela.potjens@vng.nl; argos@vpro.nl; belastingen@vng.nl; bestuursbureau@vng.nl; beterenconcreter@vng.nl; bijeenkomst@vng.nl; bijeenkomstenalb@vng.nl; binnenland@spitsnet.nl; bkredactie@bdu.nl; bos@boeddhistischeomroep.nl; bureau@cda.nl; bvn@rnw.nl; c.lanting@overbetuwe.nl; christien.bronda@dwi.amsterdam.nl; college@boekel.nl; communicatie@eo.nl; communicatie@waalwijk.nl; contactcentrum@dsb.denhaag.nl; Cq-link@Cq-link.sr.nl; cva@vng.nl; cvanieuws@vng.nl; daniel.kruithof@vng.nl; ejournalist@dejournalist.nl; democraat@d66.nl; denieuwereporter@gmail.com.nl; don.thijssen@uwv.nl; dorien.vanpetersen@vng.nl; duurzameoverheden@vng.nl; eemnes@eemnes.nl; eindredactie@trouw.nl; em.moerdijk@moerdijk.nl; email@gemeentehulst.nl; email@texel.nl; europanetwerk@vng.nl; fembusiness@reedbusiness.nl; Femke.Bax@platform31.nl; gaykrant@gaykrant.nl; gembar@barneveld.nl; gemeente.best@gembest.nl; gemeente.epe@epe.nl; gemeente@aaenhunze.nl; gemeente@aalburg.nl; gemeente@aalten.nl; gemeente@achtkarspelen.nl; gemeente@almelo.nl; gemeente@ameland.nl; gemeente@amstelveen.nl; gemeente@arnhem.nl; gemeente@asten.nl; gemeente@baarle-nassau.nl; gemeente@baarn.nl; gemeente@barendrecht.nl; gemeente@bedum.nl; gemeente@beemster.net; gemeente@bellingwedde.nl; gemeente@bergambacht.nl; gemeente@bernheze.org; gemeente@beuningen.nl; gemeente@binnenmaas.nl; gemeente@bloemendaal.nl; gemeente@boarnsterhim.nl; gemeente@borger-odoorn.nl; gemeente@boxmeer.nl; gemeente@boxtel.nl; gemeente@breukelen.nl; gemeente@brummen.nl; gemeente@brunssum.nl; gemeente@buren.nl; gemeente@capelleaandenijssel.nl; gemeente@coevorden.nl; gemeente@cuijk.nl; gemeente@dalfsen.nl; gemeente@delft.nl; gemeente@delfzijl.nl; gemeente@demarne.nl; gemeente@deventer.nl; gemeente@dewolden.nl; gemeente@diemen.nl; gemeente@doetinchem.nl; gemeente@dongeradeel.nl; gemeente@drimmelen.nl; gemeente@dronten.nl; gemeente@duiven.nl; gemeente@eersel.nl; gemeente@eindhoven.nl; gemeente@elburg.nl; gemeente@emmen.nl; gemeente@ermelo.nl; gemeente@geldrop-mierlo.nl; gemeente@gemert-bakel.nl; gemeente@giessenlanden.nl; gemeente@gorinchem.nl; gemeente@gouda.nl; gemeente@graftderijp.nl; gemeente@groesbeek.nl; gemeente@haaksbergen.nl; gemeente@haaren.nl; gemeente@halderberge.nl; gemeente@hardenberg.nl; gemeente@harderwijk.nl; gemeente@haren.nl; gemeente@hattem.nl; gemeente@heemstede.nl; gemeente@heerenveen.nl; gemeente@hellevoetsluis.nl; gemeente@helmond.nl; gemeente@hengelo.nl; gemeente@h-i-ambacht.nl; gemeente@hilvarenbeek.nl; gemeente@hilversum.nl; gemeente@hoogeveen.nl; gemeente@hoorn.nl; gemeente@huizen.nl; gemeente@kapelle.nl; gemeente@kollumerland.nl; gemeente@korendijk.nl; gemeente@krimpenaandenijssel.nl; gemeente@laarbeek.nl; gemeente@landgraaf.nl; gemeente@landsmeer.nl; gemeente@leeuwarden.nl; gemeente@lelystad.nl; gemeente@leusden.nl; gemeente@lingewaard.nl; gemeente@loenen.nl; gemeente@lopik.nl; gemeente@loppersum.nl; gemeente@losser.nl; gemeente@maassluis.nl; gemeente@marum.nl; gemeente@medemblik.nl; gemeente@menaldumadeel.nl; gemeente@middendelfland.nl; gemeente@middendrenthe.nl; gemeente@mookenmiddelaar.nl; gemeente@neerijnen.nl; gemeente@nijkerk.org; gemeente@nijmegen.nl; gemeente@noordwijk.nl; gemeente@noordwijkerhout.nl; gemeente@nunspeet.nl; gemeente@oisterwijk.nl; gemeente@oldebroek.nl; gemeente@olst-wijhe.nl; gemeente@ommen.nl; gemeente@onderbanken.nl; gemeente@oostgelre.nl; gemeente@ooststellingwerf.nl; gemeente@opmeer.nl; gemeente@opsterland.nl; gemeente@oss.nl; gemeente@ouder-amstel.nl; gemeente@reimerswaal.nl; gemeente@reuseldemierden.nl; gemeente@rheden.nl; gemeente@rijnwoude.nl; gemeente@roggel-en-neer.gemnet.nl; gemeente@rozendaal.nl; gemeente@rucphen.nl; gemeente@schermer.nl; gemeente@schoonhoven.nl; gemeente@schouwen-duiveland.nl; gemeente@s-hertogenbosch.nl; gemeente@sint-michielsgestel.nl; gemeente@sliedrecht.nl; gemeente@smallingerland.nl; gemeente@someren.nl; gemeente@sonenbreugel.nl; gemeente@stadskanaal.nl; gemeente@staphorst.nl; gemeente@stedebroec.nl; gemeente@t-diel.nl; gemeente@tenboer.nl; gemeente@terneuzen.nl; gemeente@terschelling.nl; gemeente@teylingen.nl; gemeente@tholen.nl; gemeente@tiel.nl; gemeente@tubbergen.nl; gemeente@ubbergen.nl; gemeente@uithoorn.nl; gemeente@urk.nl; gemeente@valkenswaard.nl; gemeente@veere.nl; gemeente@veldhoven.nl; gemeente@venray.nl; gemeente@vianen.nl; gemeente@voorschoten.nl; gemeente@voorst.nl; gemeente@waalre.nl; gemeente@waddinxveen.nl; gemeente@wageningen.nl; gemeente@wassenaar.nl; gemeente@waterland.nl; gemeente@weert.nl; gemeente@westervoort.nl; gemeente@westvoorne.nl; gemeente@wierden.nl; gemeente@wijchen.nl; gemeente@winsum.nl; gemeente@woensdrecht.nl; gemeente@zeevang.nl; gemeente@zevenaar.nl; gemeente@zoeterwoude.nl; gemeente@zuidhorn.nl; gemeente@zundert.nl; gemeente@zwijndrecht.nl; gemeente_lisse@lisse.nl; gemeentebestuur@castricum.nl; gemeentebestuur@dordrecht.nl; gemeentebestuur@harlingen.nl; gemeentebestuur@hellendoorn.nl; gemeentebestuur@uitgeest.nl; gemeentebreda@breda.nl; gemeentehuis@goedereede.nl; gemeentehuis@houten.nl; gemeentehuis@kerkrade.nl; gemeentehuis@nuenen.nl; gemeenten@veteraneninstituut.nl; gemeentevelsen@velsen.nl; groene@groene.nl; handschrift@christenunie.nl; hans.zuidema@arnhem.nl; hart@sbs6.nl; helen.schuurmans@vng.nl; hetbeste@readersdigest.nl; heumen@heumen.nl; human@omroep.nl; i.bocken@heerlen.nl; ikon@ikon.nl; info@aalsmeer.nl; info@actueleonderwerpen.nl; info@alblasserdam.nl; info@albrandswaard.nl; info@almere.nl; info@alphen-chaam.nl; info@appingedam.nl; info@assen.nl; info@at5.nl; info@avro.nl; info@beesel.nl; info@bergeijk.nl; info@bergen.nl; info@bergen-nh.nl; info@beverwijk.nl; info@bladel.nl; info@bodegraven.nl; info@bolsward.nl; info@borne.nl; info@borsele.nl; info@boskoop.nl; info@brielle.nl; info@bronckhorst.nl; info@bunnik.nl; info@bussum.nl; info@congreshuiselijkgeweld.nl; info@cranendonck.nl; info@cromstrijen.nl; info@culemborg.nl; info@debilt.nl; info@denhelder.nl; info@derondevenen.nl; info@deurne.nl; info@dinkelland.nl; info@dirksland.nl; info@doesburg.nl; info@dongen.nl; info@druten.nl; info@echt-susteren.nl; info@edam-volendam.nl; info@ede.nl; info@etten-leur.nl; info@ferwerderadiel.nl; info@franekeradeel.nl; info@gaasterlan-sleat.nl; info@geertruidenberg.nl; info@geldermalsen.nl; info@gemeentebeek.nl; info@gemeenteberkelland.nl; info@gemeentelangedijk.nl; info@gemeente-mill.nl; info@gemeentesluis.nl; info@gemeente-steenbergen.nl; info@gemeentestein.nl; info@gemeentewesterveld.nl; info@gemeentewestland.nl; info@gilzerijen.nl; info@goirle.nl; info@graafstroom.nl; info@grave.nl; info@groningen.nl; info@grootegast.nl; info@gulpen-wittem.nl; info@haarlemmermeer.nl; info@heiloo.nl; info@hetbildt.nl; info@heusden.nl; info@heuvelrug.nl; info@hillegom.nl; info@hof-van-twente.nl; info@hoogezand-sappemeer.nl; info@ijsselstein.nl; info@indymedia.nl; info@kampen.nl; info@katwijk.nl; info@kessellimburg.nl; info@kinggemeenten.nl; info@leek.nl; info@leerdam.nl; info@leeuwarderadeel.nl; info@leiderdorp.nl; info@leidschendam-voorburg.nl; info@lemsterland.nl; info@lingewaal.nl; info@littenseradiel.nl; info@lochem.nl; info@loonopzand.nl; info@maarssen.nl; info@maasdriel.nl; info@meerssen.nl; info@menterwolde.nl; info@meppel.nl; info@middelburg.nl; info@middelharnis.nl; info@millingenaanderijn.nl; info@montfoort.nl; info@muiden.nl; info@naarden.nl; info@nederbetuwe.nl; info@nederlek.nl; info@nederweert.nl; info@nieuwkoop.nl; info@nieuw-lekkerland.nl; info@noord-beveland.nl; info@nvmp.nl; info@oegstgeest.nl; info@oirschot.nl; info@oldenzaal.nl; info@omroepzeeland.nl; info@oostflakkee.nl; info@oud-beijerland.nl; info@oude-ijsselstreek.nl; info@ouderkerk.nl; info@oudewater.nl; info@overbetuwe.nl; info@papendrecht.nl; info@partnersenpropper.nl; info@pekela.nl; info@pijnacker-nootdorp.nl; info@purmerend.nl; info@putten.nl; info@raalte.nl; info@renkum.nl; info@renswoude.nl; info@rhenen.nl; info@ridderkerk.nl; info@roosendaal.nl; info@scherpenzeel.nl; info@schijndel.nl; info@schinnen.nl; info@simpelveld.nl; info@sint-oedenrode.nl; info@sittard-geleen.nl; info@skarsterlan.nl; info@sneek.nl; info@soest.nl; info@spijkenisse.nl; info@steenwijkerland.nl; info@strijen.nl; info@twenterand.nl; info@twickelstadfm.nl; info@tynaarlo.nl; info@vaals.nl; info@valkenburg.nl; info@veendam.nl; info@veenendaal.nl; info@veghel.nl; info@venlo.nl; info@vlagtwedde.nl; info@vlieland.nl; info@voerendaal.nl; info@webber.nl; info@weesp.nl; info@werkendam.nl; info@westerpost.nl; info@westmaasenwaal.nl; info@weststellingwerf.nl; info@wijkbijduurstede.nl; info@wunseradiel.nl; info@wymbritseradiel.nl; info@zaltbommel.nl; info@zandvoort.nl; info@zeewolde.nl; info@zutphen.nl; info@zwartewaterland.nl; info_gemeente@amersfoort.nl; informatiecentrum@vng.nl; informeleaanpak@vng.nl; informeleaanpak@vng.nl; internet@omroepbrabant.nl; jasja.vanark@vng.nl; jdroos@pvda.nl; jeugd@vng.nl; jeugdjournaal@rtv.nos.nl; jhdboer@delft.nl; jongerenforum@tros.nl; k.levinga@emmen.nl; klantenservice@consumentenbond.nl; larissa.zegveld@kinggemeenten.nl; logh@freeman.nl; lover@iiav.nl; m.van.de.ven@helmond.nl; magazine@fnv.nl; magazine@groenlinks.nl; magazine@nrc.nl; mail@blaricum.nl; mail@roermond.nl; manbijthond@ncrv.nl; michiel.de.visser@zibb.nl; michiel.geuzinge@vng.nl; miranda.draaijer@zibb.nl; mistral@dse.nl; multimedia@gelderlander.nl; nanne.dejong@vng.nl; nieuws@rtvoost.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@omroepbrabant.nl; nieuwsdienst@telegraaf.nl; nieuwsshow@tros.nl; njb@kluwer.nl; noordpers@hetnet.nl; nos.online@rtv.nos.nl; nosjournaal@rtv.nos.nl; rc@nrc.nl; ochtenden@vara.nl; og@omroepgelderland.nl; omroep@rondevenen.nl; ontbijtradio@vara.nl; oog@rtv.nos.nl; operatienup@kinggemeenten.nl; opinie@frieschdagblad.nl; opzij@redactie.weekbladpers.nl; otto.blaauwgeers@zibb.nl; p.kaufmann@zuidplas.nl; persbericht@fd.nl; Petra.Jagt@vng.nl; post@alkmaar.nl; post@bsd.rotterdam.nl; post@dantumadeel.nl; post@haarlemmerliede.nl; post@heemskerk.nl; post@heerhugowaard.nl; post@maastricht.nl; postbus@gemeentenoordenveld.nl; postbus@gemwoudenberg.nl; postbus@heeze-leende.nl; postbus@laren.nl; postbus@sintanthonis.nl; postbus@wijdemeren.nl; postbus@wormerland.nl; postbus@zwolle.nl; postbus1@zederik.nl; postbus16200@utrecht.nl; postbus20@enschede.nl; postbus20@schiermonnikoog.nl; postbus5@maasdonk.nl; postbus8@schagen.nl; postbus83@uden.nl; postdd@nieuwegein.nl; praktijkvoorbeelden@vng.nl; Project4.0@vng.nl; publiciteit@salto.nl; publiek@veronica.nl; puinfo@tilburg.nl; pvda@pvda.nl; quote@quotemedia.nl; raadsledenprogramma@vng.nl; radio.online@tros.nl; radio@rtvdrenthe.nl; radio@rtvnoord.nl; radio916@xs4all.nl; radionieuws@nos.nl; ras@bdu.nl; red@gaykrant.nl; redactie.drachtstercourant@friesepers.nl; redactie@bnr.nl; redactie@boom.nl; redactie@buitenhoftv.nl; redactie@business-class.nl; redactie@dvhn.nl; redactie@eindhovensdagblad.nl; redactie@expreszo.nl; redactie@favorietfm.net.nl; redactie@gay-night.nl; redactie@gelderlander.nl; redactie@goedemorgennederland.tv.nl; redactie@haagschecourant.nl; redactie@hpdetijd.audax.nl; redactie@l1.nl; redactie@leeuwardercourant.nl; redactie@mzine.nl; redactie@nd.nl; redactie@nhd.hdc.nl; redactie@nieuwnieuws.nl; redactie@nu.nl; redactie@parool.nl; redactie@pzc.nl; redactie@refdag.nl; redactie@rotterdamsdagblad.nl; redactie@spitsnet.nl; redactie@stadsnieuws.nl; redactie@tweevandaag.nl; redactie@vngmagazine.nl; redactie@volkskrant.nl; redactieonline@tubantia.wegener.nl; redaksje@omropfryslan.nl; renske.steenbergen@vng.nl; rijnwaarden@rijnwaarden.nl; rina.degraaf@uwv.nl; rtv@omroepflevoland.nl; rvu@omroep.nl; secr_baflo@vng.nl; secr_bawi@vng.nl; secr_eccva@vng.nl; serviceburo@regr.nl; servicedesk@inlichtingenbureau.nl; shirley.mulder@vng.nl; sleutel@leiden.nl; SlimSamenwerken@vng.nl; socialepijler@g32.nl; stadhuis@enkhuizen.nl; stadhuis@oosterhout.nl; stadhuis@rijswijk.nl; stadhuis@woerden.nl; stadskantoor@bergenopzoom.nl; stadskantoor@goes.nl; studio@zaanradio.nl; tegenlicht@vpro.nl; tijdvoortwee@kro.nl; tips@nieuws.nl; trendlezing@vng.nl; tribune@sp.nl; troskamerbreed@tros.nl; tv@rtvdrenthe.nl; tv@rtvnoord.nl; verkeersbesluiten@koop.wmrijk.nl; vlc@amsterdam.nl; vngconnect@vng.nl; vngleden@vng.nl; vrijwilligeinzet@zonmw.nl; vroegevogels@vara.nl; w.kooistra@zutphen.nl; waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl; zeist@zeist.nl;
 
5 Mei 2015
 
Waar is de overheid bang voor?
Door zijn verleden weet hij veel over de corruptie binnen de politiek en het niet legale Koningshuis.
Hun rol in de misdaad tegen de bevolking uit eigenbelang, de macht van de onderwereld in de politiek.
Dit is de ware rede waarom Neset Temirci weer gegijzeld is door het misdaad syndicaat van de overheid.
https://www.youtube.com/watch?v=77TU43G_o80
https://m.youtube.com/watch?v=iTfKceG_UQQ


 
Allemaal stil zitten voor het knippen en scheren door de EU Nazi's
De Europese bevolking moet betalen voor de daden van de banken en de niet gekozen EU boeven.
De schulden politiek escaleert verder.
Staatsschulden Italië en Spanje onhoudbaar net als Griekenland.
In Berlijn zijn de geld Automaten reeds leeg ivm het afschaffen van contant geld?
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/04/schulden-krise-eskaliert-iwf-fordert-verluste-von-euro-steuerzahlern/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/05/bond-crash-italien-und-spanien-im-visier/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/04/pleite-griechenlands-ist-ohne-ansteckung-europas-nicht-moeglich/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/05/leere-geldautomaten-berliner-banken-geht-das-bargeld-aus/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/IMF-dreigt-hulp-te-stoppen-als-Europese-belastingbetaler-Griekenland-niet-opnieuw-redt
 
 
 
 
24 april 2015
 

Proefproces over de legitimiteit van de Nederlandse regering?

Onze grondwet zo dood als een pier!!

Koningrijk der Nederlanden is vervallen per 13 Mei 1940.

In 1945 is het eerste kabinet door de onwettige koningin aangewezen, waardoor alle volgende kabinetten niet rechtsgeldig zijn.

Alle wetten die gemaakt zijn na 13 mei 1940 zijn daarom niet legaal.

Illegaal Nederlands bestuur

 Yatri Kramp

Nederland heeft sinds mei 2012 al 72 jaar geen wettige regering. In de meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de voeten en vluchtten zij naar Engeland. Hierdoor werd automatisch grondwettelijk afstand gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld.

Tot zijn genoegen riep de Majesteit ook nog eens op, de bezetter zoveel als mogelijk terwille te zijn en zodoende kon de topambtenarij voor de Nazi’s aan de slag. Dit was landverraad en dus strafbaar. Omdat de regering onder leiding van Wilhelmina het hazenpad koos, werd grondwettelijk de regering opgeheven. Dit vanwege het in 1940 geldende grondwetsartikel 21: “In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst.”

Op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina met haar twee vingers in de lucht het volgende aan het Nederlandse volk beloofd en toegezegd: “Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te mijner beschikking stellen, zoals een goed Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het ‘Nederlandsche’ volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering. Sinds die dag wordt dit land dus onwettig bestuurd door een onwettig gezag. Iedereen kan dit begrijpen. Maar je hoort de politici in Den Haag en de staatsrechtgeleerden nergens over.

Het vestigen van een regering is pas wettig als er over gestemd kan worden. Nederland heeft niet gekozen voor de ‘Oranjes’, niet in 1813 toen Willem Frederik hier is geïnstalleerd en ook niet in 1945, toen de onwettige koningin weer pontificaal plaats nam op de troon. Een en ander is nooit bevestigd door een volksraadpleging, dus sinds die tijd is het gezag illegaal."Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waar hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt."

Een en ander betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schop kan, het lands- en lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd, voorafgegaan door een volkssoevereine grondwet, gelegaliseerd door een volksraadpleging.

De luxueus zittende, doch onbevoegde bestuurders ziet de bui al hangen en kosten noch moeite worden gespaard om Nederland te ‘integreren’ in de Europese Unie. Een ander woord voor het overdragen van het onbevoegd gezag aan eveneens onbevoegde bureaucraten.

We zouden het voorbeeld van IJsland moeten volgen…
In IJsland zorgde het volk ervoor dat de regering opstapte. Nadat de grootste banken waren genationaliseerd werd besloten de schuld aan Nederland niet terug te betalen. Het volk nam actief deel aan het herschrijven van de grondwet. Dit alles op een vreedzame manier.

Een complete revolutie tegen de machten die de huidige wereldwijde crisis hebben georkestreerd. Daarom is IJsland de laatste twee jaar zo weinig in het nieuws geweest. De huidige wereldmacht wilt niet dat het voorbeeld van IJsland gevolgd wordt.

In 2008 werd de grootste bank van IJsland genationaliseerd. De tweede en derde bank van het land waren al genationaliseerd. De IJslandse kroon devalueert en de beurs keldert, het land is bankroet.

In 2009 protesteren burgers voor het IJslandse parlementsgebouw en dient de minister-president het ontslag van de regering in en komen er nieuwe verkiezingen. Een wetsvoorstel moet het probleem van de schuld aan Nederland gaan oplossen. De IJslandse bevolking krijgt tot 2046 de tijd om 3,8 miljard euro tegen 5,5 procent rente af te betalen.

In 2010 gaat de IJslandse bevolking opnieuw de straat op. Dit maal om een referendum te eisen. Tijdens dit referendum spreekt 93% van de IJslanders zich uit tegen het terugbetalen van de schuld. Het wetsvoorstel is van tafel. Ondertussen is de regering een onderzoek gestart om de verantwoordelijken voor de crisis te berechten. Vele topmannen en bankiers worden gearresteerd. Er komt zelfs een speciale gevangenis voor opgepakte IJslandse bankiers.

In 2011 wordt een burgercomité gekozen om de grondwet te herschrijven. Het is voor het eerst dat IJsland zijn eigen grondwet schrijft. Toen het land in 1944 onafhankelijk werd van Denemarken nam het grotendeels de Deense grondwet over. Er werden 25 burgers uit de 522 kandidaten gekozen die geen politieke banden hadden.

De aspecten van de IJsland revolutie: Ontslag van de regering, nationalisering van de banken, een referendum zodat mensen invloed kunnen uitoefenen op economische besluiten, opsluiten van de betrokken partijen en herschrijven van de grondwet door het volk. Het IJslandse volk heeft laten zien voor zichzelf op te komen én wat democratie werkelijk is.

Wat kunnen wij, het Nederlandse volk, doen?
Het afzetten van de oude, gemanipuleerde regering, de mondiale instituten zoals centrale banken, het oude bankstelsel, de Bilderbergers, Comité van 300, Trilaterale Commissie, Europese Commissie, Wereldbank e.d., waarbinnen Nederlanders een prominente rol vervullen, waaronder ons koningshuis en talrijke politieke figuren, bankiers en mediafanaten van ons land.

Het installeren van een overgangsregering die de Nederlandse bevolking gaat informeren over hun gemanipuleerde geschiedenis, religies, wetenschap, het aankondigen van de komst van onze ruimtefamilie, het beëindigen van oorlogen, de komst van een nieuw bankstelsel die via een herverdeling welvaart brengt naar alle mensen, het reinigen van de vervuiling van lucht, land en zee, het invoeren van nieuwe technologieën waardoor het plunderen van Moeder Aarde wordt stopgezet en waar olie als energiebron wordt afgeschaft. Rechtstreekse contacten met buitenaardse verder ontwikkelde beschavingen en grondleggers van de verschillende religies die de eenheid van alle schepsels benadrukken en de soevereiniteit van het individu, culturen en volkeren garanderen.

 

 

In deze Parlementaire Handelingen is vastgelegd dat de wet van 19 juli 1945 niet door Koning Leopold III is bekrachtigd overeenkomstig artikel 69 van de Grondwet, welke luidt: ART. 69. - De Koning bekrachtigt de wetten en kondigt die af.

 

Het is daarom goed om te weten welke regering deze wet van 19 juli 1945 heeft vastgesteld en wat voorafgaande daaraan de voorgeschiedenis was vanaf het moment van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze voorgeschiedenis was als volgt:

Op 24 mei 1936 nam de naam Vlaams Nationaal Blok (VNV) voor het eerst deel aan de verkiezingen. Het succes bleef niet uit: het VNV haalde zestien zetels binnen. Ook Rex haalde 21 kamerzetels binnen (naast twaalf zetels in de Senaat).

Op 6 oktober 1936 sluit het Vlaams Nationaal Blok met REX-Vlaanderen een akkoord waarin beide partijen ijveren voor een gefederaliseerd België onder de troon van Leopold III.

In 1937 slaagde het VNV erin, mede door tussenkomst van de bekende Orangist en Groot-Nederland promotor Pieter Geyl en Carel Gerretson die de intriges binnen de Vlaamse Beweging van dat moment niet doorgronden, de Frontpartij, een sociaal-Vlaamsgezinde partij, in te lijven. Herman Vos, boegbeeld van de Frontpartij, stapte daarop over naar de BWP (Socialisten), de partij van Paul Henri Spaak.

Begin 1939: De affaire-Martens leidde begin 1939 tot de val van de regering Spaak I (Katholieke Partij, Liberalen, Socialisten).‘Voor het eerst valt een Belgische regering om een uitsluitend Vlaams motief!’. Na een mislukte poging van Hubert Pierlot om een nieuwe regering te vormen werden op 6 maart 1939 de Kamers ontbonden. Het politieke bestel zat muurvast. De communautaire tegenstellingen waren zeker niet de enige oorzaak, maar ze beheersten toen wel de binnenlandse politiek. De affaire-Martens werd door nogal wat commentatoren aangevoerd als een bewijs van de verloedering van het politieke bestel.

Op 6 maart 1939: Koning Leopold III schreef op 6 maart 1939 een scherpe brief aan Hubert Pierlot. Hij had het daarin over de ‘politieke dwalingen’ en de verloedering van de wettelijke instellingen door de drijverijen van de partijen die hij ‘organen zonder wettelijk mandaat’ noemde.

In 1939 heeft Georges Janssen, Gouverneur van de Nationale Bank, een gedeelte van haar goudincasso, voor een bedrag van méér dan 6 miljard frank, naar Frankrijk overgebracht.

In mei 1940 werd op initiatief van de gouverneur van de Nationale Bank van België, Georges Janssen, en in overeenstemming met de Belgische regering Pierlot, alsook met het medeweten van de Franse regering Reynaud, een gouddepot van een bedrag van 6 en half miljard Belgische frank te Dakar gedeponeerd. Op dezelfde plaats heeft de Franse regering een bedrag van 18 en half miljard Franse goudfrank gedeponeerd, zodat zich een totaal van vijfentwintig miljard goud te Dakar bevindt. Koning Leopold III en de personen die hem trouw zijn gebleven in België, hebben, door bemiddeling

van een vertrouwensman, aan de Franse regering van Pétain een verzoek gericht, opdat de Franse regering het vervoer van het goud van Dakar naar Amerika of Engeland zou beletten. Met deze voorkennis heeft de gouverneur van de Belgische Nationale Bank, Georges Janssen, professor Ansiaux gelast aan de Franse regering Pétain, het verzoek te richten, dat het gouddepot van zes en half miljard van Dakar zou overgebracht worden naar Amerika of naar Engeland, ten einde het ter beschikking te stellen van de zogezegde Belgische regering te Londen.

Op 10 mei 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit en werd België binnengevallen door de Duitsers.

Op 28 mei 1940 capituleerde koning Leopold III met zijn leger en werd hij formeel krijgsgevangene.

Vanaf 28 mei 1940 tot 7 juni 1944 Hoewel formeel krijgsgevangen verbleef de koning met zijn hofhouding en kinderen in het kasteel van Laken en onderhield hij contact met politici in België, zoals de autoritaire socialist Hendrik De Man.

Op 21 oktober 1943 heeft Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg de Monetaire Overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is door Koning Leopold III nooit bekrachtigd overeenkomstig artikel 69 van de Grondwet, welke luidt:

ART. 69. - De Koning bekrachtigt de wetten en kondigt die af.

 

Deze door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Monetaire Overeenkomst is nooit bekrachtigd door Koning Leopold III overeenkomstig artikel 69 van de Grondwet. De op 5 augustus 1955 gesloten Europese Monetaire Overeenkomst met:

De Bondsrepubliek Duitsland,
De Republiek Oostenrijk,
Het Koninkrijk België,
Het Koninkrijk Denemarken,
Spanje,
De Franse Republiek,
Het Koninkrijk Griekenland,
Ierland,
De Republiek IJsland,
De Italiaanse Republiek,
Het Groothertogdom Luxemburg,
Het Koninkrijk Noorwegen,
Het Koninkrijk der Nederlanden,
De Portugese Republiek,
Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Bretagne,
Noord-Ierland,
Koninkrijk Zweden,
Zwitserse Bondsstaat,
Turkse Republiek,

 

is gebaseerd op deze op 21 oktober 1943 door Paul Henri Spaak te Londen gesloten overeenkomst, welke nooit is bekrachtigd door Koning Leopold III en daarmee in strijd met de Belgische Grondwet. De grote economische problemen van dit moment zijn dus volledig toe te schrijven aan Paul Henri Spaak en zijn Belgische Socialistische partij.

In Januari 1944 hebben de ministers van de Belgische regering in ballingschap vanuit Londen verschillende pogingen gedaan om hierover een passende overeenkomst met Leopold III gerealiseerd te krijgen. Ze stuurden in januari 1944 de schoonzoon van premier Hubert Pierlot als afgezant naar koning Leopold III met een briefaanbod tot verzoening van de Belgische regering in ballingschap. Deze brief heeft koning Leopold III nooit bereikt omdat de schoonzoon van premier Hubert Pierlot, door de Duitsers onderweg werd gedood.

Op 25 Januari 1944 schreef koning Leopold III zijn “politiek testament” kort na deze mislukte poging tot verzoening. In dat testament eiste Koning Leopold III dat het door de Belgische Federale Regering moest worden gepubliceerd in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen arriveerden. In dit politieke testament heeft koning Leopold III onder meer letterlijk het volgende geschreven:

71 ©

8. De buitenlandse en koloniale politiek
Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties.
Ik houd er ook aan dat geen afbreuk wordt gedaan aan de banden tussen de kolonie en het moederland.
Ik herinner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt.
Leopold,
Koning der Belgen,
gevangene in het kasteel van Laken
 
Hiermee heeft Koning Leopold III in zijn testament van 25 januari 1944 aan de Belgische regering in Londen onmiskenbaar kenbaar gemaakt dat aan de op 21 oktober 1943 door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Monetaire Overeenkomst geen enkele waarde kan worden toegekend omdat het niet de Koninklijke handtekening draagt.
Op 7 juni 1944 werd Koning Leopold III, daags na de invasie van Normandië, naar Duitsland en nadien naar Oostenrijk gedeporteerd.
Op 5 september 1944 heeft Paul-Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst ondertekend. Deze ondertekening heeft Paul Henri Spaak wederom gedaan zonder het door koning Leopold III te laten bekrachtigen op grond van artikel 69 van de Grondwet in strijd met het op 25 Januari 1944 geschreven testament van Koning Leopold III. Deze niet door koning Leopold III bekrachtigde Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane overeenkomst tussen het Koninkrijk der

 

Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg heeft tot gevolg gehad dat onder leiding van dezelfde Paul-Henri Spaak, de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse zaken, een comité is opgericht om onderzoek te doen naar de eenwording van de Europese markt.

In april 1956 heeft het Comité twee voorstellen gedaan over “de invoering van een algemene gemeenschappelijke markt” en “de oprichting van een Gemeenschap voor atoomenergie”. Op 25 maart 1957 werd met het ondertekenen van “het EEG-verdrag” of “het Verdrag van Rome” de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht. Het verdrag van Rome is door de deelnemende landen: België, (Bondsrepubliek) Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland geratificeerd en per 1 januari 1958 in werking getreden. Namens België werd dit “ EEG-verdrag” ondertekend door Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers.

Op het in samenwerking met Robert Rothschild per 1 januari 1958 in werking getreden “Verdrag van Rome” volgde het “Verdrag van Maastricht” welke op 1 november 1993 in werking is getreden. In het Verdrag van Maastricht werd onder andere bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie (EMU) gevormd zou worden, met een gemeenschappelijke munteenheid, die de 'euro' genoemd zou worden. Voor de invoering van de monetaire unie werd een Europese begrotingsdiscipline afgesproken, de zogenaamde "Maastrichtnorm". Verder werd er een kader ontworpen voor de toekomstige politieke en economische eenmaking. Het verdrag werd ondertekend door België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Het verdrag werd in 1997 gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam, in 2001 door het Verdrag van Nice en in 2007 door het Verdrag van Lissabon, welke per 1 december 2009 in werking is getreden. Heden is gebleken dat de gevolgen daarvan rampzalig zijn voor België, voor Europa en voor de rest van de Wereld. Enkel het Hof van Cassatie van België samen met de Raad van State van België zijn in de mogelijkheid om een ramp van een omvang,

waarin zo’n 90% van 7000.000.000 wereldbewoners worden vernietigd, te voorkomen door per direct uitvoering te geven aan het “politiek testament” van koning Leopold III, waartoe België al vanaf 10 september 1944 Grondwettelijk verplicht is.

Ten tijde van de op 21 oktober 1943 door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Monetaire Overeenkomst en de op 5 september 1944 door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst was prins Karel nog geen regent. Dit betekent dat deze overeenkomsten door Paul Henri Spaak (socialistische partij) zijn gesloten in strijd met artikel 68 van de top dat moment van kracht zijnde Grondwet waarin letterlijk het volgende staat geschreven (Stuk D):

ART. 68. - De Koning voert het bevel over land- en zeemacht, verklaart oorlog, sluit de vredes-, verbonds- en handelsverdragen

Hij geeft er kennis van aan de Kamers, zodra het belang en de veiligheid van de Staat het toelaten, onder bijvoeging van de passende mededelingen.

De handelsverdragen en de verdragen, waardoor de Staat zou kunnen worden bezwaard of Belgen persoonlijk gebonden, zijn slechts van kracht nadat zij door de Kamers zijn goedgekeurd.

Geen afstand, geen ruiling, geen aanhechting van grondgebied kan plaats hebben dan krachtens een wet. In geen geval kunnen de geheime artikelen van een verdrag de openbaar gemaakte artikelen te niet doen.

Nu hiermee feitelijk is komen vast te staan dat enkel koning Leopold III grondwettelijk bevoegd was om op 21 oktober 1943 de Monetaire Overeenkomst en op 5 september 1944 de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst te sluiten, betekent dat socialist Paul Henri Spaak met het ondertekenen ervan namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg een staatsgreep heeft gepleegd waarmee de partijpolitiek de koning van België heeft uitgeschakeld en de macht over België heeft overgenomen zonder tussenkomst van het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van België. Daarmee heeft door toedoen van socialist Paul Henri spaak de partijpolitiek in België vanaf 5 september 1944 ook de volledige macht verkregen over het Hof van Cassatie van Belgie en alle onderliggende Hoven, Rechtbanken en Gerechten,. waardoor er vanaf 5 september 1944 in Belgie geen scheiding der machten meer is en Nederland samen met Belgie heeft kunnen uitgroeien tot ’s-Werelds grootste misdaad organisatie met sluipmoordende chemische genocide gevolgen voor 7000.000.000 wereldbewoners, welke moet leiden tot de Nieuwe Wereld Orde waar slechts zo’n 500 miljoen mensen op onze aarde het voorrecht krijgen om te blijven leven. De overige 6,5 miljard mensen moeten met behulp van hun eigen belastinggeld worden vergiftigd en degenen die daartegen al maar liefst 28 jaar lang op een meest rechtmatige wijze strijden zoals A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen en hun bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen moeten door Annemie Turtelboom dan ook op de hierboven beschreven meest weerzinwekkende wijze worden geliquideerd, evenals Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw te Hasselt.

Zie vanaf pagina 69 het chronologisch historisch verhaal.


 

 

 
22 april 2015
 
Wetgeving in Nederland niet legaal, dank de partij politiek uit het verleden.
De grondwet van Nederland is vervallen,
 
zie een stuk van de historie die deze stelling ondersteunen, waarbij nu ook de ontwaking komt richting de Politiek. 
 
Website voor juristen


Brenninkmeijer: “Grondwet zo dood als een pier”


http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/26521-brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-een-pier#.VTYGkJzMukI.nujij


dinsdag 21 april 2015 door redactie Mr.


 


“In Nederland vinden we dat wij alles zo goed doen. Maar rechtsstatelijk gezien is dat helemaal niet zo.” Afgelopen maandag hield voormalig Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer - naast lid van de Europese Rekenkamer ook hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht - zijn oratie met de titel Stresstest rechtsstaat Nederland. Brenninkmeijer is behoorlijk stellig: “Onder politici heerst onwetendheid. Ze begrijpen de constitutionele verhoudingen niet. En wat democratie echt betekent.” Onze Grondwet vindt Brenninkmeijer “zo dood als een pier”.


Hij is altijd gefascineerd geweest door het onderwerp rechtsstaat. In 1987 promoveerde hij bij Ernst Hirsch Ballin, de latere minister van Justitie, op dit onderwerp. In een toelichting op zijn oratie zegt Brenninkmeijer: “Waar die fascinatie vandaan komt? Grappige vraag eigenlijk. Ik denk dat ik fundamenteel voor vrijheid ben. Die van mijzelf, en die van anderen.”


In zijn oratie onderwerpt Brenninkmeijer Nederland aan een ‘stresstest’ met als centrale vraag: hoe is het gesteld met onze rechtsstaat? Kent ons democratische systeem voldoende waarborgen om onze rechtsstatelijke waarden voldoende en tijdig te beschermen? Brenninkmeijers conclusie luidt dat Nederland de stresstest niet doorstaat en zijn advies liegt er niet om: “Voer de constitutionele toetsing in en schaf de Eerste Kamer af. De rol van de Eerste Kamer wordt toch steeds onduidelijker.”


Rechtsstatelijke vraagstukken raken volgens Brenninkmeijer zowel wetgeving, uitvoering als rechtspraak. Doet zich in een van de drie pijlers van de trias politica een schending voor, dan kunnen de andere pijlers in beginsel tijdig zo’n schending repareren. Brenninkmeijer noemt echter tal van voorbeelden waaruit blijkt dat dit systeem lang niet altijd werkt: “Door de uitvoerende macht worden bijvoorbeeld regelmatig rechtsstatelijke waarden geschonden. In de meeste gevallen wordt dit tijdig gerepareerd door de rechter, of de Nationale Ombudsman, maar niet altijd. Neem de gaswinning in Groningen. De politiek heeft hier vanaf het begin met haar neus bovenop gestaan en toch bleek het mogelijk dat er uiteindelijk een zeer gevaarlijke situatie ontstond, die nog lang zal voortduren. Er was zelfs een Onderzoeksraad voor nodig om vast te stellen dat er fouten zijn gemaakt.”
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf

Hiermee heeft Koning Leopold III in zijn testament van 25 januari 1944 aan de Belgische regering in Londen onmiskenbaar kenbaar gemaakt dat aan de op 21 oktober 1943 door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Monetaire Overeenkomst geen enkele waarde kan worden toegekend omdat het niet de Koninklijke handtekening draagt.


Op 7 juni 1944 werd Koning Leopold III, daags na de invasie van Normandië, naar Duitsland en nadien naar Oostenrijk gedeporteerd.
Op 5 september 1944 heeft Paul-Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst ondertekend. Deze ondertekening heeft Paul Henri Spaak wederom gedaan zonder het door koning Leopold III te laten bekrachtigen op grond van artikel 69 van de Grondwet in strijd met het op 25 Januari 1944 geschreven testament van Koning Leopold III. Deze niet door koning Leopold III bekrachtigde Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg heeft tot gevolg gehad dat onder leiding van dezelfde Paul-Henri Spaak, de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse zaken, een comité is opgericht om onderzoek te doen naar de eenwording van de Europese markt.
In april 1956 heeft het Comité twee voorstellen gedaan over "de invoering van een algemene gemeenschappelijke markt" en "de oprichting van een Gemeenschap voor atoomenergie". Op 25 maart 1957 werd met het ondertekenen van "het EEG-verdrag" of "het Verdrag van Rome" de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht. Het verdrag van Rome is door de deelnemende landen: België, (Bondsrepubliek) Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland geratificeerd en per 1 januari 1958 in werking getreden. Namens België werd dit " EEG-verdrag" ondertekend door Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers.
Op het in samenwerking met Robert Rothschild per 1 januari 1958 in werking getreden "Verdrag van Rome" volgde het "Verdrag van Maastricht" welke op 1 november 1993 in werking is getreden. In het Verdrag van Maastricht werd onder andere bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie (EMU) gevormd zou worden, met een gemeenschappelijke munteenheid, die de 'euro' genoemd zou worden. Voor de invoering van de monetaire unie werd een Europese begrotingsdiscipline afgesproken, de zogenaamde "Maastrichtnorm". Verder werd er een kader ontworpen voor de toekomstige politieke en economische eenmaking. Het verdrag werd ondertekend door België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Het verdrag werd in 1997 gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam, in 2001 door het Verdrag van Nice en in 2007 door het Verdrag van Lissabon, welke per 1 december 2009 in werking is getreden. Heden is gebleken dat de gevolgen daarvan rampzalig zijn voor België, voor Europa en voor de rest van de Wereld. Enkel het Hof van Cassatie van België samen met de Raad van State van België zijn in de mogelijkheid om een ramp van een omvang, 72 ©
waarin zo’n 90% van 7000.000.000 wereldbewoners worden vernietigd, te voorkomen door per direct uitvoering te geven aan het "politiek testament" van koning Leopold III, waartoe België al vanaf 10 september 1944 Grondwettelijk verplicht is.
Ten tijde van de op 21 oktober 1943 door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Monetaire Overeenkomst en de op 5 september 1944 door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst was prins Karel nog geen regent. Dit betekent dat deze overeenkomsten door Paul Henri Spaak (socialistische partij) zijn gesloten in strijd met artikel 68 van de top dat moment van kracht zijnde Grondwet waarin letterlijk het volgende staat geschreven (Stuk D):
 
 
 
19 April 2015
 
Hierop gaan zowel de Nederlandse als Belgische regeringen vallen. Er is geen ontkomen aan. De Europese Unie met de euromunt zal hoe dan ook door deze verklaring van de Belgische koning uiteenvallen omdat elk land weer soeverein zal zijn. Ook de NAVO is een ongrondwettelijke organisatie vanaf de oprichting vanwege ongrondwettelijke verdragen vanaf de Tweede Wereldoorlog en heeft geen jurisdictie over de lidstaten.

Minister van Justitie Koen Geens in België

 
Tot op de dag van vandaag (na 1, 5 jaar) heeft veroorzakend verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) daarop nooit gereageerd en vanaf 25 juli 2015 daar haar opvolgende minister van justitie Koen Geens (CD&V)(foto) mee opgezadeld als ook haar na Joëlle Milquet opvolgende minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA)(foto). Als huidig ongrondwettelijk Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie oefent voormalig minister van Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) van Binnenlandse Zaken en Justitie, samen met haar politieke OpenVld-partijgenoten waaronder Maggie De Block (die haar vanaf 25 juli 2014 tot 11 oktober 2014 heeft opgevolgd als minister van Justitie), tot de dag van vandaag een dictatoriale macht uit.
Met bovengenoemde voorkennis en wetenschap heeft voormalig verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) een geruisloze Staatsgreep gepleegd, waarmee de partijpolitiek (van met name de OpenVld en sp.a) de Belgische Grondwet en de Belgische rechtelijke macht volledig heeft uitgeschakeld en als dictator daarover regeren. Dit om vanuit die partijpolitiek (OpenVld/ALDE/VVD en sp.a/PES/PvdA) te komen tot een Nieuwe Wereld Orde waar slechts zo’n 500 miljoen mensen op onze aarde het voorrecht krijgen om te leven. De overige 6,5 miljard mensen moeten met behulp van hun eigen belastinggeld worden vergiftigd en degenen die daartegen al maar liefst 28 jaar lang op een meest rechtmatige wijze strijden zoals A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen en hun bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen moeten door Annemie Turtelboom dan ook op de hierboven beschreven meest weerzinwekkende wijze worden geliquideerd, evenals Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw te Hasselt. Hoe extreem ver Annemie Turtelboom (OpenVld) als huidig ongrondwettig Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie samen met haar OpenVld en sp.a kopstukken is gegaan kunt u hieronder lezen:
Met bovengenoemde voorkennis en wetenschap heeft Annemie Turtelboom (OpenVld) de volgende Staatsrechtelijk niet juiste akte van abdicatie op gemaakt en laten ondertekenen door de volgende hieronder

 
 
 
4 April 2015
 

Globale massavergiftiging, de nieuwe bijbaan van Neelie Kroes (VVD) en de toestemming ervoor van de Europese Commissie?

 


 

De nieuwe bijbaan van Neelie Kroes - en de toestemming ervoor van de Europese Commissie - heeft vragen opgeroepen. Kroes, die tien jaar lang eurocommissaris was, wordt tegen betaling speciaal adviseur van de Bank of America Merrill Lynch. Critici vinden het vreemd dat deze 'draaideurbenoeming' mag, nog geen half jaar na haar vertrek uit Brussel.

 

De 73-jarige Kroes kreeg de toestemming voor het adviseurschap bij de Amerikaanse zakenbank in een vergadering van de Commissie op 4 februari. Die vergadering werd voorgezeten door vicevoorzitter en voormalig Nederlands PvdA-minister Frans Timmermans, bij afwezigheid van Commissievoorzitter Juncker.

Frans Timmermans (PvdA) geeft als minister van Buitenlandse Zaken van Nederland een emotionele toespraak vanuit de VN-vergadering van de Veiligheidsraad over Oekraïne (video). Nederland verloor de meeste levens van elk land toen MH17 werd neergeschoten boven Oost-Oekraïne. , 193 van de 298 mensen aan boord.


 

--


 

THE EUROPEAN GREENS (TEG), a new European political movement from the Netherlands into the rest of Europe... (www.theeuropeangreens.eu)

The first real European political movement who is located in a European country (Netherlands), represented by different European members, within different European member states like the Netherlands, Belgium, Germany, Croatia, etc...

THE EUROPEAN GREENS (TEG) are part of the political party "DE GROENEN" with there headquarters in Utrecht (Netherlands) who is founding member of the EUROPEAN GREEN PARTY (EGP)

 
10 Mrt 2015

 
Stem Wijzer  

Is de partij voor de dieren dan de enige die zonder smet ?

Laat u niet langer inpakken met leugens van de politiek en staatspropaganda kanalen.

Het door corruptie geplaagde Rutte II kabinet heeft geen bestaansrecht meer.

Hier een paar feiten op rij.

VVD, Rutte is mede verantwoordelijk voor wanbeleid, hoogverraad, genocide op de MH17, hierdoor werd Frans Timmermans PVDA, beloond voor zijn rol ik het bedrog. Dit alles met medeweten en medewerking van onze regering? Hoe kan Timmerfrans op 2 September een boek in de verkoop laten gaan wat hij naar aanleiding van deze ramp heeft geschreven.

Was dit voorkennis? Daderkennis? Is hij door de FED eigenaren beloond voor zijn rol in deze aanslag en daarom een baan in de FED gestuurde Europese Commissie gekregen.

Het hele spel en voorstelling met het terug halen van de slachtoffers, lijkt op een groot schandaal, waarbij Rutte een van de hoofdschuldigen is samen met Willem Alexander.  

Dit alles ter willen van de belangen van de Koninklijke Shell die de rechten heeft gekocht voor de gas winning in de Oekraïne.

VVD, Mark Verheijen die betrokken is op belangen verstrengeling en onterecht declareren.

VVD, Ivo Opstelten en Ferd Teewen die het bonnetje hebben gevonden voor het uitbetalen van 4,7 miljoen aan drugs geld. (De Koninklijke familie die in de onderwereld drugshandel, witwaspraktijken is betrokken en via Marokkaanse criminelen de zaken laat runnen, vandaar de vele liquidaties in Amsterdam.)

Is de Koningin, het witwassen van haar opium geld in de Zio-nazi banken. Denk ook hier aan de Nederlandse Cocaïne Fabriek rond 1900 in Amsterdam, die eigendom was van de oranjes Deze heeft haar naam gewijzigd in Akso Nobel.

CDA Donner die in 2008 de grondwet heeft aangepast zodat de rechter deze niet meer mag toetsen op de misdaden van de Regering en de Oranjes.


Een ernstige tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet heeft geleid tot een nagenoeg algehele vergiftiging van Nederland met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK's, endergelijke. Dit is al ruim tien jaar bekend. Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende schade zal Nederland op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen. Degenen die in korte tijd hieraan veel geld willen verdienen denken mee aan creatieve oplossingen. Hieruit is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning ontstaan, die het gedeelde eigenbelang van betrokken partijen laat prevaleren boven het algemeen belang. Een dergelijke corrupte samenspanning wordt 'collusie' genoemd. Deze collusie heeft de landelijke en lokale politiek volledig in haar greep gekregen. Dat heeft geleid tot de hieronder beschreven groene stroom maffia. http://www.stelling.nl/kleintje/352/Vanrooij.htm
CDA, New World Order met als leiders Jan Peter Balkenende en Peter Maas feitelijk bewezen. http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-juni-2013-new-world-order-met-als-leiders-jan-peter-balkenende-en-peter-maas-feitelijk-bewezen.pdf
Aandacht voor 't conflict bij persconferentie van premier Balkenende
De betreffende professor was prof.dr.ir. A.F.P van Putten als deskundige voor het rechtsbedrijf.

De christelijke CU, SGP, D66 partijen die het Nederlandsenvolk door hun gedoogsteun volksverraad tegen eigen bevolking hebben gepleegd.

PVDA, Demmink en Koninklijke pedo en satanische activiteiten door de jaren heen.

PVDA, Ad Melkert Moord namens de KROON PIM FORTUYN
"Pim Fortuyn werd door tweede schutter vermoord"
VVD, Ed Nijpels. Al deze gevolgen heeft Ed Nijpels, toen hij minister van VROM was, gestimuleerd en nadien meer dan 12 jaar lang verzwegen voor 16 miljoen Nederlanders en zich daaraan persoonlijk ( zo goed als zeker ) grof verrijkt. Dit alles met misbruik van miljoenen/miljarden euro's aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld).
Conclusie:
De Nederlandsenpolitiek heeft het belastinggeld van haar Nederlandse burgers ten minste 20 jaar lang gebruikt om haar eigen bevolking te vergiftigen en geheel uit te roeien. Dit alles onder de dekmantelwoorden als groen. milieuvriendelijk, ecologisch, hergebruik, biomassa, secundaire brandstof, duurzaam, milieubeton, green bricks, Rio Protocol, Kyoto Protocol, CO2-reductie, etc, etc. Dit is pas waarlijke eco-terrorisme, zie: www.sdnl.nl/column30.htm met doorkliks.

Hopelijk wordt hiermee ook de moord op Pim Fortuyn opgelost; lees:
Nagenoeg iedereen in Nederland slaapt. Nog even en iedereen kan voor eeuwig blijven doorslapen.

Hier een lijst van de onthullingen die de corrupte politici hebben gepleegd:

1.         http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm

2.         http://www.foute-politici.nl/

3.         http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Winnaar-van-sjoemeljaar-2013-de-VVD.htm

4.         http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/25973_corrupte_politici/

5.         http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-lijst-politieke-affaires-van-1983-tot-2013.htm

6.         https://eunmask.wordpress.com/2013/10/13/de-schrikbarende-corruptie-van-bestuurders-in-nederland/

 
 
 
3 Mrt 2015


Welke problemen hebben de autochtone Nederlanders?

Een Regering die tegen de eigen bevolking is en enkel het individueel belang van de politici dient.
Koningshuis dat tegen de eigen bevolking en zeer hebzuchtig is.  
Een EU dictatuur die tegen de EU bevolking is als marionet van de FED eigenaren en multinationals.
De VS die kost wat kost een WW III wil om het ineenstorten van het monetair systeem verhullen.
Groot aantal geloofsfanaten die hun sekte als religie aan anderen willen opdringen en gefinancierd en met middelen worden voorzien vanuit de VS.

Massa immigratie met als doel de Europese burgers verder te destabiliseren om conflicten en burgeroorlog uit te lokken, deze Immigratie wordt door de EU georganiseerd en de Europese bevolking betaald haar eigen ondergang.
 
P.s., het is volkomen duidelijk dat de massamedia bepalend zijn voor wat de kiezer/burger te weten krijgt over welke kant het opgaat.

Het is eveneens overduidelijk dat de media het vehikel zijn voor misleiding, vervalsing en manipulatie van de werkelijkheid. Zie het Tv-debat bij de NOS.

De informatie via gecensureerde media is het ultieme wapen voor binnenlands bestuur, waarbij de wetten alleen gelden tegen de burger en voor de overheid.

Ik verwacht dan ook niets van de media om eerlijke informatie te geven over wat er nu sociaal aan koershoudende afbraak van de bescherming plaatsvindt.
Zie onder het bericht van het 1 Mei Comité
1        www.1meikomitee.net                       

          bulletin XLIV                        meer koopkracht en echte banen

stagnerende economie?

De lage economische groei wordt veroorzaakt doordat:

·         De koopkracht te laag is na jarenlange loonmatiging voor de cao lonen bij steeds slechtere arbeidsvoorwaarden.

·         Er door bedrijven en overheid te weinig geïnvesteerd wordt. Het kapitaal wordt uit de Nederlandse economie geperst en weggesluisd.

·         De overheid weigert de uitzonderlijk goedkope staatsleningen in te zetten om te investeren in de toekomst van Nederland. Terwijl geldschieters om te mogen uitlenen al geld toe geven op vijfjaars leningen
 

De onnodige bezuinigingen op uitkeringen en sociale voorzieningen, onder het voorwendsel dat de staatsschuld hoe dan ook verlaagd moet worden. Terwijl die kosten nog nooit zo laag zijn geweest.
De onterechte stemmingmakerij van de regeringen met ‘slechte tijden’ voor iedereen, nadat de financiële sector er onderling een zooi van heeft gemaakt.
Dat doet de binnenlandse economie stagneren.
Het is al 13 jaar niet anders!
            voor een leefbaar Nederland met toekomst
 meer koopkracht en echte banen

betere toekomst nodig

Slecht betaald werk zonder zekerheid; kansloze nuluren- en min-max contracten; de respectloze behandeling; telkens terugkerende vernedering van werkloosheid, met kleine uitkeringen waar niet van valt te leven. Armoede. Dat ontneemt jongeren hun toekomst. Velen worden daar depressief van, raken gedemoraliseerd. Voor deze uitzichtloosheid vluchten sommigen in drugs, anderen radicaliseren. Kinderen van migranten wordt ook nog eens de Nederlandse identiteit ontzegd. Geen wonder dat enkelen zich daardoor afkeren van deze maatschappij. Met zware bewaking voorkom je geen radicalisme. De enig sociale oplossing is jonge mensen een beter toekomstperspectief te bieden. Daar hebben ze recht op.
voor een leefbaar en veilig Nederland
echte banen en meer koopkracht
geen crisis, wel loondruk

Tot de huidige bezuinigingen is al ruim twaalf jaar geleden besloten. Het voorwendsel om dit pakket in te voeren ontbrak toen nog. De overhaaste uitkoop binnen enkele weken van belanghebbenden in de financiële sector in 2008 van € 80.000 miljoen -€ 4.700,- per inwoner- en nog eens eenzelfde bedrag aan garantierisico’s was een eerste aanleiding.

In 2011 zijn er nog eens een slordige € 62.000 miljoen toegezegd -€ 3.600,- per inwoner-  nu om beleggers in Europese staatsleningen uit te kopen. Om dat bedrag op te hoesten zijn miljoenen en miljoenen Grieken, Ieren, Portugezen en Spanjaarden zwaar vernederd. Geheel buiten hun schuld.

De Nederlandse regering lift daarop mee. Om het rendement van internationale geldschieters te verhogen is bij ons aan alle kanten gesneden in zorg, openbaar vervoer, onderwijs, uitkeringen, sociale woningbouw en de arbeidsvoorwaarden. De belastingen zijn verzwaard en een verdere verhoging wacht op invoering.

Al in 2003 eisten ondernemerslobby en topambtenaren de bezuinigingen die door de diverse regeringen daarna tot aan 2014 zijn ingevoerd. Die regeringen bestonden uit wisselende coalities van heel diverse kleur. In het uitgevoerde beleid heeft het geen verschil gemaakt. Even vrolijk ondersteund door meerdere kiesverenigingen in de oppositie.

Iedere regering  -ongeacht de samenstelling- ging alleen voor het belang van geldschieters. Zo is ook de winstbelasting verlaagd, hoewel overbodig bij het al hoge winstnivo. Alles steeds weer ten koste van een leefbare samenleving.

Politiek bestuur in Nederland werkt dus als volgt: zwaar beïnvloed door de ondernemerslobby stellen technocratische topambtenaren het kader voor de ruimte waarbinnen de regeringen mogen opereren.

voor een leefbaar Nederland met toekomst

meer koopkracht en echte banen

verrijken van geldschieters

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde een opkoopprogramma aan van € 1.140.000 miljoen in anderhalf jaar. Dat komt neer op een geldverruiming met € 3.300,- per inwoner binnen de eurozone. Beweerd wordt dat met dit reusachtige bedrag de economie in de eurozone zal gaan groeien. Maar dat is niet waarschijnlijk.

Geldschieters en beleggers overal ter wereld worden uitgekocht, voor zover ze schuldbekentenissen van eurolanden in de aanbieding hebben.
In de open Europese economie vloeit deze stimulering dus grotendeels weg naar geldschieters overal ter wereld, die vrij zijn het buiten de eurozone te besteden. Sommigen stellen dat de ECB hiermee de inflatie met ½% verhoogt. Ook dat is dan een erg mager resultaat voor zo’n omvangrijke maatregel.
Wil je echt € 1.140.000 miljoen direkt in de euro economie pompen, geef dan € 3.300 aan iedere inwoner van de eurozone. Want verreweg de meeste

mensen kunnen toch nooit anders dan het weer binnen de eurozone te besteden. 


Zo’n stimuleringsprogramma is even omvangrijk als het voorgenomen opkoopprogramma. Ook deze operatie kost helemaal niets, want er hoeft netzo goed nooit iets te worden terugbetaald. Maar het is wel veel doeltreffender om de economie van de eurozone te stimuleren.

Het gaat hier dus alweer om de politieke keuze tussen wie je wilt dienen:
òf de internationale geldschieters, òf de bevolking van Europa.
Zijn de bankiers van de Europese Bank ECB nu zo dom? Of worden wij gewoon belazerd?
voor een leefbaar Nederland met toekomst
meer koopkracht en echte banen het geld is er, maar het wordt verkeerd ingezet

 versterk de vakbeweging

De komende parlementaire verkiezingen leveren ons geen betere toekomst op. Daar zullen we zelf aan moeten werken met onze vakbeweging. Dus gaan we die verder versterken tot zelfbewuste, onafhankelijke politieke factor.

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals: CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW . Verantwoording wordt gegeven op onze website:

                                                                vanuit meer koopkracht en echte banen

of bulletin XLIVin de rubriek aktueel

meer weten?

bezoek onze website gratis en zonder verplichting

voor de overzichtelijkheid is de website in een nieuw jasje gestoken

 
DIT KAN NIET WAAR ZIJN. ONDER BANKIERS.

Zijn bankiers monsters? Is hebzucht het probleem? En veel belangrijker: kan het weer gebeuren? Zijn de diepere oorzaken van de crash van 2008 weggenomen, of is de financiële wereld nog altijd een tijdbom in het hart van onze samenleving?

 


Dag Jos Luyendijk en redactie van Tegenlicht

Met interesse de uitzending bekeken. Best goed, maar ik miste wel een aantal essentiële zaken zoals de geldschepping, dodelijke rente, gijzeling van huizenkopers en ondernemers waarbij de bank zonder opgaaf van reden het (niet-bestaande geld) krediet kan opzeggen en daarmee de ongelukkige lener de afgrond in werken. Straffeloos natuurlijk. De banken hebben zelfs belang bij faillissementen, omdat zij bij faillissement virtueel geld (krediet) kunnen omzetten naar reëels en concreet geld bij executie. Daarna kan dat reële geld dan weer tien keer worden uitgeleend. Kassa….! Wij hebben in Nederland evenmin een Grondwettelijk Hof of een Hof van Cassatie, waardoor willekeur in de rechtspraak normaal is in Nederland als enig lidstaat van de EU. Kortom Jos, vraag de redactie eens om ook wat meer concrete zaken aan de orde te stellen naast de moralistische aspecten die in de uitzending duidelijk aan bod kwamen. Lees dit maar even: www.sdnl.nl/spaarfonds-aow.htm

Van: Rob Brockhus [mailto:rob.brockhus@gmail.com] Verzonden: zondag 1 maart 2015 14:13 Aan: 'rtv@omroepflevoland.nl' Onderwerp: FW: Dit als charmeoffensief om met de verkiezingen toch maar op de club van Samsom te gaan stemmen

Dag Peter,

Gisteren liep ik met mijn vrouw in Almere over de promenade en zag op het plein t.o.v. Perry Sport een open tent en een aantal PvdA’ers met grote bossen rozen om die uit te delen aan de passanten. Dit als charmeoffensief om met de verkiezingen toch maar op de club van Samsom te gaan stemmen, en daarmee net te doen alsof er maatschappelijk en sociaal helemaal niks aan de hand is. Ik vroeg aan een van hen (een grote kerel met grijze baard) dat ik heel wat bezuinigingen kon terugdraaien als Diederick Samsom in de Kamer de eis zou stellen van het teruggeven van de door Gerit Zalm ontvreemde 50,9 miljard euro uit het Spaarfonds voor de AOW. Maar ‘Baardmans’ had helemaal geen belangstelling voor die politieke zwendel, en zei op luchtige toon: “Wij hebben in 2014 helemaal niets meer bezuinigd.” De vraag is dan: “Wie is wij?”.  Als hij bedoelt de PvdA in Den Haag kan ie misschien gelijk hebben.

Maar dat speelt geen enkele rol, omdat alle sloopacties in de zorg, thuishulp en jeugdzorg in 2015 door de gemeenten en provincies worden in- en uitgevoerd. Zo kan je de kiezer ook op het verkeerde been krijgen. Ikzelf heb dat aan den lijve ondervonden, omdat ik nu weer kwijtschelding moet aanvragen voor de Waterschaps- ofwel Waternetbelasting van 265 euro. Verder ontving ik van mijn gemeente gisteren een brief waarbij de kwijtschelding van de gemeentelijke belasting voor de minima waartoe ik behoor was stopgezet; en ik ook van de gemeente Huizen een aanslag kreeg van ook 265 euro, en die snel moet betalen. Ook de jaarlijkse subsidie voor in mijn geval de Ouderenzorg van enkele honderden euro’s blijkt nu op een voorlichtingsdag te zijn geschrapt, omdat Den Haag tegen de gemeenten zegt dat zij nu de uitvoering moeten doen van wat Den Haag vroeger deed; maar met heel veel minder geld. Zo komen we toch sterker uit de crisis, nietwaar?

Ook van de Belastingdienst waar ik met mijn vrouw naar toe ga heb ik niets meer te verwachten, omdat allerlei aftrekposten of toeslagen zijn komen te vervallen. Kortom ik krijg als AOW’er met een korting op de AOW van 4% voor mijn vrouw, omdat die als kind twee jaar in het buitenland heeft gewoon bij haar door Philips uitgezonden ouders, nu klap na klap. Alleen de media van dagbladen en televisie zijn in staat om deze kaalslag op het laagste inkomensniveau in beeld te brengen, maar zoals gebruikelijk wel als mosterd na de maaltijd.  De verkiezingsretoriek op tv is werkelijk van het allerlaagste niveau.

In de Media en op straat worden we overstelpt met loze en vals beloften om te gaan stemmen op met name de grote partijen die alle onheil hebben veroorzaakt. De rattenvangers van Hamelen doen hun best om ons als burger/kiezer met hun zwanenzang in de luren te leggen; en net als bij de VVD het gesjoemel in de praktijk te verdonkeremanen. Daarom bedankt Peter voor deze aardige mail. Wil jij ook aandacht vagen aan de zogenaamde volksvertegenwoordigers die met fractiediscipline alleen de partij bedienen, en niet de burgers in het land? Kijk hier maar: www.sdnl.nl/pietr-omtzigt.htm of www.sdnl.nl/aow-spaarfonds.htm.

Ook in de rechtspraak is ongelooflijk veel mis en plegen per jaar ca. vijfhonderd slachtoffers van het rechtssysteem zelfmoord om te ontsnappen aan de terreur van deurwaarders en incassobureaus, al dan niet op basis van rechterlijke vonnissen en exploten tot ontruiming, enz. Hetzelfde doet de EU nu met o.a. de Grieken die ook tot de bedelstaf worden gedwongen omdat de elite aldaar de boel belazerd heeft, en dat met de medewerking van Goldman Sachs op Wall Street. Alle financiële hulp aan de Grieken is uitsluitend in het belang van onze eigen banken, verzekeraars en pensioenfondsen die alsnog terugbetaald krijgen wat zij in Griekenland hadden geïnvesteerd tegen een torenhoge rente. Zie:  www.sdnl.nl/mario-draghi-geldschepping.htm. Die rente is overigens dodelijk als een kankergezwel wat Aristoteles 450 jaar voor Christus al had duidelijk gemaakt. Vandaar dat Sharia-bankieren eerlijker een stabiele is, maar wel minder flexibel. Bekijk daarom vanavond de uitzending van Tegenlicht met Joris Luyendijk en ook de eerdere uitzinding van TROS-Radar over De Schuldvraag. Echt bekijken…..!

m.v.g. R.M. Brockus (redacteur SDN)

 Van: Stichting Olivijn/Peter den Haring [mailto:mail@peterdenharing.nl] Verzonden: zondag 1 maart 2015 1:08 Aan: sdn@planet.nl
Onderwerp: TM over VVD, Cyprusslavernij, E.T.'s, Braco, Katharen, Semler, poep & Tom Poes.

Deze internetperiodiek staat onder redactie van Peter den Haring. Je krijgt alternatieve informatie over spirituele, (on)gezonde, duurzame en maatschappelijke fenomenen en over de kunst van het relativeren. TM is een gratis uitgave van de Haagse Stichting Open Ontmoeting Olivijn, maandelijks BCC gemaild naar haar donateurs. Doorsturen mag, overnemen graag met bronvermelding. Uitschrijven bvk via de afmeldlink onderaan deze mail.  Interviews met Peter den Haring door Willem de Ridder en Paul B. van Spiritueel TV.

http://img.budgetmailer.com/1462/Puntoorcopy.jpgTijdgeest Magazine maart 2015http://img.budgetmailer.com/1462/Puntoorcopy.jpg

 Over VVD graaiers, Cyprusslavernij, poep, E.T.'s, Braco, Katharen, Semler, Tom Poes & vijf moppen!

AAN HET ROER

De paddentrek is begonnen: de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart. Heeft een democratisch model zin als er nauwelijks de helft van de stemgerechtigden komt opdagen? Deze verkiezingen zijn bij voorbaat verneukt met Mickey Mouse aan het roer. We hebben meer en meer anarchistische magiërs nodig, de contraspionagejongens van het WorldWideWeb. Want?


Aan het roer van het Schip van Staat staan namelijk Disneyfiguren, marionetten aan de touwtjes van de grote industrieën en de wereldbankiers. Die beschouwen ons als koopvee en slaafse consumenten, waarvan je via rente, BTW en winst kunt oogsten. Britse banken en verzekeraars keerden bijvoorbeeld in 2014 twintig miljard euro aan bonussen uit aan hun personeel! De Staat wast geld wit van corrupte grootverdieners, wapenhandelaars en drugshandelaren. Bijstandsfraudeurtjes krijgen torenhoge boetes, Luxemburgse zwartspaarders worden ontzien, ontsnappingsroutes worden getolereerd. Grote bedrijven ontwijken massaal belasting in Nederland (Shell betaalt hier GEEN euro winstbelasting!), zodat het kleine MKB alle staatssteun moet ophoesten. Stiekem proberen internationale grootverdieners en gewetenloze lobbyisten ons straks het ITIP-handelsverdrag met een verborgen Paard van Troje door de strot te duwen. Ruik de bedorven vislucht!

PvdA en VVD hebben ons onder druk van de PVV-stemmers een repressieve samenleving opgelegd, die steeds strengere regels wil opleggen: voor parkeerovertredingen, te hard rijden, wild plassen en hoofddoekjes dragen: aanpakken! Veiligheid ten koste van vrijheid. De Ministers blinken uit in Geruststelling, Betutteling, Symptoombestrijding en Op TV Komen! Een verdwaasde nepgijzeling bij de NOS wordt dan ineens een terroristische actie… Een slungel met een aardappelschilmesje bij de Telegraaf is ineens voorpaginanieuws… De hielenlikkers van de paarse coalitie, Groen Links, D66 en het CDA, denken precies hetzelfde over de lippendienst aan de Telegraaf-lezers. Net op tijd hielden we een goedkoop en vrij internet, omdat de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) op 27 februari een smerig wetje afstemde, maar dat er overal wordt afgeluisterd, dat hielden ze niet tegen. Tenminste, criminelen onderling bellen natuurlijk via de veilige en versleutelde Redphone. De Staat wil onze privacy inperken om zogenaamd de vrijheid van meningsuiting te redden. Kalasjnikovs voor onze politieagenten, nou, dan weet je het wel. Angst bij het publiek pept de militaire uitgaven ook weer op en daar ging het allemaal om. Konden we ook de JSF snel uit de slof laten schieten.

TOVEREN

Natuurlijk kunnen we wegduiken en luisteren naar Radiohead (Don’t hurt me, don’t haunt me). Maar voor de goedwillende wereldverbeteraars is er maar Eén Uitweg: het nader bestuderen van de Wetten van Magie. Toveren dus, visualiseren PLUS het ultieme delen van belastende informatie. Kopieer de mails van je foute baas! Altijd en overal filmpjes maken, USB-stickje in je zak. Die ouderwetse loyaliteit naar je hebzuchtige, bezuinigende werkgever is niet meer nodig, zeker niet voor flexwerkers en ZZP-ers. Laat ons het WorldWideWeb optimaliseren: wees de luis in de pels, de alternatieve media zijn de jongens van de contraspionage geworden. Tom Poes als beschermengel van die goedwillende, naïeve, vaderlandse Ollie B. Bommel.

Redactie Tijdgeest Magazine: Peter den Haring
Tekst * Coaching * Beroepskeuzeadvies
Karmische astrologie * Auralezen * Familie opstellingen

Kornoeljestraat 118 2564 LT Den Haag 070-3646639
www.peterdenharing.nl              

 
 
25 Feb 2015
 
selectieve rechtspraak :
 
Deze link is de juiste met de correspondentie met de Hoge Raad der Nederlanden en het gesjoemel

Zie de handgeschreven brief: 

1)     De handgeschreven brief aan de Hoge Raad der Nederlanden

2)     De betreffende brief van 3 bladzijden die niet werden betrokken vanwege te late indiening

3)     Uw brief van 13 februari met de grosse van het Gerechtshof als bijlage

4)     De verklaring van de Hoge Raad der Nederlanden dat de brief toch was meegenomen

5)     De valse verklaring van de Hoge Raad der Nederlanden m.b.t. curatorfraude en oplegging

De verklaring van de griffie van de Hoge Raad Der Nederlanden was dat de brief van 30 december 2014 (rood hierboven) niet was betrokken bij de beoordeling van de klacht door de Hoge Raad, omdat deze brief een dag te laat was binnengekomen.  De heer Kluun had de griffie op 5 januari laten weten wat meer tijd nodig te hebben om op de beschikking en de uitleg te kunnen reageren. Maar dat was een protocollair argument om de brief terzijde te leggen. De heer Kluun protesteerde daar heftig tegen en verzocht om die brief opnieuw en terdege te betrekken bij de evaluatie en de beschikking van de Hoge Raad der Nederlanden, omdat die essentieel is om recht te kunnen krijgen, zoals de wet dat bepaalt. Tot verbijstering van de Heer Kluun kwam op 18 februari een antwoord van de Hoge Raad met het laconieke antwoord dat de essentiële brief van 30 december (rood hierboven) wel degelijk was betrokken bij het oordeel van de Hoge Raad der Nederlanden.

Maar dit zonder een enkel aspect van die brief in de beoordeling en de beschikking te vermelden en/of mee te laten wegen bij de uitspraak van de Hoge Raad.  Vast staat dat de Hoge Raad der Nederlanden een loopje neemt met de waarheid, gezien de inhoud van die brief van 30 december 2014.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft een politieke beschikking uitgesproken die strijdig is met zowel de feiten als met de wet om recht te verkrijgen voor een burger die fraude en machtsmisbruik van curatoren en verantwoordelijke rechter-commissarissen aan de kaak stelt. De Hoge Raad heeft met deze valse beschikking en schriftelijke verklaring aangetoond dat de integriteit van de Hoge Raad der Nederlanden naar de gallemiezen is. De vraag is dan ook, hoe reageren de media en Eerste en Tweede Kamer op een dergelijke verkrachting van de rechtspraak.
m.v.g.

R.M. Brockus (redacteur SDN)

Westkade 227

1273 RJ Huizen (NH)

035-4244141


4 Feb 2015

Benjamin Fulford - February 6, 2015: Breaking News From Russian Sources
Breaking news from my Russian sources:
Posted by benjamin
February 7, 2015

Germans have arrested Victoria Nuland’s assistant, who in addition, is an employee of Vanguard Corporation, with almost a billion of high quality fake dollars, printed by Vanguard Corporation. This employee (is a member of the State Department), and now, during his interrogations, he “put under bus” Vanguard Corporation with all of its companies and “putting under bus” Nuland, McCain, Kerry, Brennan and others…

He testified how the Vanguard Corporation has printed billions of high quality fake dollars and paid to mercenaries in Syria, Iraq, Ukraine, Libya, etc and paid mercenaries of Greystone and ISIS. He testifies about connections and oil deals between Vanguard Corporation and ISIS.
He said,

In February, Ukraine’s position has become critical because they cannot pay the new prices for Russian gas. EU, especially the Germans, tried to act as arbitrators. Then from this bitch Susan Rice order came to us directly from Nuland that snipers must create “a bit of panic.”

On the day after that Ukraine has a new government, chosen mainly Nuland and John McCain from the National Republican Institute.

When the US administration recognize that the snipers were trained NATO (in Poland – TV), and the whole operation was organized by Vanguard, the CIA and the State Department – Obama almost had a heart attack.

Now he realizes that he is nothing more than a puppet on a string in our theater, the bloody nigger. Originally stupid Nazis had to kill many more women and children in order to drive Putin into a corner so that he was forced to intervene in the war.

But all this just shows that you can teach a pig to shoot, but do not teach her to think. By the way, when the May 18 “Ukrainian” troops attacked Sloviansk, 19 FBI agents and CIA were killed and 14 injured. Greystone lost 17, Academi 59 people.

“FBI agents” were actually people of Vanguard. With forged documents desk they received special Ukrainian identity cards that give them power over all Ukrainian police forces.
He described how all of the major mass murders and atrocities were organized by the Vanguard Corporation and Greystone mercenaries; how he communicated with Igor Kolomoyskiy and how together they were spreading fake dollars in Ukraine…

Germans promised him freedom, to hide him and support if he will tell everything he knows…
Also, two other employees of the Vanguard Corporation stole millions of fake dollars, and pretended that they were high jacked by Novorossiyan militia and murdered. Greystone and Vanguard Corporation have send their mercenaries to Novorossiya and killed one of them and return the second.., after which they brought him to London to their hospital and murdered him, saying that he died from a heart attack. His wife, a famous enough person has now provided information to important people and blackmails the Vanguard Corporation…

Shocked Merkel and President Francois Hollande on their way to Moscow…

Benjamin FulfordThe War in Ukraine was originated by Zionists of the State Department and Vanguard Group in order to create new Khazaria, and start WWIII by forcing Russia to bring military forces to Donbass:
Posted by benjamin
February 7, 2015

More raw intelligence from the Russians:

1. Vanguard Corporation is printing billions of “supper dollars” and pays mercenaries of Greystone, Academy, some like ABC group, etc. There were a few of Vanguard employees some of them State Department employees, who had access to billions of fake supper dollars that looks even better then real dollars…

2. The Vanguard’s employees had buses of these dollars (billions), and they finance both sides of Ukrainian war… They bought a big amount of weapons from Ukrainian Army and on a regular basis provided it to Novorossiya (Donbass) militia.
In order to receive dollars, Ukrainian officers and soldiers have sold their weapons to Novorossiya. In other world, the main goal is to murder as many people in Ukraine as they can.

3. The Vanguard’s employees spread fake dollars in Ukraine through the banks that belong to Ukrainian Khazarian Oligarch, Igor Kolomoyskiy, who is the President of European Jewish Congress and Ukrainian Jewish Congress. City of Dnepropetrovsk (the main city of Zionist Kasparian Junta in Ukraine!). Also, Igor Kolomoyskiy owns the airports, including the Dnepropetrovsk’s airport that monitored the Malaysian Flight on July 17, 2014. He finances a military sadistic battalion Dnepr-1 that has committed mass murders in Novorossiya, and the soldiers and mercenaries of Dnepr 1 were paid by these fake supper dollars. All banks of the Dnepropetrovsk are full with these fake dollars.

4. Now nobody knows how much money Federal Reserve has its own dollars in the world and how much Vanguard’s dollars. Some specialists think that competitors “ordered to put down” Vanguard Group. However, Vanguard leaders and other high level bank specialists told that main investors—contributors of Vanguard own the Federal Reserve, and they support this statement.

5. Vanguard’s employee, Mr. Peter van Byurren (the last name could be misspelled) had some serious (huge) compromat about Vanguard Group, including its communications, supper dollars’ issues and its connections with US authorities, etc. Before, he left to Ukraine; he had hidden it in his mother house in a different state (the exact address is given). On January 8, 2015, he was informed that his mother died in hospital that belongs to one of the Vanguard’s companies. His wife checked the place where he hides the compromat against the Vanguard and did not find a box with documents and memory sticks.

6. Immediately, next day, Mr. Peter van Byurren and another Vanguard’s employee, Pete’s partner, Jonathan Mason, put in buses (BUSES!!!) several billions of super dollars and left. Information was spread that they were captured by Donbass militia. At this time, Ukrainian Army started their new active phase of a war against Donbass…

7. However, the Vanguard has sent a big group of Greystone mercenaries, and they found two Vanguard’s employees:

a. “Today, Jan. 21, the afternoon has ended with a series of events that led to the current outbreak of hostilities in the Donbass. The second escapee, Peter van Byurren, was captured on his quest by a special group of mercenaries of Greystone in the house where he was hiding in the village Spartacus Yasinovatskiy, Donetsk region. From there, under the American convoy he was sent to Kiev.”

b. “Unlike his partner, Jonathan Mason, was apparently awaiting the outcome of negotiations of Peter van Byurren with the militia. During his capture on January 19, 2015, three commandos of Greystone were shot and died. Jonathan Mason was killed in the house is in the village of Spartacus. The missing “super banknotes” nominal values of billions of dollars were not found.”

8. Peter Mr. Peter van Byurren was brought to London by a special comfortable flight, and seven of the Vanguard’s employees were with him. He was put in a hospital –Medical Center Sevenoaks – very solid health facility, recently acquired one of the largest in the world by the American Medical HCA, Hospital Corporation of America. There is nothing surprising in the fact that Mr. Peter van Byurren was placed precisely in this hospital: HCA belongs to the group of corporations and foundations, which includes such respected as Vanguard Group, Inc., State Street Corporation, Black Rock Institutional Trust Company, NA, Bank of New York Mellon Corporation, JP Morgan Chase & Company, Vanguard Total Stock Market Index Fund, Vanguard/WindsorII, Vanguard 500 Index Fund, Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund and others.

9. This was an announcement that at the same day , January 23, 2015, Mr. Peter van Byurren died from a heart attack.

10. Mrs. Van Byurren appealed to the leadership of Vanguard with an ultimatum, supported by its appeals in a completely bewildered edition of ABC, as well as to certain foreign diplomats in Washington.Comment by patricia on February 7, 2015 @ 12:52 pm

Gee, I go out for a short time and whole new report shows up.

Ben has replied to the e-mail I sent him this morning as a follow up to the report he asked me to post. I said:

Is the Vanguard company you are referring to the same one as the Mutual Funds company that John Bogle founded or another company?

If another company, can you tell us which one or maybe send a link about it that we can read?

Ben’s reply:

Hi XXX,

All I can find out about the Vanguard corporation is that it [is] involved in “financial services.” However, a major German financial newspaper has reported in the past that the CIA has a factory in Washington where they manufacture “super K” forged US dollar bills. I would thus assume that Vanguard is a Bush/Nazi CIA faction front. The super K’s are made by making copies of one hundred genuine US $100 bills and then averaging out the images. In the past they have been used to purchase illegal drugs. The CIA then traces the bills to find out who is producing the drugs and tells those people that they have to work with the CIA if they want to stay in the drug business.

Benjamin Fulford 古歩道ベンジャミン

9 Feb 2015
Wegens omstandigheden vervallen.


 


Een voorstel om samen iets te veranderen.


Angst heeft plaatsgemaakt voor woede en de vastbeslotenheid om dit te veranderen.


 


Aan alle Oranje aanhangers en tegenstanders:


Op 27 April 2015 zal nietsnut Koning Willem de overbodige, zijn verjaardag vieren in Dort.


Met de wetenschap dat hij daar in het hol van de Leeuw van de gebroeders de Wit een warm onthaal kan verwachten.


Dat Willem een optimist is kunnen we zien aan de volgende afbeelding waarop hij wil dat we hem verafgoden.


De waarheid zal zijn dat we hem en zijn familie verafschuwen.


Kom AUB massaal naar Dort, om voor een warm onthaal te zorgen.


Deze actie zal in de wereldgeschiedenis ingaan als de ondergang van de wereldwijd verspreide corruptie van de Oranje Bilderbergers en ons Nazi kabinet Rutte II.


Dit zal tevens een statement zijn voor de EU dat niet enkel de Grieken er genoeg van hebben maar de EU niet als onze vertegenwoordiging geaccepteerd zal worden.


We offeren onze kinderen niet op om voor de Nazi's een oorlog te gaan beginnen.


Kijk op http://zondercensuur.blogspot.com/ waarom en hoe de crisis in de Oekraïne tot stand is gekomen door de VS en zijn Vazallen uit de EU.


De Duisters hebben een accestent van Victoria Nuland gearresteerd, deze heeft het hoogste lied gefloten.


Dat met vals geld de republikeinen van de VS de opstand in Kiev hebben gefinancierd, deze simpele zielen hebben zich laten verleiden voor het waardeloze judas geld van de Rothschilds.


Daarom de brandende vraag, Wie allen uit de Nederlandse politiek is niet omgekocht door de Bilderberg misdadigers? denk dat deze vraag sneller beantwoord is als dat ik de vraag anders zou stellen.


En wast het de moeite waard om eigen en wereld bevolking op schaamteloze wijze te verraden, verachten en te vermoorden uit naam van het waardeloze geld? MH17 en Demmink beerput?


Het werkelijke kapitaal zijn de mensen en niet een nep valuta dat op corruptie is gebaseerd.Maak gebruik van onderstaande mail lijst om de politiek te dwingen om openheid te geven en af te treden voor hun misdaden,
'kucharek0@gmail.com'; 'nocancerfoundation@gmail.com'; 'sdn@planet.nl'; 'nico.vandenham@gmail.com'; 'rob.brockhus@gmail.com'; 'gjj.beukeveld@ziggo.nl'; 'kareldewerd@kpnmail.nl'; 'jesusrulesinthemediaforranny@yahoo.com'; 'mijnpleidooi@gmail.com'; 'a.gelder@wilnu.nu'; 'r.horchner@vodafonevast.nl'; 'mullers@hotelzurems.de'; 'yvonnehoekema@hotmail.com'; 'Corus Steel'; 'casper gudf rutten'; 'catherine.trautmann@europarl.europa.eu'; 'juergen.klute@europarl.europa.eu'; 'juergen.klute@europarl.europa.eu'; 'jutta.haug@europarl.europa.eu'; 'jurgen.creutzmann@europarl.europa.eu'; '<mardini38@live.nl>'; 'martin.schulz@europarl.europa.eu'; 'martin.kastler@europarl.europa.eu'; 'martin.haeusling@europarl.europa.eu'; 'Jean-Claude.Juncker@europarl.europa.eu'; 'jean-paul.gauzes@europarl.europa.eu'; 'monique.v.royen@gmail.com'; 'monika.hohlmeier@europarl.europa.eu'; 'infocon@euronet.nl'; 'info@geenstijl.nl'; 'redactie@geenstijl.nl'; 'persberichten@geenstijl.nl'; 'redactie@omroepwest.nl'; '50plus@tweedekamer.nl'; '5inhetland@rtl5.nl'; 'a.aboutaleb@rotterdam.nl'; 'a.bosman@tweedekamer.nl'; 'A.Eijsink@tweedekamer.nl'; 'a.fleere@chello.nl'; 'a.gelder@wilnu.nu'; 'a.h.mulder@tweedekamer.nl'; 'a.kuiken@tweedekamer.nl'; 'a.marcouch@tweedekamer.nl'; 'a.merkies@tweedekamer.nl'; 'a.mulder@tweedekamer.nl'; 'a.muskens@home.nl'; 'a.pechtold@tweedekamer.nl'; 'a.rutte@tweedekamer.nl'; 'A.Slob@tweedekamer.nl'; 'a.tissink@sdu.nl'; 'a.vanrooij1@chello.nl'; 'A.vMiltenburg@tweedekamer.nl'; 'A.vOjik@tweedekamer.nl'; 'a.wolbert@tweedekamer.nl'; 'abonneeservice@nd.nl'; 'abrahaminge@gmail.com'; 'acacouwenberg@home.nl'; 'ad.van.oosten@nieuwsuur.nl'; 'ad@ad.nl'; 'adbuijs@hotmail.com'; 'advertentie@nd.nl'; 'advertenties@binnenlandsbestuur.nl'; 'advertenties@speurderkrant.nl'; 'aeigenraam@kluwer.nl'; 'agvanwijngaarden@gmail.com'; 'albert.treur@gmail.com'; 'albert@holtland.com'; 'alfred.meester@dvhn.nl'; 'amb.detunisie@brutele.be'; 'amb.equateur@skynet.be'; 'amb_djib@yahoo.fr'; 'ambabenin_benelux@yahoo.fr'; 'ambaco.benelux.ue@skynet.be'; 'ambacom.bxl@skynet.be'; 'ambafr@ambafrance-be.org'; 'ambagre@skynet.be'; 'ambaguinee.bruxelles@yahoo.fr'; 'ambanigerbrux@skynet.be'; 'ambaserbie@skynet.be'; 'ambassade.burkina@skynet.be'; 'ambassade.burundi@skynet.be'; 'ambassade.en.belgique@gouv.mc'; 'ambassade.mk@skynet.be'; 'ambassade.portugal@skynet.be'; 'ambassade.rca.be@hotmail.com'; 'ambassade.tchad@chello.be'; 'ambassade.togo@skynet.be'; 'ambassade@amb-haiti.be'; 'ambassade@andorra.be'; 'ambassade@saotomeeprincipe.be'; 'ambassadedugabon@brutele.be'; 'ambassaden.bryssel@foreign.ministry.se'; 'ambbruxelles@esteri.it'; 'ambmaur@skynet.be'; 'ambrsm.bxl@scarlet.be'; 'amrusbel@skynet.be'; 'anderfok@wxs.nl'; 'andre.broere@dvhn.nl'; 'andreklumpje@gmail.com'; 'android@fd.nl'; 'angola.embassy.belgium@skynet.be'; 'anita.pepping@dvhn.nl'; 'annemarie.hommes@dvhn.nl'; 'annemarie.kamp@dvhn.nl'; 'annemarie@vangaalcompany.nl'; 'annemariebok@premax.nl'; 'annie.geerts-sijbom@dvhn.nl'; 'annie.kamstra@dvhn.nl'; 'anniek.boswijk@leeuwardercourant.nl'; 'annique.oosting@dvhn.nl'; 'ans-ben@home.nl'; 'anton37.putten@wxs.nl'; 'apeldoorn@destentor.nl'; 'applications@icc-cpi.int'; 'ard.schouwman@dvhn.nl'; 'arend.van.wijngaarden@dvhn.nl'; 'arend.wilting@dvhn.nl'; 'arendloomeijer@gmail.com'; 'arne@ftm.nl'; 'assen@dvhn.nl'; 'avaaz@avaaz.org'; 'az-nh@om.nl'; 'azweers@solcon.nl'; 'b.dboer@tweedekamer.nl'; 'b.hoogteijling.sp@gmail.com'; 'b.madlener@tweedekamer.nl'; 'b.v.kessel@kpnmail.nl'; 'b.vojik@tweedekamer.nl'; 'bart.deliefde@tweedekamer.nl'; 'beentkeulen@gmail.com'; 'belasting_hofdenhaag@rechtspraak.nl'; 'belastingrecht.zwb@rechtspraak.nl'; 'belgrade-outreach@un.org'; 'berry@breakthesystem.nl'; 'berternest1@gmail.com'; 'bewindsbureau.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl'; 'bewindsbureau.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl'; 'bewindsbureau.rb-nho@rechtspraak.nl'; 'beydals@bmkadvocaten.nl'; 'bianca.van.dijk.fitters@gmail.com'; 'bjsol@kalbfleisch.nl'; 'bnn@omroep.nl'; 'bodemzaken.ie.rb.denhaag@rechtspraak.nl'; 'booh@xs4all.nl'; 'botswana@brutele.be'; 'bram.deraeve@zonhoven.be'; 'brasbruxelas@beon.be'; 'briancrowleymep@eircom.net'; 'brieven@volkskrant.nl'; 'brigitte.vdburg@tweedekamer.nl'; 'brink@smithuijsen.nl'; 'brou6733@planet.nl'; 'bru.vertretung@eda.admin.ch'; 'bru@minbuza.nl'; 'bruamb@um.dk'; 'bruessel-ob@bmeia.gv.at'; 'bruidegom@vantraa.nl'; 'Brussels.office@undp.org'; 'brussels@embassy.mzv.cz'; 'brussels@foreign.gov.be'; 'brussels@ilo.org'; 'brussels@mfa.gov.mk'; 'brussels@ohchr.org'; 'brussels@seychellesgov.com'; 'brussels@swaziembassy.be'; 'brussels@unesco.org'; 'brussels@unicef.org'; 'bruxelles.amb@mae.etat.lu'; 'bruxelles@mfa.md'; 'buitenland@trouw.nl'; 'bunge@tenholter.nl'; 'bureau@advocatenorde-middelburg.nl'; 'bureau@haagseorde.nl'; 'bureau@nationaleombudsman.nl'; 'bureau@ordevanadvocatenbreda.nl'; 'burgemeester@capelleaandenijssel.nl'; 'burgemeester@denhaag.nl'; 'burgemeester@zonhoven.be'; 'burgersinactie1@gmail.com'; 'burmeister@cleerdin-hamer.nl'; 'bvandenbelt.sgp@gmail.com'; 'c.boskamp@boskampwillems.nl'; 'c.deweerdt@gl-advocaten.nl'; 'c.hermesdorf@dekempenaer.nl'; 'c.houtman@poelmannvandenbroek.nl'; 'c.okkerse@okkerse-schop.nl'; 'c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl'; 'c.schouten@tweedekamer.nl'; 'c.van.blijswijk@rechtspraak.nl'; 'c.vanrijn@advocatenorde.nl'; 'C.vdStaaij@tweedekamer.nl'; 'c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl'; 'carla@breakthesystem.nl'; 'cb.amsterdam@rechtspraak.nl'; 'cbb@rechtspraak.nl'; 'cbloket.rb.den.haag@rechtspraak.nl'; 'ccv@advocatenorde.nl'; 'cda@tweedekamer.nl'; 'cdkool@claassenadvocaten.nl'; 'centraalinschrijfbureauvreemdelingenzaken@rechtspraak.nl'; 'cfvandelft@vandelftadvocaten.nl'; 'chris@corten-advocaten.nl'; 'christenunie@tweedekamer.nl'; 'christine.bernaert@zonhoven.be'; 'cie.biza@tweedekamer.nl'; 'civiel.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl'; 'clemmens@thuispartners.nl'; 'cmmmusters@home.nl'; 'coby.vanderpas@gmail.com'; 'colombijn@dhcadvocaten.nl'; 'communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl'; 'communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl'; 'communicatie.zwb@rechtspraak.nl'; 'contact@tweedekamer.nl'; 'ContactOTP@icty.org'; 'cools@vanvanriet.nl'; 'copini@boddaertverweel.nl'; 'coradema@live.nl'; 'corinne@mrkoller.nl'; 'cr@rechtspraak.nl'; 'cremers@baltescremers.nl'; 'croemb.bruxelles@mvpei.hr'; 'crvb@rechtspraak.nl'; 'cvdbrandt@home.nl'; 'cvrb@rechtspraak.nl'; 'cvt.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl'; 'cvt.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl'; 'cvt.rotterdam@rechtspraak.nl'; 'cyprusembassybe@mfa.gov.cy'; 'd.ball@advocatenorde.nl'; 'd.bolleboom@advocatenorde.nl'; 'd.devries@advocatenorde.nl'; 'd.geers@advocatenorde.nl'; 'd.graus@tweedekamer.nl'; 'D.Samsom@tweedekamer.nl'; 'd.vandermeer@advocatenorde.nl'; 'd.vd.lockant-geschiere@vanslagmaat.nl'; 'd66@tweedekamer.nl'; 'dams@ordehaarlem.nl'; 'daniels@adadvocaten.nl'; 'dantuma@ross.nl'; 'dave@davegandy.com'; 'de.groenen.belgie@gmail.com'; 'deken-roermond@ghadvocaten.nl'; 'deken.assen@advocatenorde-noord.nl'; 'deken.groningen@advocatenorde-noord.nl'; 'deken@advocatenorde-zutphen.nl'; 'deken@advocatenordeutrecht.nl'; 'deken@aova.nl'; 'deken@raadvantoezichtdordrecht.nl'; 'deknijff@ekelmansenmeijer.nl'; 'desiree.rijnders@ziggo.nl'; 'deurwaardersloket.kanton.rb-nho@rechtspraak.nl'; 'dewildmarianne@gmail.com'; 'dirkjan.rutgers@dlapiper.com'; 'diveraborsboom@ckeng.nl'; 'driesvandelft@xs4all.nl'; 'dungen@gdadvocaten.nl'; 'e.bodde@advocatenorde.nl'; 'e.dijkgraaf@tweedekamer.nl'; 'e.roemer@tweedekamer.nl'; 'E.vHijum@tweedekamer.nl'; 'e.ziengs@tweedekamer.nl'; 'eberhard.van.der.laan@amsterdam.nl'; 'echilebelgica@minrel.gov.cl'; 'ecs.embassies@skynet.be'; 'edithschippers@tweedekamer.nl'; 'edwin.lefebre@bz.vlaanderen.be'; 'egyptembassy@embassyofegypt.be'; 'eindredactie@frieschdagblad.nl'; 'ekc.avanrooij@gmail.com'; 'ellybrocken@gmail.com'; 'em@rechtspraak.nl'; 'emb.bruselas@maec.es'; 'emb.brussel@mzv.sk'; 'emb.brussels@mfa.is'; 'emb.brussels@mfa.no'; 'emb.caboverde@skynet.be'; 'emb_be@mfa.gov.ua'; 'embajadabruselas@rree.gob.sv'; 'embajadombxl@gmail.com'; 'embassy.belgium@mfa.gov.lv'; 'embassy.brussels@mfa.ee'; 'embassy.brussels@mfa.gov.al'; 'embassy.malawi@skynet.be'; 'embassy9.guyana@skynet.be'; 'embassy@bulgaria.be'; 'embassy@cameroon.be'; 'embbel@skynet.be'; 'embbelgica@minex.gob.gt'; 'embcolombia@emcolbru.org'; 'embelize@skynet.be'; 'en@tweedekamer.nl'; 'eo@omroep.nl'; 'ep.pelleboer@gmail.com'; 'eri_emba_bru@hotmail.com'; 'eric.vos@zonhoven.be'; 'ericvandebeek@live.nl'; 'erik.braeken@telenet.be'; 'erikgekevanraalte@filternet.nl'; 'espaan@solcon.nl'; 'esther.ouwehand@tweedekamer.nl'; 'etebru@brutele.be'; 'externe-wrakingskamer.hofams-dh@rechtspraak.nl'; 'f.agema@tweedekamer.nl'; 'f.bashir@tweedekamer.nl'; 'F.Bovenkerk@uu.nl'; 'F.Teeven@tweedekamer.nl'; 'f.timmermans@tweedekamer.nl'; 'f.weekers@tweedekamer.nl'; 'familie.hof.amsterdam@rechtspraak.nl'; 'familierecht.middelburg.zwb@rechtspraak.nl'; 'FAOLOBR@fao.org'; 'federaal.parket@just.fgov.be'; 'fr.dehaan@quicknet.nl'; 'fransvanderlee@online.nl'; 'functionarisgegevensbescherming@rechtspraak.nl'; 'g.e.dekoninggans@gmail.com'; 'g.schouw@tweedekamer.nl'; 'g.Segers@tweedekamer.nl'; 'g.wilders@tweedekamer.nl'; 'gbranderhorst@planet.nl'; 'gerdinekeijzer@bprbzk.nl'; 'ghanaemb@chello.be'; 'GJJ.beukeveld@ziggo.nl'; 'gosiabruins@msn.nl'; 'greetje.gelderblom@frieslandcampina.com'; 'griffie@const-court.be'; 'groen@trouw.nl'; 'groene@groene.nl'; 'groenlinks@tweedekamer.nl'; 'groepsbezoek.rb-nho@rechtspraak.nl'; 'guineaecuatorial.brux@skynet.be'; 'gvdw.sgp@gmail.com'; 'h.a.waterman@contact.uva.nl'; 'h.a.waterman@uva.nl'; 'h.bakelvandenheuvel@chello.nl'; 'h.beertema@tweedekamer.nl'; 'h.bolhaar@om.nl'; 'h.bruins-slot@tweedekamer.nl'; 'h.j.h.van.meegen@rechtspraak.nl'; 'h.j.meijer1@zwolle.nl'; 'h.k3511@gmail.com'; 'H.Krol@tweedekamer.nl'; 'h.lodders@tweedekamer.nl'; 'h.nepperus@tweedekamer.nl'; 'h.stadman@rechtspraak.nl'; 'h.vgerven@tweedekamer.nl'; 'h.zijlstra@tweedekamer.nl'; 'handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl'; 'hannie.lutkeschipholt@casema.nl'; 'hans.v.d.broek@planet.nl'; 'hans@zwembadenbouw.nl'; 'hanshulsen@hotmail.com'; 'hantenbroeke@tweedekamer.nl'; 'hanvonk@yahoo.com'; 'hardywellenberg@hotmail.com'; 'harold.ebels@gmail.com'; 'havemanster@gmail.com'; 'hdungen@home.nl'; 'helgahelders@gmail.com'; 'henk@katholieknieuwsblad.nl'; 'henkn@hetechtenieuws.org'; 'henri.schraepen@zonhoven.be'; 'herman.van.rompuy@telenet.be'; 'herman@decroo-desguin.be'; 'hilde.mulder@gmail.com'; 'hollenbergcees@hotmail.com'; 'HvBommel@sp.nl'; 'hwijffels@worldbank.org'; 'i.dcaluwe@tweedekamer.nl'; 'i.opstelten@minvenj.nl'; 'i.ruijmgaart@online.nl'; 'ikon@ikon.nl'; 'ine.veen@quicknet.nl'; 'info.gerechtshofsgravenhage@rechtspraak.nl'; 'info.gerechtshofshertogenbosch@rechtspraak.nl'; 'info.hof-arle@rechtspraak.nl'; 'info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl'; 'info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl'; 'info@algerian-embassy.be'; 'info@amb-mauritania.be'; 'info@amba-mali.be'; 'info@bhembassy.be'; 'info@breakthesystem.nl'; 'info@britain.be'; 'info@bruessel.diplo.de'; 'info@costaricaembassy.be'; 'info@degroenen.nl'; 'info@demorgen.be'; 'info@embargentina.be'; 'info@embassyofliberia.be'; 'info@expertgroepklokkenluiders.nl'; 'info@ferwilms.nl'; 'info@gambiaembassy.be'; 'info@geenstijl.nl'; 'info@heusden.nl'; 'info@hvandenberk.nl'; 'info@jikkejager.nl'; 'info@jpasterkamp.nl'; 'info@kampen.nl'; 'info@minbzk.nl'; 'info@mooirooi.nl'; 'info@namibiaembassy.be'; 'info@net5.nl'; 'info@niburu.co'; 'info@premier.fed.be'; 'info@rooi-is.nl'; 'info@sbs6.nl'; 'info@sint-oedenrode.nl'; 'info@telveghel.nl'; 'info@turkey.be'; 'info@vpro.nl'; 'info@vvn.be'; 'info@wouterbeke.be'; 'info@xandervanvessem.nl'; 'info@zebru.org'; 'info@zuydnotarissen.nl'; 'infodesk-mediation@rechtspraak.nl'; 'infohandelsrechtamsterdam@rechtspraak.nl'; 'information@bahamashclondon.net'; 'ingrid.lieten@telenet.be'; 'inquiries@opcw.org'; 'insolventies.assen@rechtspraak.nl'; 'insolventies.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl'; 'insolventies.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl'; 'ir.j.dekker@gmail.com'; 'isdr-europe@un.org'; 'j.a.debruijn@tudelft.nl'; 'J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl'; 'J.Fitters1@kpnplanet.nl'; 'j.geurts@tweedekamer.nl'; 'j.hennis-plasschaert@tweedekamer.nl'; 'j.klaver@tweedekamer.nl'; 'j.klijnsma@tweedekamer.nl'; 'j.monasch@tweedekamer.nl'; 'j.recourt@tweedekamer.nl'; 'j.sap@tweedekamer.nl'; 'j.thart@depersdienst.nl'; 'j.vklaveren@tweedekamer.nl'; 'j.voordewind@tweedekamer.nl'; 'jacques.janssens@rztienen.be'; 'jan.drijkoningen@telenet.be'; 'jan.peumans@vlaamsparlement.be'; 'jan.tytgat@pharm.kuleuven.be'; 'jan.wouters@ggs.kuleuven.be'; 'jandekkers@solcon.nl'; 'janine.draijer@ziggo.nl'; 'janine@hartvoorrooi.nl'; 'janinedekleine@gmail.com'; 'janneke@hartvoorrooi.nl'; 'jansen.vvd.cas@planet.nl'; 'jasper.vdijk@tweedekamer.nl'; 'jcmbeerens@gmail.com'; 'jdewit@sp.nl'; 'jeanthomassen@hotmail.com'; 'jelle@jelledejong.nl'; 'jeroen.windey@vlaanderen.be'; 'jestelesto@hotmail.com'; 'jjj17@live.nl'; 'jm_steenbeek@hotmail.com'; 'jo.craeghs@bz.vlaanderen.be'; 'joh.witteveen@gmail.com'; 'johanmeesters79@gmail.com'; 'joost-meijer@hetnet.nl'; 'jos.levink@home.nl'; 'josegoossens2@gmail.com'; 'jozef@degroenen.nl'; 'jules.achten@zonhoven.be'; 'julius601@hotmail.com'; 'k.arib@tweedekamer.nl'; 'k.dijkhoff@tweedekamer.nl'; 'k.straus@tweedekamer.nl'; 'k.verhoeven@tweedekamer.nl'; 'k.yucel@tweedekamer.nl'; 'kabinet.bourgeois@vlaanderen.be'; 'kabinet.crevits@vlaanderen.be'; 'kabinet.gatz@vlaanderen.be'; 'kabinet.gouverneur@limburg.be'; 'kabinet.homans@vlaanderen.be'; 'kabinet.rc.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl'; 'kabinet.schauvliege@vlaanderen.be'; 'kabinetrc.rotterdam@rechtspraak.nl'; 'kanton.arnhem.rb-gel@rechtspraak.nl'; 'kanton.bergenopzoom.zwb@rechtspraak.nl'; 'kanton.nijmegen.rb-gel@rechtspraak.nl'; 'kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl'; 'kantonrol.alkmaar@rechtspraak.nl'; 'kantonzaanstad@rechtspraak.nl'; 'kareldewerd@kpnmail.nl'; 'klachten.ldcr@rechtspraak.nl'; 'klachtencoordinator.rb-mnl@rechtspraak.nl'; 'knack@knack.be'; 'korpschef@hazodi.be'; 'kortgeding.ie.rb.denhaag@rechtspraak.nl'; 'kralt.icty@un.org'; 'kristien.smets@telenet.be'; 'kristien.smets@zonhoven.be'; 'kristof.calvo@groen.ber.nl'; 'kro@omroep.nl'; 'kucharek0@gmail.com'; 'kvandenbosch@sgp-kampen.nl'; 'kvhn.arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl'; 'l.bontes@tweedekamer.nl'; 'l.bouwmeester@tweedekamer.nl'; 'l.helder@tweedekamer.nl'; 'l.jacobi@tweedekamer.nl'; 'l.van.harinxma.thoe.slooten@rechtspraak.nl'; 'l.vtongeren@tweedekamer.nl'; 'lbastiaan1957@gmail.com'; 'ledenadministratie@pvda.nl'; 'leen.brits@vlaanderen.be'; 'lesothomission@lesothobrusselsembassy.be'; 'lhurkmans@pvda.nl'; 'liaisonrechter.internationale.kinderbescherming@rechtspraak.nl'; 'libyan_bureau_br@yahoo.com'; 'linda@breakthesystem.nl'; 'linda_hes@hotmail.com'; 'linda_vanvliet@hotmail.nl'; 'lindsay.vanwassenhove@bz.vlaanderen.be'; 'louisevanderheijden@home.nl'; 'luchtvaart@rechtspraak.nl'; 'lynton@breakthesystem.nl'; 'm.agema@tweedekamer.nl'; 'm.azmani@tweedekamer.nl'; 'm.berndsen@tweedekamer.nl'; 'm.bosma@tweedekamer.nl'; 'm.broekmeulen@onsbrabantnet.nl'; 'm.dgraaf@tweedekamer.nl'; 'M.Hamer@tweedekamer.nl'; 'm.harbers@tweedekamer.nl'; 'm.hiemcke@rechtspraak.nl'; 'm.huizing@tweedekamer.nl'; 'M.Keijzer@tweedekamer.nl'; 'M.Rog@tweedekamer.nl'; 'm.rutte@tweedekamer.nl'; 'm.smits@tweedekamer.nl'; 'm.thieme@tweedekamer.nl'; 'm.vanseventer@chello.nl'; 'M.vDam@tweedekamer.nl'; 'm.vos@tweedekamer.nl'; 'm.vtoorenburg@tweedekamer.nl'; 'maarten.vanholle@vlaanderen.be'; 'maarten_van_genugten@hotmail.com'; 'magazine@fnv.nl'; 'magazine@groenlinks.nl'; 'mailbox@ambacibnl.be'; 'mailtofinancien.ldcr@rechtspraak.nl'; 'maltaembassy.brussels@gov.mt'; 'mamvanerp11@kpnmail.nl'; 'marcelvervloesem@hotmail.com'; 'marianne.thieme@tweedekamer.nl'; 'marieke.groenewold@hotmail.com'; 'marieke.spijkerman@xs4all.nl'; 'mariskaelouni@gmail.com'; 'marjohusslage@gmail.com'; 'marjovdheuvel@gmail.com'; 'martijnvanesch@hotmail.com'; 'media.rb-gel@rechtspraak.nl'; 'mediation.breda.zwb@rechtspraak.nl'; 'mediation.hofleeuwarden@rechtspraak.nl'; 'mediation.middelburg.zwb@rechtspraak.nl'; 'mediation.rb.denhaag@rechtspraak.nl'; 'mediationbureau.crvb@rechtspraak.nl'; 'mediationbureau.rb-nho@rechtspraak.nl'; 'mediationbureau.rb.amsterdam@rechtspraak.nl'; 'mediationbureau.rotterdam@rechtspraak.nl'; 'meulenbroeks2@chello.nl'; 'midden-nederland@rechtspraak.nl'; 'miep@gentechvrij.nl'; 'miep@miepbos.nl'; 'mijnpleidooi@gmail.com'; 'mishaude@unaids.org'; 'mision@embacuba.be'; 'mission.bxl@kum.hu'; 'mozambiqueembassy@yahoo.com'; 'mulder.straf.rb-nho@rechtspraak.nl'; 'mvthooft@wostenvanthooft.nl'; 'mwafman@gmail.com'; 'N.Klein@tweedekamer.nl'; 'n.kooiman@tweedekamer.nl'; 'narduskoster@gmail.com'; 'ncrv@omroep.nl'; 'nge.ruijmgaart@vvd-castricum.nl'; 'nickdelaat@gmail.com'; 'niekejansen@groenlinkskampen.nl'; 'Nieuwsbrief@pateo.nl'; 'nieuwsdienst@anp.nl'; 'nieuwsdienst@telegraaf.nl'; 'nigeriabrussels@belgacom.net'; 'njeurink@home.nl'; 'nocancerfoundation@gmail.com'; 'nonciature.apostolique.be@skynet.be'; 'nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl'; 'nonverzet.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl'; 'nps@omroep.nl'; 'nrc@nrc.nl'; 'nzin@gmail.com'; 'office@embassyofgrenadabxl.net'; 'ondernemingskamer@rechtspraak.nl'; 'oog@nos.nl'; 'Oost-Brabant@om.nl'; 'opgelicht@tros.nl'; 'otp.informationdesk@icc-cpi.int'; 'outreach@icty.org'; 'p-klaasen@hotmail.com'; 'p.dijkstra@tweedekamer.nl'; 'p.Heerma@tweedekamer.nl'; 'p.heijnen@tweedekamer.nl'; 'P.Meenen@tweedekamer.nl'; 'p.oskam@tweedekamer.nl'; 'p.ulenbelt@tweedekamer.nl'; 'p.w.vanwijck@law.leidenuniv.nl'; 'p.wijck@minvenj.nl'; 'p@kpnmail.nl'; 'panorama@canvas.be'; 'partijvoordedieren@tweedekamer.nl'; 'pascal.jacobs@d66kampen.nl'; 'pers.rnn@rechtspraak.nl'; 'personeelenorganisatie.zwb@rechtspraak.nl'; 'petervanlinden@castricum.nl'; 'pierre.schreuder.sr@gmail.com'; 'pieter.omtzigt@tweedekamer.nl'; 'pio@icc-cpi.int'; 'pjansen@sp.nl'; 'planning.kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl'; 'planningsbureau.kanton.alkmaar.rb-nho@rechtspraak.nl'; 'planningzaanstad@rechtspraak.nl'; 'po.rb.amsterdam@rechtspraak.nl'; 'polambbxl@skynet.be'; 'praktijkervaring.rb.denhaag@rechtspraak.nl'; 'president@knaw.nl'; 'press@icty.org'; 'procurement-icty@un.org'; 'psteen@shelldrunen.nl'; 'publicdiplomacy@southafrica.be'; 'publiciteit@cnv.nl'; 'pvda@tweedekamer.nl'; 'pvda_voorlichting@tweedekamer.nl'; 'pvdd@tweedekamer.nl'; 'pvv@tweedekamer.nl'; 'R.Bisschop@tweedekamer.nl'; 'r.brekel@wilnu.nu'; 'r.corruptie.anton@hotmail.com'; 'r.deroon@tweedekamer.nl'; 'R.Dik-faber@tweedekamer.nl'; 'r.kahlman@quicknet.nl'; 'r.klever@tweedekamer.nl'; 'r.knops@tweedekamer.nl'; 'r.leegte@tweedekamer.nl'; 'r.leijten@tweedekamer.nl'; 'r.merks@home.nl'; 'r.mud@om.nl'; 'r.plasterk@tweedekamer.nl'; 'r.vermeij@tweedekamer.nl'; 'r.vraak@tweedekamer.nl'; 'r.vvliet@tweedekamer.nl'; 'raaijmakers.henri@gmail.com'; 'Raaijmakers.Marius@gmail.com'; 'radionieuws@nos.nl'; 'raf.baerts@skynet.be'; 'ralphcastricum1@gmail.com'; 'raymond.alonso.van.der.tak@politie.nl'; 'rca.schijf@quicknet.nl'; 'reaktie@rechtmachtmisbruik.com'; 'rechtbanklimburg@rechtspraak.nl'; 'rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl'; 'recruitment@icty.org'; 'red@hfd.nl'; 'redactie.elsevier@ebi.nl'; 'redactie@1vandaag.nl'; 'redactie@bndestem.nl'; 'redactie@breakthesystem.nl'; 'redactie@hln.be'; 'redactie@humo.be'; 'Redactie@katholieknieuwsblad.nl'; 'redactie@metronieuws.nl'; 'redactie@milieudefensie.nl'; 'redactie@nd.nl'; 'redactie@parool.nl'; 'redactie@pvda.nl'; 'redactie@rechtspraak.nl'; 'redactie@refdag.nl'; 'redactie@snm.nl'; 'redactie@spitsnet.nl'; 'redactie@telegraaf.nl'; 'redactie@trouw.nl'; 'redactie@volkskrant.nl'; 'redactienbo@nieuwsblad.be'; 'redactienoordveluwe@destentor.nl'; 'redactiesecretariaat@hbvl.be'; 'redactievechtdal@destentor.nl'; 'redaktie@gpd.nl'; 'rekest.ie.rb.denhaag@rechtspraak.nl'; 'rekesten.civielenkanton@rechtspraak.nl'; 'remcostefanheeren@hotmail.com'; 'rene.broos@me.com'; 'rheesbeen@heusden.nl'; 'ria.hendrikx@zonhoven.be'; 'richardboddeus@hotmail.com'; 'rienverhagen@live.nl'; 'rik@hartvoorrooi.nl'; 'rob.brockhus@gmail.com'; 'ROBrussels@iom.int'; 'roelbeems@ckeng.nl'; 'roladministratie.civiel.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl'; 'ronald.van.uden@gmail.com'; 'rondehaan@devrijelijst.nl'; 'ronny.switten@skynet.be'; 'rtlnieuws@rtl4.nl'; 'ruudrietveldvertelt@hotmail.com'; 'rvdlooij@kpnmail.nl'; 'rvraak@sp.nl'; 'S.Blok@tweedekamer.nl'; 'S.Buma@tweedekamer.nl'; 's.derouwe@tweedekamer.nl'; 's.fritsma@tweedekamer.nl'; 's.gesthuizen@tweedekamer.nl'; 's.hofste@rechtspraak.nl'; 's.j.j.mattheus@law.leidenuniv.nl'; 'S.sjoerdsma@tweedekamer.nl'; 's.verberk@rechtspraak.nl'; 'S.Weyenberg@tweedekamer.nl'; 'sanomat.bry@formin.fi'; 'sarajevo-outreach@un.org'; 'schijndel@sp.nl'; 'sdn@planet.nl'; 'secr.cass@just.fgov.be'; 'secretariaat.bestuur.hof-dh@rechtspraak.nl'; 'secretariaat.civiel.hof-dh@rechtspraak.nl'; 'secretariaat.elias@tweedekamer.nl'; 'secretariaat.straf.hof-dh@rechtspraak.nl'; 'secretariaat.vandersteur@tweedekamer.nl'; 'secretariat@roumanieamb.be'; 'secretaris@zonhoven.be'; 'sgp@tweedekamer.nl'; 'sierraleoneembassy@brutele.be'; 'sifamabruxe@skynet.be'; 'simsek50@gmail.com'; 'skarabulut@sp.nl'; 'smol.013@hetnet.nl'; 'sollicitaties.gelderland@rechtspraak.nl'; 'sollicitaties.hofamsterdam@rechtspraak.nl'; 'sollicitaties.rb-lim@rechtspraak.nl'; 'sollicitaties.rb-nho@rechtspraak.nl'; 'solliciteren.hof-arle@rechtspraak.nl'; 'sp@sp.nl'; 'sp@tweedekamer.nl'; 'st.ie.rb.denhaag@rechtspraak.nl'; 'staatscourant@sdu.nl'; 'steeman@gmail.com'; 'stefan.cloesen@bz.vlaanderen.be'; 'stl-pressoffice@un.org'; 'str.cvt.rb-lim@rechtspraak.nl'; 'straf.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl'; 'straf.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl'; 'strafgriffie.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl'; 'strafgriffie.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl'; 'strafrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl'; 'strafrecht.middelburg.zwb@rechtspraak.nl'; 'studentenactie@rechtspraak.nl'; 'stuur.hof-dh@rechtspraak.nl'; 'suatazer@live.nl'; 'sudanbx@yahoo.com'; 'sven.lieten@mow.vlaanderen.be'; 't.advies@gmail.com'; 't.groenemans@kpnmail.nl'; 't.jadnanansing@tweedekamer.nl'; 't.rb-nho@rechtspraak.nl'; 't.van.den.brandt@rechtspraak.nl'; 't.vdekken@tweedekamer.nl'; 't.vdijck@tweedekamer.nl'; 't.venrooy-vanark@tweedekamer.nl'; 'tanzania@skynet.be'; 'team.belasting.hof.amsterdam@rechtspraak.nl'; 'teleacnot@omroep.nl'; 'theo.zanden@hetnet.nl'; 'tillyvandentillaar@hetnet.nl'; 'tina@breakthesystem.nl'; 'titiavdvelde@gmail.com'; 'tmdelaat@home.nl'; 'tonniewouters.1@kpnmail.nl'; 'toonmans@castricum.nl'; 'toonvanderwijst@hotmail.nl'; 'tribune@sp.nl'; 'tros@tros.nl'; 'tuip@skdk-strafpleiters.nl'; 'ugembrus@brutele.be'; 'V.bergkamp@tweedekamer.nl'; 'vacaturesrechtbankrotterdam@rechtspraak.nl'; 'vanooijendave@gmail.com'; 'vara@vara.nl'; 'vbr@gov.si'; 'veghel@sp.nl'; 'veronique.everaert@vlaanderen.be'; 'vincent@ad.nl'; 'visits@icc-cpi.int'; 'vitaliti68@hotmail.nl'; 'voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl'; 'voorlichting.crvb@rechtspraak.nl'; 'voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl'; 'voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl'; 'voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl'; 'voorlichting.rb.nho@rechtspraak.nl'; 'voorlichting@raadvanstate.nl'; 'voorlichting@rechtspraak.nl'; 'voorlichtinginformatiecentrumrechtspraak@rechtspraak.nl'; 'voorzitter@pvda.nl'; 'vvd@tweedekamer.nl'; 'vvdsintoedenrode@gmail.com'; 'w.a.vanderlinde@filternet.nl'; 'w.gerwen@chello.nl'; 'w.hachchi@tweedekamer.nl'; 'w.koolmees@tweedekamer.nl'; 'webmaster@breakthesystem.nl'; 'wede51gp@kpnmail.nl'; 'welkenhuysen.stiru@telenet.be'; 'werkeninkomen@breakthesystem.nl'; 'werkgroepmorkhoven@gmail.com'; 'wgmveldtakersloot@msn.com'; 'wherman@home.nl'; 'wieteke@wietekevandort.nl'; 'willvangerwen@gmail.com'; 'wrakingskamer.rb-mnl@rechtspraak.nl'; 'wsnp.insolventierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl'; 'wsswart@hotmail.com'; 'yvonnehoekema@hotmail.com'; 'zembla@vara.nl'; 'zimbrussels@skynet.be'; 'zorg@breakthesystem.nl'; 'zrdpdldcfgfe@facebookmail.com'

 


9 Feb 2015


zie : http://www.realistnews.net/Thread-germans-arrested-victoria-nuland%E2%80%99s-assistant-who-%E2%80%9Cputs-under-bus%E2%80%9D-nuland-mccain-etc


Duitsers hebben Victoria Nuland's assistent, die bovendien is een werknemer van Vanguard Corporation gearresteerd, met bijna een miljard van hoge kwaliteit valse dollars, gedrukt door Vanguard Corporation. Deze werknemer (is lid van het ministerie van Buitenlandse Zaken), en nu, tijdens zijn verhoren, hij "put onder de bus" Vanguard Corporation met al zijn bedrijven en "het zetten onder de bus" Nuland, McCain, Kerry, Brennan en anderen ...
Hij getuigde hoe de Vanguard Corporation miljarden hoge kwaliteit valse dollars heeft gedrukt en betaald aan huurlingen in Syrië, Irak, Oekraïne, Libië, etc en betaalde huurlingen van Greystone en ISIS. Hij getuigt over verbindingen en olie-deals tussen Vanguard Corporation en ISIS.
Hij zei,
In februari heeft de positie van Oekraïne kritischer geworden, omdat ze niet de nieuwe prijzen kan betalen voor Russisch gas. EU, met name de Duitsers, probeerde op te treden als arbiter. Dan van deze teef Susan Rice orde kwam om ons direct uit Nuland dat sluipschutters moeten maken "een beetje in paniek."
Op de dag na dat Oekraïne heeft een nieuwe regering, gekozen voornamelijk Nuland en John McCain van de National Republican Institute.
Toen de Amerikaanse regering erkennen dat de sluipschutters van de NAVO werden opgeleid (in Polen - TV), en de hele operatie werd georganiseerd door Vanguard, de CIA en het State Department - Obama had bijna een hartaanval.
Nu beseft hij dat hij niets meer dan een marionet aan een touwtje in ons theater, de bloedige nigger. Oorspronkelijk domme nazi's moesten veel meer vrouwen en kinderen te doden om Poetin te rijden in een hoek, zodat hij werd gedwongen om in te grijpen in de oorlog.
Maar dit alles alleen maar laat zien dat je een varken te schieten kan leren, maar niet haar leren om na te denken. By the way, als de mei-18 "Oekraïense" troepen aangevallen Sloviansk, 19 FBI-agenten en de CIA werden gedood en 14 gewond. Greystone verloren 17, Academi 59 mensen.
"FBI-agenten" waren eigenlijk mensen van Vanguard. Met vervalste documenten bureau kregen ze speciale Oekraïense identiteitskaarten die hen macht geven over alle Oekraïense politie.
Hij beschreef hoe alle grote massamoorden en wreedheden werden georganiseerd door de Vanguard Corporation en Greystone huurlingen; hoe hij met Igor Kolomoyskiy en hoe met elkaar gecommuniceerd werden ze nep dollars verspreiden in Oekraïne ...
Duitsers beloofde hem de vrijheid, om hem te verbergen en te steunen als hij alles wat hij weet zal het leren ...
Ook twee andere medewerkers van de Vanguard Corporation stal miljoenen valse dollars, en deden alsof ze hoog waren opgevijzeld door Novorossiyan milities en vermoord. Greystone en Vanguard Corporation hebben hun huurlingen te sturen naar Nieuw-Rusland en doodde een van hen en de terugkeer van de tweede .., waarna zij brachten hem naar Londen om hun ziekenhuis en vermoord hem, zeggende dat hij stierf aan een hartaanval. Zijn vrouw, heeft een beroemd genoeg persoon nu voorzien van informatie om belangrijke mensen en chanteert de Vanguard Corporation ...
Geschokt Merkel en president Francois Hollande op weg naar Moskou ...
Benjamin Fulford

8 Feb 2015Hoe gaat het verder?  WW III?  De val van de EU, Euro en Dollar.


 

Diverse personen hebben onafhankelijk van elkaar toekomstvoorspellingen gedaan.


Dat is ik bijgevoegde Link te zien: https://www.youtube.com/watch?v=-ucs-pbuAik


Om hier een verklaring voor te geven moeten we bedenken dat we nu in een bewustwording face zitten, waar we kunnen zien dat er van alles gebeurd.


Wat hier zeer interessant is dat het 3 dagen donker zou zijn, en er een giftwolk over de wereld zal neerdalen.


Om een logische verklaring voor dit fenomeen te geven zal er dus gekeken moeten worden wat er nu exact bedoelt wordt.


Een zaak staat voor mij als een paal boven water, niet Putin is de oorzaak van een dreigende 3e wereldoorlog , maar de teloorgang van het decadente Westen met als schaduwregering van uit de FED.


We mogen de VS burgers niet kwalijk nemen dat Criminelen hun gebruiken en misbruiken zoals de hele westelijke wereld misbruikt wordt.


De feiten op dit moment zijn als volgt, door Geoengineering betitelde Depopulatie programma Agenda 21, waarbij massaal grote hoeveelheden aan zware metalen en gifstoffen door onder anderen de Oranjes in de atmosfeer geloosd worden zullen strak vele mensen een einde vinden.


Om te kunnen begrijpen wat er aan ten grondslag ligt moeten we ons realiseren dat de aardkern als een dynamo werkt en er voor zorgt dat we zwaartekracht hebben.


Sterren en planeten houden elkaar in evenwicht door hun onderlinge krachtvelden, echter op het moment als er een verstoring komt zal dit van grote invloed op de Aarde hebben.


Als het waar is dat de bewering klopt dat er een groot hemellichaam in ons zonnestelsel komt is het te verklaren dat magnetische velden beïnvloed worden.


Twee gelijke polen stoten elkaar af, dit kan mede de oorzaak zijn waarom er een poolshift gaat plaats vinden.


Dit betekend niet dat de Aardkern zal stoppen met draaien, maar zal kantelen in slechts een paar dagen tijd, dit hangt geheel af van afstand en kracht van het andere magnetische veld.


Nu draait de Kern in de zelfde richting als de aarde en is zijn omwenteling bijna 3 maal per uur, 20 min 27 sec.


Het zou een unicum zijn als de omwisseling exact op de omgekeerde positie zou zijn, dus moeten we er rekening mee houden dat we een klimaatverandering zullen ondergaan.


Door het tegengesteld draaien van de Aarde t.o.v. de kern na een Poolshift zal de aardkorst ook de tegengestelde richting moeten gaan draaien als we de natuurwetten aanhouden.


Dan kunnen we ons verheugen met een zonsopkomst aan het strand van Scheveningen dus zonsopkomst uit het westen.


Wat we niet moeten vergeten is de watermassa van alle oceanen die net als een bewegende badkuip in tegengestelde richting een behoorlijke vloedgolf kunnen en zullen veroorzaken.


Hoop van harte dat Rutte en zijn corrupte bende dan in de regeringsgebouwen zijn in Den Haag.


Door de extra wrijving van de Aardkern en de in tegengestelde richting draaiende Aardkorst zal en meer energie opgewekt worden door de Aardkern, waardoor  het Aard kern en mantel warmer zal worden.


Alles wat warm wordt zet uit, dus ook de massa van de Aarde, dit zal Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen teweeg brengen., bedenk hierbij dat Yellowstone aan het ontwaken is, waarbij de VS zal vervallen tot een armoedig stuk woestijn., en voor jaren onbewoonbaar zal zijn voor 3/4 van hun opppervlakte.


In hoeverre  dit daadwerkelijk uit te rekenen is laat ik in het midden, maar we moeten wel ernstige rekening houden met overstromingen en overige natuurrampen.


Door de verstoring van de Magnetische velden zal er over de gehele wereld de digitale infrastructuur uitvallen.


Vanaf dat moment is de Financiële onderdrukking ten einde, want met de neergang van deze technologie zullen alle data gegevens verloren gaan.


De gecreëerde armoede en ongelijkheid zullen verdwijnen als de bevolking hun recht als mens opeisen.


Dan zal men weer alles opnieuw moeten opbouwen met de kennis van nu, en hopelijk geen geldsysteem meer invoeren die de mensen niet dient.


Oorlogen kunnen dan niet meer gevoerd worden zoals we deze de afgelopen 100 Jaar hebben gezien, de bevolking zal zich niet laten dwingen of verleiden om oorlog te maken voor bankiers en de corrupte regeringen.


Het zou driedagen donker zijn en stof zou neerdalen over de aarde: een verklaring hiervoor is het tijdelijk verzwakken van de zwaartekracht, waardoor de zware metalen in de vorm van Chemtrails zullen neerslaan, waardoor er vele slachtoffers zullen vallen.


We zullen onze handen vol hebben om te overleven i.p.v. oorlogen tegen elkaar om grondstoffen om dit schulden systeem te kunnen handhaven.


Door het toepassen van schonen energie zal de Mensheid weer herstellen, we moeten leren uit het verleden en het heden, onderkennen waar de oorzaken liggen die ons in onze ontwikkeling hebben tegen gewerkt.


De VN, Nato, als ook het gehele machtsysteem  worden weggevaagd door de overgebleven bevolking van de Aarde.


Staten zullen weer hun eigen soevereiniteit terug nemen en volkeren zullen weer groeien en hun eigen entiteit hebben.


Arabische landen en Afrika kunnen weer opgebouwd worden na een lange tijd van uitbuiting en verwoesting door het corrupte monetairs systeem.


De Schuldigen die dit overleven zullen uit naam van de mensheid berecht worden.


Als geloofsovertuigingen gaan inzien dat hun religie hen enkel heeft misbruikt uit eigen belang om hun te controleren en in toom te houden hoop ik dat ook daar het gezonde mensenverstand zal zegevieren.


Wat ik nu zie is dat de VS en Mossad uit naam van de Islam, alle moslims in diskrediet brengen, waarbij ze ook nog gesteund worden door laag of ongeschoolde moslims die zich laten misleiden.

De MH17 en de rol van Nederland, VS met de EU, waar men openlijk de Nazi's steunen in Kiev.

De moorden die op Moslims gepleegd worden uit naam van de Islam, door Islamitische Staat daar zou de Islamitische samenleving een zelfreinigende actie moeten ondernemen en de VS en de islamitische staat de rug toe keren.

De VS en Israel zijn nog nooit slachtoffer geweest door de Islamitische Staat, dat is Vreemd ?2 Feb 2015

geschreven door Oleg Odintsovskiy

"Aan de volkeren en burgers van Europa"
Beste Europeanen.
Wij, burgers van Rusland bestaand uit meer dan 100 nationaliteiten, van verschillende godsdiensten, rassen, overtuigingen, politieke, ideologische, seksuele en alle andere oriëntaties, willen jullie rechtstreeks aanspreken, zonder politici en media, want wij vinden dat de tijd gekomen is om zonder tussenpersonen te spreken.
Met grote bezorgdheid en angst zien wij dat de situatie in de Oekraïne een reden is geworden voor de ernstigste politieke crisis in Europa sinds de koude oorlog. Leiders van staten en militaire allianties overwegen voor het eerst in decennia de mogelijkheid van oorlog op ons continent. Dit zou de dood van miljoenen mensen betekenen, van onze kinderen, ouders, vrienden en geliefden. Het is de ultieme waanzin – te zien, hoe onze volkeren in richting oorlog geleid worden en wij krijgen slechts de rol van figuranten en toeschouwers.
Wij vinden dat de tijd gekomen is om het lot van Europa in eigen handen te nemen. Corrupte politici, fobieën van de koude oorlog, blijvende militaire allianties, massavernietigingswapens, militaire basissen en structuren bergen het gevaar van nieuwe conflicten in Europa.
Wij zijn ervan overtuigd dat alle mensen in Europa vrede willen. De meningsverschillen van politici en geopolitieke verschillen zouden de reden zijn van de nieuwe tragedie voor onze mensen. Indien uw media het tegendeel beweren, indien ze u willen overtuigen dat iemand in Rusland andere gedachten koestert, erop uit is nieuwe territoria te annexeren of andere volkeren onder zich te schikken – ze liegen. Dit zijn allemaal leugens, waarmee zij uw goedkeuring willen krijgen voor de sancties en andere drukmaatregelen tegen Rusland.
Alle mensen in Rusland willen in vrede leven met Europa, wij houden van de Europeanen, geen enkele Europese natie hoeft zich door Rusland bedreigd te voelen. Onze wensen voor Russische minderheden in Europa blijven in het kader van Europese conventies en basisprincipes van mensenrechten.
Als natie, die in de laatste twee eeuwen al meerdere keren door Europa werd aangevallen, rekenen wij op basische veiligheidsgaranties, en onze wens is geen dreigement tegenover andere staten. Wij vinden echter dat het ons recht is de vredesgaranties voor ons te eisen.
Wij richten ons aan alle verstandige mensen in Europa met de oproep uw invloed op de machthebbers van uw landen uit te oefenen en om de verspreiding van agressieve ideeën en provocatieve oproepen te stoppen.
Wees bewust voor de leugens van uw politici en media over het "Russische gevaar". Roep uw politici op tot dialoog en het zoeken naar voor beide partijen gepaste oplossingen in naam van veilig en verenigd Europa.
Onze tijd is gekomen, de tijd van Europese volkeren. Wij moeten geheel nieuwe structuren en mechanismen ontwerpen voor vrede en veiligheid in Europa, die de vreedzame oplossing van alle twistpunten en respect voor de mensenrechten zouden garanderen.
Give peace a chance! Geef vrede een kans!


Oleg Odintsovskiy


 

1 Feb 2015


Aan Willem Alexander,
 

                               zowaar helpe mij god almachtig, .......is dat zo?


Beste Willem,

Via deze weg vraag ik jouw aandacht voor enkele belangwekkende zaken. Dit niet enkel in het belang van mij, het Nederlandsche Volk, maar vooral ook in jouw eigen belang. 

De bewustwording is nu in een stadium dat dit nooit meer ongedaan gemaakt kan worden. Ik besef dat al gedurende lange tijd sprake is van grote misstanden en ik besef dat mij, het Nederlandsche Volk, systematisch onrecht is en wordt aangedaan. De geschiedenis van uw familie – geknoei  met de erfopvolging, slavenhandel, drugsfabricage en -handel, het Nazi verleden van uw eigen familie, en simpelweg het gemene zaak doen voor gewin over de ruggen van onschuldige anderen – blijkt de kanker te zijn in mijn lichaam. Het fundament van onze samenleving is rot. Het blijkt een ordinair feodaal oogst- en controlesysteem, gehuld in een lappendeken die democratie heet. Het is mij duidelijk dat hier in Nederland dus heel snel iets fundamenteel moet veranderen. 

[bij de foto?]De Angst die ik zie in uw gelaatsuitdrukking is natuurlijk geheel terecht. 

Willem, jij bent een erfenis aangetreden die jou niet toekomt, een erfenis die jij ook niet waardig bent. Een echte koning stelt het wel en wee van zijn bevolking voorop, boven eigenbelang, hebzucht en egoïsme. 

Besef dat het onjuist is te veronderstellen dat de volkswoede die nu aan het broeden is jou zal sparen. Om het geheugen even op te frissen refereer ik aan de ondergang van Nicolae Ceaușescu. Hij waande zich veilig en schatte door hoogmoed de situatie totaal verkeerd in. 

Beste Willem, maak niet dezelfde fout, ik zeg enkel wat ik ervaar, voel en denk. Zie voor verdere info de aangifte tegen deze regering en de staat der Nederlanden. http://aangifte-regering.blogspot.com 

Willem, jij hebt de ongekende LUXE om op te komen voor de veiligheid van àlle getroffenen, het Nederlandsche Volk inclusief jouw eigen gezin. Laten we een streep trekken en er voor zorgen dat de geschiedenis zich niet kan herhalen.
 
In deze brief roep ik je daarom op enkele zaken ter hand te nemen die bij mij, het Nederlandsche Volk, leven.

1.   Ik roep je op, geef de bevolking geen verdere aanleiding om het recht in eigen handen te nemen. Een revolutie zal enkel verliezers kennen, maar zal onvermijdelijk zijn als ik, het Nederlandsche Volk, nog langer genegeerd zal worden.
 
2.   Je hebt dit alles zelf over je afgeroepen, ben wijs en onderneem actie, laat zien dat je volwassen bent en geen verwend kind, en heb de moed om de fouten die jij en jouw voorgangers hebben gemaakt en de misdaden die in jouw en hun naam zijn gepleegd worden hersteld.
 
3.   Ontsla het huidige kabinet per direct. Laat geen volksbedrieger als Rutte of andere politici voor jou spreken, verstop je en jouw verantwoordelijkheden niet achter de corrupte politici.

4.   Stop per direct met het afbraakbeleid en herstel de sociale voorzieningen in ere.

5.   Stop per direct met het uitvoeren van de Bilderberg Agenda 21, en jouw aandeel hierin wat betreft het opzettelijk vergiftigen van grote delen van de wereldbevolking.

6.   Verban alle bestaande politieke partijen die vanaf 1945 in de regeringen hebben gezeten.

7.   Geef gevolg aan mijn wens en herstel de democratie in ere. Een democratie die de wil van de bevolking respecteert en waarbij dus de staat, de politiek en de overheid ten dienste staan van mij, het Nederlandsche Volk, in plaats van omgekeerd!

8.   Organiseer een referendum en vraag de bevolking wat het wil.  respecteer dit ook.

9.   Neem afstand van de richtlijnen die de FED eigenaren aan de Bilderbergers opleggen.

10.       Zeg het lidmaatschap van de EU Dictatuur per direct op.

11.       Zeg het lidmaatschap van de VN per direct op.

12.       Zeg het lidmaatschap van de NATO per direct op en verzoek de VS vriendelijk om zich terug te trekken uit Nederland.

13.       Herstel de mensenrechten in Nederland.

14.       Zet alles in het werk wat nodig is om een eerlijk en rechtvaardig rechtssysteem te installeren, door oa een Volkstribunaal te erkennen als eerlijke rechtspraak van mensen, voor mensen en door mensen. Een rechtspraak waarbij zonder slachtoffers geen sprake meer kan zijn van een misdaad en waarbij de aandacht primair gericht is op compensatie van de slachtoffers.

15.       Erken de mensen en schaf de rechtspersonen, de dode juridische entiteiten en de daaruit voortgevloeide geïnstitutionaliseerde immoraliteit af.

16.       Stop met het creëren van voorwaarden voor het uitlokken van een derde wereldoorlog, zoals het conflict in de Oekraïne.

17.       Vertel open en bloot hoe de ramp met de MH17 als excuus wordt gebruikt om een wereld regering te forceren. Vertel wat jouw aandeel hierin is en is geweest en wie jouw opdrachtgever is.

18.       Ik wil weten waar de onderste steen is, deze steen is de steen des aanstoots die de mensheid van de ondergang moet behoeden. Ik roep jou op deze steen voor mij eindelijk naar boven te halen.

19.       Stop met het behartigen van de belangen van het financiële kartel, het olie kartel, het voedselkartel, de Chemie en Farmacie en alle andere kartels. Jij dient slechts mijn belang, het belang van het Nederlandsche volk te dienen.

20.       Ik roep jou op mij te vertellen waar al het verduisterde kapitaal is gebleven, dat door de Nederlandse bevolking is opgebracht? De 50,9 miljard uit de opgeheven AOW pot, de 32 miljard die Lubbers uit de Pensioenfondsen heeft gestolen en de 70 miljard die niet aan de zorg zijn besteed?

21.       Ik roep jou op open en bloot uit de doeken te doen waarom de banken ABN Amro, ING en SNS allen op kosten van de belastingbetaler moesten worden gered, terwijl de aandeelhouders, waaronder jij zelf, veelal ruim bemiddeld zijn en tot dan toe wèl de winsten hebben genoten! Waarom voor hen en zoet en voor mij, het Nederlandsche Volk, altijd het zuur?

22.       Ik roep jou op je te verantwoorden voor diefstal en fraude, waardoor jij, jouw voorgangers en mede-spelers stelselmatig winsten voor eigen rekening nemen en de lasten en risico’s afwentelen op mij, het Nederlandsche Volk. Waaronder de aankoop van een pand voor € 350.000, dit te verkopen aan de staat voor € 3.500.000, deze op mijn kosten te laten verbouwen en het vervolgens aan jouw moeder te schenken.

23.       Ik roep je op te stoppen met de staatspropaganda. De Media komt de vrijheid toe om aan eerlijke en onafhankelijke berichtgeving te doen.

24.       Beëindig jouw bemoeienissen met de Nederlandse politiek zodra je aan mijn oproepen gevolg hebt gegeven.

25.       Jouw privé belangen zijn per direct ondergeschikt aan de belangen van mij, het Volk.

26.       Neem afstand van al het onrecht dat is gepleegd namens de kroon en bied aan alle mensen die namens en in jouw naam door deze en voorgaande regeringen en door de staat zijn geschaad, vermoord, bestolen, verkracht, vergiftigd, op een heel nederige wijze jouw excuus aan.

27.       Bespaar je zelf de vernedering, een vernedering zoals je mij, het Nederlandsche Volk, bij herhaling hebt aangedaan.

28.       Doe afstand van het koningsschap en ga genieten van een leven zoals ieder ander mens.

29.       Het herinvoeren van een nationaal ziekenfonds.

30.       Stoppen met het CO2 bedrog om de mensen te onteigenen en gedwongen in armoede te houden.

31.       Het invoeren van  een onvoorwaardelijk basis inkomen waardoor de gecreëerde armoede door de Bilderberg maffia zal verdwijnen.

32.       Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling  van kennis technologie en  duurzaamheid.

33.       Het afschaffen van de nieuwe studieleenstelsel, en zorgen dat deze voor mensen die het talent hebben deze gratis kunnen volgen.

34.       Een voorbeeld nemen aan een echte koning en zijn politiek testament van Leopold III.

 
Willem, ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren dat ik, het Nederlandse Volk, jou ooit op mijn schouders zal dragen en zal bejubelen. Geen woorden maar daden, dat is mijn principe en dat is de basis voor vertrouwen.

 
Willem, ik roep je op. Geef gehoor aan deze oproep. Jij kunt de eerste zijn die het belang van mij, het volk, boven het eigen belang heeft weten te plaatsen. Daardoor kun jij je zelf een grote dienst bewijzen.

 
De tijd dat we volgzaam waren, en ons alles lieten welgevallen ligt achter ons.

Gaat 13 mei 1940 zich herhalen, moeten we rekening houden dat 13 mei 2015 de laffe monarchie het land verlaat?

We kunnen er van uitgaan dat het contact dat God u gegeven zou hebben om te regeren ook niet bestaat, als het dit wel het geval is wil ik deze graag zien met zijn handtekening en echtheidscertificaat.

U heeft niet onze harte en geesten kunnen beroeren, maar zich zelf gedegradeerd van Koning tot HOFNAR, ( een beetje dom ).

We willen ons niet langer prostitueren voor u decadente levens opvattingen en of het verraad tegen ons als bevolking.

Maar eisen ons geboorterecht op.

Namens de gekwelde en misbruikte Nederlandse Bevolking. 

 
 
 
 


30 Jan 2015

Wie is de echte moordenaar of opdrachtgever van Pim Fortuyn?

Voor €100.000 in opdracht van VVD Annemarie Jorritsma.


Laat u niet misleiden door de berichtgeving om iemand de moord op Els Borst in de schoenen te laten schuiven!
Lees bijgevoegde info op deze link, Alles wat met de Nederlandse politiek van doen heeft, zij zijn de uitvoerende partijen van de van Amsberg familie, Zij hebben Agenda 21 beraamd en als voorstel ingediend in Rio de Janeiro in 1992 om 7 miljard mensen te vermoorden.

Genocide namens de Kroon.
Dat er vanuit de Oranjes Maffia grote misdaden worden gepleegd, is de aanleiding om de komende koningsdag het programma is aangepast om hun veiligheid te waarborgen.


Willy de overbodige en zijn erfenis
Wordt Bang voor de reactie uit de samenleving als gevolg van zijn actie en zijn familie.
https://www.youtube.com/watch?v=U8Vjkinzmm4

'Geen wandeling meer op Koningsdag'  ( Bang voor verwarde mensen? )

HILVERSUM - 

Koning Willem-Alexander maakt op Koningsdag in Dordrecht, op 27 april, geen wandeling door de stad. In plaats daarvan trekt er een gevarieerd programma aan hem en koningin Máxima voorbij, op vier verschillende Dordtse locaties.

De koning verplaatst zich in Dordrecht per auto, boot of bus. Dat is veiliger dan een wandeling.
  29 Jan 2015Der kranke Mann €uropas ist die €U.

Alle dreigementen ten spijt aan het adres van Griekenland, dat de kiezer niet voor zich zelf mocht kiezen maar voor de EU dictatuur moest kiezen.

Het is stil in de EU en kommissie Juncker.

Men begint te beseffen dat Griekenland een begin heeft gemaakt waar de EU zelf op aangedrongen heeft, de Dominoday van de EU, Der Untergang van de niet gekozen dictatuur.
 

Door alle leugens, bemoeizucht, verraad aan 500.000.000 tellende €uropese bevolking. vreest men nu de komende verkiezingen in alle lenden van Europa.

De landverraders uit de landelijke politiek worden afgerekend op hun misdaden tegen eigen bevolking uit naam van het 4e Reich,

We moeten ons voorbereiden op de komende verkiezingen:

1, We moeten weer stemmen gaan tellen voor de provinciale verkiezingen om de politiek duidelijk te maken dat we hun totaal wantrouwen.

2, We moeten ons voorbereiden om zelf het landsbestuur te kunnen overnemen, want alle politieke partijen uit het verleden hebben door zelfbevuiling hun bestaansrecht verloren.

3, Door een eigen soevereine munt in te voeren, moeten we ons losmaken van de FED Eigenaren en zijn Bilderberg handlangers.

4, De keuze is aan ons, willen we een toekomst hebben die niet op slavernij en onderdrukking is gestoeld zullen we zelf de actie moeten ondernemen, dit kan en moet geheel geweldloos, door burgerlijke ongehoorzaamheid en het afwijzen van de huidige politiek.

De eenwording van Europa tegen de EU is de verbindende factor van de Europese bevolking die de EU zelf heeft gecreëerd, de afrekening van de Kiezer gaat beginnen.  

Door ons te organiseren zal de EU in een definitief  verval komen, we moeten ons bevrijden van deze misstanden en politiek.  

Staatsschulden worden niet ontvankelijk verklaard daar dit een vooropgezet spel van onderdrukking en slavernij zonder openheid voor, en inspraak van de bevolking.
 
 

17 Jan 2015


                 Hoe een Nazi beleid uitgerold gaat worden !!

Als u deze info leest zal u leven veranderen, het zal nooit meer zijn als het ooit was.

De angst die opzettelijk door de politiek wordt gecreëerd heeft plaats gemaakt voor bewustwording.

Zij die zich schuldig hebben gemaakt moeten nu vrezen voor de volkswoede die hun ten deel valt.

Hier een voorbeeld hoe je mensen diep beledigd, en schoffeert vanuit een gemeente met eigen aanpak.

Wie wind zaait zal storm oogsten, er wacht een zeer zware storm in geheel bedrogen €uropa.

De heer.

LANDGRAAF

Onderwerp        Oproep onderzoek mogelijkheden arbeidsinschakeling Dariuz - Deel 1
 
Geachte heer,

U heeft recht op een uitkering in het kader van de Participatiewet (hiervoor WWB). Maar een uitkering schept ook verplichtingen. Eén van die verplichtingen is de plicht om mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. Daarover gaat deze brief.

Oproep onderzoek

Callant : Het multifunctionele karakter van het gebouw en de integratie van doelgroepen en het participeren van burgers is hier werkelijkheid! Callant Start ISD-BOL


Callant voert in opdracht van ISD BOL een onderzoek uit naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. Het onderzoek bestaat uittwee delen.

Wij nodigen u uit voor het eerste deel van het onderzoek dat plaatsvindt op:

Maandag 19 januari om 13.00 uur.

U wordt verwacht op het adres Park ter Waerden,  Sportlaan 7, 6374 CM Landgraaf.

Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent! Bent u te laat? Dan kunt u op die dag niet meer deelnemen. Dat kan gevolgen hebben voor uw uitkering.

Bent u verhinderd?

Geef dat dan tijdig - tenminste 24 uur van tevoren - aan ons door via telefoonnummer 045 - 5735775 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur en op dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur). Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak met u.

U moet een geldige reden hebben!

Het ontbreken van kinderopvang hoort daar niet bij. Kinderopvang regelt u van tevoren. U kunt uw kind(eren) niet meenemen naar het onderzoek.

Indien u niet verschijnt zonder afmelding of zonder geldige reden, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering!

Dit onderzoek gaat voor op andere re-integratietrajecten.

Uw begeleider zal u vrij geven voor dit onderzoek als hij/zij deze brief ziet.

Wat neemt u mee?

• Legitimatiebewijs

Bijvoorbeeld uw paspoort, ID-kaart, vreemdelingendocument of rijbewijs.

• DigiD

Zorg ervoor dat u tijdens het onderzoek uw DigiD-inlogcodes bij de hand hebt. Uiteraard moet u die codes altijd geheim houden en zullen wij nooit naar die codes vragen! Maar voor een deel van het onderzoek moet u inloggen met uw DigiD. Wij hebben u reeds op het belang van DigiD gewezen in onze brief van juli 2014.

• Curriculum Vitae

Beschikt u over een 'curriculum vitae' (CV)? Neem dat dan mee. Daarin staan gegevens over

diploma's, werkervaring en allerlei andere informatie die u nodig heeft tijdens het eerste deel van het onderzoek.

Meer informatie

Lees de bijlage goed door. Daarin leggen wij uit wat het onderzoek inhoudt en waarom deelname zo belangrijk voor u is. En wat er gebeurt indien u niet of onvoldoende meewerkt aan het onderzoek.

Namens het Dagelijks Bestuur van ISD BOL

Martin Verduyn Directeur Callant b.v.
            

Dit is een voorbeeld hoe gemeenten opzettelijk het contact met de inwoners vermeiden ,  Marint Verduyn   is niets anders als een verlengstuk van de Gemeente met als doel eigen profeit.  In dit geval een ondernemer die geen bijdrage levert aan de samenleving maar als een parasiet op kosten van de uitkeringsgerechtigde winstbejag bedrijft.

Niet meer of minder, gemeente is niet begaan met u als mens over welk talent u ook beschikt.

TOELICHTING

Voor wie is het onderzoek bedoeld?

Elke inwoner van Landgraaf die een uitkering in het kader van de Participatiewet (hiervoor WWB) of IOAW-uitkering ontvangt, krijgt een oproep.

Wat is het doel van het onderzoek?

Doel van het onderzoek is om vast te stellen of u geschikt bent om te gaan werken. Wanneer betaalde arbeid nog niet aan de orde is, zal het onderzoek zich richten op de vraag of u deel kunt nemen aan een door ISD BOL aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Dat is bijvoorbeeld scholing, een werkervarings- of stageplek, vrijwilligerswerk enzovoort.

Ik als ex ondernemer, weet hoe dit werkt, ben regelmatig op de gemeente contactdagen waarbij ondernemers van landgraaf worden benaderd om samen met gemeente op het gebied werkverschaffing om arbeidsplaatsen te creëren.

Mijn ervaring is dat deze ondernemers tamelijk klein burgerlijk zijn, de gemeente een plank voor hun hoofd hebben om niet te zien dat dit op deze manier niet werkt.

Er wordt gesproken over arbeidkrachten die kunnen worden geplaatst, als zijnde dat het gaat om tweederangs   mensen.

Hier wordt bewust een mens die tegen zijn wil is aangewezen op de maandelijkse vernedering van deze gemeente gestigmatiseerd.

Wat is de opzet van het onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Callant en bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel stelt Callant een diagnose met behulp van de Dariuz Wegwijzer. In het tweede deel van het onderzoek bespreekt Callant het resultaat met u. Rekening houdend met uw afstand tot de arbeidsmarkt, zet Callant een eventueel vervolgtraject in en kijkt of u eventueel begeleiding nodig heeft. Voor het tweede deel ontvangt u een aparte oproep.

Met welk recht als financieel belang hebbende eigent Martin Verduyn van Callant zich een autoriteit toe die zelfs dat van niet gelimiteerde koning Willem Alexander te boven gaat.

De toon zetting van deze brief is dwingend als zijnde Martin Verduyn een autoriteit van enige betekenis is.

Waar zit nu het venijn?

Na onze geboorte hebben onze ouders ons bij de gemeente als nieuwe inwoner laten registreren.

Vanaf dat moment is een mens gedegradeerd tot natuurlijk persoon.

Wat niet veel mensen weten is dat, de staat voor iedere nieuwe inwoner een lening aan gaat bij de wereld bank,  € 630.000 op dit moment.

Dit is het bedrag dat verwacht wordt om aan belastingen van de nieuwe persoonsvorm  in zijn leven te kunnen incasseren.

Wat hierbij opvalt, is dat de mens geen rol van betekenis meer is in de Nederlandse samenleving maar is gedegradeerd tot handelswaar zonder mensenrechten.

Burgemeester Raymond Vlecken negeert mijn informatie over de werkelijke feiten.

Ik ben zo vrij geweest om een aangifte te schrijven tegen deze regering en staat. Waarbij de staat, de statengeneraal is die de bedrijfsbelangen van de Oranjes behartigd.

deze informatie kunt u vinden op http://aangifte-regering.blogspot.com/ daar is een link om de 115 pagina tellende informatie te downloaden.

Hoe verloopt het eerste deel van het onderzoek?

Deze brief is de uitnodiging voor het eerste deel van het onderzoek. Bij aanvang geeft een medewerker u uitleg over het onderzoek. Daarna vult u een digitale vragenlijst in over bijvoorbeeld uw kwalificaties, ervaringen, vaardigheden, interesses en uw functioneren binnen uw sociale omgeving. De vragen zijn grotendeels in meer keuzevorm en eenvoudig te beantwoorden. U voert uw antwoorden in op een computer.

Gezien het intellect dan denk een autoriteit te zijn over een misleid mens van vlees en bloed, en de vraagstelling eenzijdig en niet in het belang van de mens zal zijn, ervaar ik dit als een grove belediging.

Hoe lang duurt het onderzoek?              

Het eerste deel van het onderzoek duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten.

Hulp nodig?

Als u denkt hulp nodig te hebben, mag u iemand meenemen die u helpt bij het invullen. Het is wel de bedoeling dat u zelf de antwoorden geeft.

Dit geeft aan dat alles online ingevuld dient te worden zonder een menselijk contact, die een overweging ter plekke kan maken.

Uw medewerking is verplicht en onmisbaar!

Voor de duidelijkheid, als er al plichten zijn dan is het van U kant ten opzichte van mij om het feit dat ik meer als 45 jaar heb betaald aan een criminele organisatie.

De enige autoriteit die ik heb is mijn eigen autoriteit naar een eerlijk en oprecht afwegen van normen en waarden.

Uw inbreng en betrokkenheid zijn onmisbaar voor de uiteindelijke diagnose. Het gaat immers om uw toekomst! Daarom verwachten wij van u een actieve houding! Uw medewerking aan het onderzoek is verplicht op grond van artikel 9, eerste lid, sub b van de Participatiewet. Die verplichting geldt ook indien u bent vrijgesteld van de (actieve) arbeidsverplichting.

Graag ben ik bereid om mensen als Ambtenaren er aan te herinneren dat ze een ambtseed hebben afgelegd, en in dienst staan voor deze bevolking, Om hun te onderrichte in de werkelijke geschiedenis van 300 Jaar bankiers verleden, vanaf de slag bij Waterloo,  23 December 1913 het oprichten van de FED, de gecreëerde financiële crisis in 2008, waarbij weer de bevolking de rekening gepresenteerd van een voorop gezet bedrog.

Ik ben zelfs bereid hun bij te scholen op het gebied van geschiedenis, techniek economie en het monetair systeem, dat ieder mens tot slaaf degradeert voor de 0,01 %  die de 9.99 % op schandalige wijze uitbuit en onderdrukt.

Gevolgen niet meewerken aan het onderzoek

Komt u zonder geldig bericht van verhindering niet of niet op tijd op de afspraak?  Of verleent u geen of onvoldoende medewerking?

Dan kan het Dagelijks Bestuur van ISD BOL een maatregel opleggen. Dat betekent dat u tijdelijk geen of een lagere uitkering ontvangt.

Mijn constatering van dit schrijven is dat ik wederom geconfronteerd wordt met een lage levensvorm ik heb geprobeerd om mensen aan een baan te helpen die in de uitkering zitten van ISD BOL.  Door een van mijn vroegere  zaken relaties, ben ik gevraagd of ik mensen zou willen opleiden om een goed kans te maken om als Telecom Glasfiber lasser aan het werk te kunnen, hiervoor heb ik een opleiding op maat geschreven.

Echter ISD BOL zegt dat men hier geen budget voor heeft uit monde van Wil Buck van ISD BOL, dit deze vraag bij Tione Hanssen heeft gesteld.

Wel is er een budget om Callant BV een manier te geven voor commercieel gewin zonder een uitzicht op werkelijke integratie voor het verkrijgen van een betaalde baan.

Dan doet zich de vraag, wie wordt hier beter van? Worden hier bedragen als steekpenningen verdeeld?

Lees de aangifte tegen deze corrupte regering en het zal u duidelijk worden wat ik hier mee bedoel.

Mijn persoonlijke vaardigheden worden hier totaal genegeerd door onprofessionele mensen met zelf overschatting.

In de periode dat ik noodgedwongen gebruik moet maken op de WWB en maandelijkse vernedering, heb ik diverse producten ontworpen die veel werkgelegenheid  zullen creëren.

Echter hoe ik dit ook duidelijk heb willen maken, men heeft van uit de gemeente geen interesse om arbeidsplaatsen te creëren.

Raymond Vlecken, die zeer trots is dat hij als Ex ondernemer ( jurist ) de burger vader van Landgraaf mag zijn, heeft buiten een misplaatst ego geen binding met mensen als er niet aan verdient kan worden.


Door partij lobby aan deze functie gekomen, met de waan dat de inwoners van de gemeente hem als gezag moeten accepteren en zijn onderdanen zijn.

Als u de aangifte tegen deze regering heeft gelezen, zal het duidelijk worden dat de gevestigde politieke partijen Banken en Koningshuis een kartel vormen tegen de Nederlandse bevolking.

Hierdoor zal bij een volgende een toekomstige nieuwe regering alle Politieke partijen die vanaf 1945 hebben deelgenomen aan alle illegale corrupte regeringen buitengesloten moeten aan deelname van welke vorm van politieke besluitvorming dan ook.

Regeringen leggen een eed af aan het corrupte Bilderberg koningshuis dat zijn rijkdom heeft vergaard door Slavenhandel, Cocaïne productie rond 1900 met de ( NCF te Amsterdam het huidige Akzo Nobel ), de aanleiding is voor het Oekraïne schandaal om de gaswinning voor Shell veilig te stellen met Schaliegas ontginning, waarbij het MH17 bedrog met de doofpot cultuur de Trigger had moeten zijn om een nieuwe WW III te forceren, om de huidige machthebbers en wapenindustrie en Handel aan de voor en door hun corrupte beleid van de ondergang te redden over de genocide plannen van de Bilderberg regering uit Den Haag.

Piet Hein Donner die in 2008 de grondwet buiten werking heeft gesteld met Artikel 120, waarbij de rechterlijke macht niet de milieu politiek mag toetsen, van de bedrijven van de Koninklijke familie, zie de brief aan Maxima van Amsberg.

Kroonkurk Willem Alexander van Amsberg, de niet legitieme erfgenaam van  een even barbaarse Willem van Oranje met een zeer beperkt IQ, wat door zijn vrouw wordt openbaard ( een beetje Dom ) is ook in de veronderstelling dat de Nederlandse bevolking als onderdanen zijn eigendom is.

Hij als die van de staat ooit een pand gekocht heeft voor € 350.000, deze later terug verkocht heeft aan de staat voor € 3.500.000, dit pand door deze regering is gemoderniseerd en gerenoveerd op kosten van de bevolking, om het vervolgens aan Beatrix te schenken van uit het volk.


Hier is sprake van Genocide namens de kroon, volgens de Nazi's van de Nederlandse elite en het pedofielen netwerk.

Dit is de rede waarom de zaak tegen Joris Demmink in de doofpot moet, en aanslagen als Charlie Hebdo te Parijs als afleiding dient, dit enkel als een kopie excuus van de patriot act uit de VS na 9/11 die als insider aanslag is ontmaskerd, om onze vrijheden onder deze dictatuur verder te beperken.


Om deze bevolking door een totaal gecorrumpeerde regering te laten, discrimineren in strijd met Artikel 1 van de grondwet, uitbuiten, vernederen en doelbewust aan een andere mogendheid over te dragen, waarbij de mensenrechte op alle fronten worden geschonden.

Dit valt onder landverraad volgends Artikel 93.

Tevens is het als Nederlander volgens de wet verboden om een criminele organisatie te steunen, Artikel 140.

Het lidmaatschap van een niet gelegitimeerde EU, VN, Nato en IMF zijn hier een bewijs van kartelvorming tegen de wereld bevolking.

De eerste en tweede wereldoorlog, net als het oprichten van de EU is door de chemische industrie IG Farben georganiseerd.

Prins Bernhard, Helmud Kohl, Angela Merkel, zijn allen ex IG Farben medewerkers, waarbij Bernhard als dubbelspion  voor de Nazi's heeft gewerkt.
 
Dit is de reden waarom er vanuit Nederland ook de meeste Joden zijn vermoord  door de Nazi's, de NSB'ers zaten in het Koningshuis.

Wilhelmina, die nooit de dochter van Willem van Oranje had kunnen zijn, omdat Willem leed aan een syfilis aandoening, heeft het koningschap volgens grondwet Artikel 21. verspeeld op het moment dat ze Nederland heeft verlaten op 13 Mei 1940, hierdoor is het Koningschap vervallen.

Na de oorlog is het eerste na oorlogsnoodkabinet aangewezen, dus niet democratisch gekozen, waardoor alle volgende kabinetten niet rechtsgeldig zijn.

Deze en voorgaande Regeringen hebben vele miljarden van de bevolking verduisterd en gestolen.

vanaf Lubber zijn er 32 miljard Pensioengelden uit de door de bevolking opgespaarde pensioenpot gestolen, 50,9 Miljard zijn uit de opgebouwde en betaald door de bevolking uit het AOW fonds gestolen.

Is vanaf de invoering van verplichte zorgverzekering door Hans Hoogervorst is er ruim 70 Miljard aan ontvangen zieken koste premie niet aan de zorg besteed.

We hebben het hier over de feiten die bekend zijn, die tezamen bijna 173 miljard van de Nederlandse bevolking is gestolen.

Daarbij is de schade door het invoeren van de €uro die de bevolking met meer als 13% in een klap heeft onteigend, nog niet mee gerekend.
De CO2 leugen die door TimmerFrans worden ondersteund en op zijn onkundige en hypocriete wordt gepresenteerd, de wijze waarop normaal denkende mensen en professoren serieus genomen worden en er CO2 belasting geheven wordt, is enkel een vorm van onteigening door de corrupte Bilderberg-politiek en het banken kartel.

Het doelbewust onttrekken van financiële middelen aan de bevolking en economie maakt dat de werkgelegenheid  sterk is afgenomen. zie Analyse van de Crisis Deel 1 ,  Deel 2 en Deel 3.

Zie de teloorgang van de afgelopen 3 maanden, die niet in overeenstemming is met de gemanipuleerde beurzen wereldwijd waarbij de wereldhandel met 50% is ingestort vanaf November 2014.

Op 27 Januari zal er een bijeenkomst zijn in Den Haag.

Hier zal ik een oproep doen om alle namen van personen van de overheden hun gegevens te verzamelen.

Een Ambtenaar zal niet meer als anoniem instrument de bevolking kunnen onderdrukken uit naam van deze corrupte politiek, Koningshuis, en Banken die samen een misdaadkartel vormen tegen de bevolking.

De geld creatie weer ten dienst en als eigendom van de bevolking te stellen door het herinvoeren van een soevereine munt, zonder inmenging van Private banken als de Federal Reserve die niet Ferdral is, en ook geen Reserve heeft.

Alle banken in Nederland die door de bevolking zijn gered en nu schijnbaar als  staatsbanken worden benoemd , deze zijn in werkelijkheid eigendom van de van Amsberg familie samen met de Rothchilds en een paar kleine aandeel houders.

Als u de delen 1, 2, en 3 heeft gelezen zal het duidelijk worden dat geld dat op een bankrekening staan geen waarde heeft, niet van u is maar door mensen is toevertrouwd aan een criminele organisatie.

Staatsschulden zullen niet worden afgelost omdat deze op een onwettige manier zijn aangegaan. hier is de ware rede van het probleem.

 
Als men geld uit het niets kan scheppen, is dit ook met een pen streep teniet te doen.

Mijn brief aan Dick Schoof, en andere onderwerpen zij te vinden is op http://zondercensuur.blogspot.com/ en zijn een aanvulling op de feiten die in dit schrijven zijn benoemd.

Als afsluiting wil ik u er op wijzen dat niet iedereen zo dom is als de huidige politieke bestuurders die ons Land rijk is.

De geestelijke armoede die zij ten toon spreiden is een belediging aan de Nederlandse bevolking.

De media die zich stelselmatig schuldig maakt aan het verdraaien van feiten, waarbij Salafisten onnodig de aandacht krijgen om hun haatpreken uit naam van hun ideologie, het stelselmatig vermoorden van onschuldige mensen, met als doel dat opzettelijk de autochtone bevolking alle moslims als Salafisten gaan veroordelen.

Deze spanningen worden doelbewust door de Regeringen in stand gehouden, om haat en onvrede opzettelijk aan te wakkeren vanuit de politiek. De ongelijke behandeling van mensen vanuit de politiek zorgt er voor dat dit in stand gehouden wordt.

Hier hebben de normale wel denkende geïntegreerde moslims als mens ontzettend last van.

Als voorbeeld kan ik de Zorgwet aanhalen, kansloze opgedrongen ontevreden asielzoekers krijgen dit gratis  met het recht op een bestaan.

Terwijl het recht op de eerste levensbehoefte voor de Autochtone Nederlander is afgeschaft per 1 januari 2015.

Zij die dit Land hebben opgebouwd worden nu als tweederangs burgers beschouwt, zie de uitspraken van Jozias van Aartsen hier worden stelselmatig groepen tegen elkaar opgezet.

Daarom mijn inzet voor een beter en eerlijk Nederland zonder Nazi's en landverraders.

Ik hoop van harte dat de grootste uitkeringsgerechtigde een gelijke behandeling ondergaat naar dit model van Jetta Kleinsma. Zodat Willem de overbodige met zijn vrouw gelijke kansen krijgen door hun eigen uitgevoerd beleid.


4 Jan 2015


Duitsland treft maatregelen voor uit de Euro te kunnen stappen, en willen de Europese belasting betaler voor alle verliezen laten opdraaien.

Waarbij SUPER Mario Draghi de totale macht gaat krijgen als stroman van de FED, ook zonder Euro wil men onze soevereiniteit ontnemen.

Waarbij de ISLAM als welkome afleiding wordt gebruikt.

Men probeert Griekenland te dwingen om voor de natte Eurodroom te kiezen, de politiek staat zo ver van de mensen af dat Men een Nee van de Grieken zal gebruiken om verdere sociale afbraak te plegen.

De Griekse bevolking wordt vertelt dat ze in armoede zullen vervallen, dit is natuurlijk gelogen.      Feit is dan Duitse en Franse Banken dan kunnen fluiten naar hun geld, waardoor de schulden van de Banken weer op de Europese bevolking wordt af gewend.

Zij zijn degene die gratis geld tegen rente hebben uitgeleend, besef een ding heel goed, Geld dat op een Bank staat heeft geen waarde.

Het kost zelfs geld om het op de corrupte Bank te laten staan, daarbij komt ook nog eens dat Geld enkel de waarde vertegenwoordigd die men heeft afgesproken.

Het is niet meer als een middel om de massa te controleren en te onderdrukken.


Griekenland zal na de nieuwe verkiezingen alle afspraken met de trojka opzeggen.

Men wil in uiterste nood de Grieken uit de Euro laten stappen, en verteld dat het gevaar niet meer aanwezig is dat andere landen dezelfde stap ondernemen, ook dit is natuurlijk een grove leugen.

Als Griekenland de Euro gaan verlaten zal dit ook door de Italië, Frankrijk en Portugal gaan gebeuren, de volksopstanden tegen dit bedrog zullen niet langer te onderdrukken zijn.

Wij zijn het misdaad syndicaat van politici over de hele wereld meer als zat, De Bilderberg Zio Nazi's  zal een halt toe geroepen moeten worden.

Helaas hebben nog maar weinig mensen door dat de bevolking van Europa meer macht hebben als de Nazi's in de politiek.

De politieke onschendbaarheid zal opgeheven moeten worden van Politici en Bankiers, alles zullen persoonlijk aansprakelijk gesteld moeten worden, dan komt er een einde van kommer en kwel dat door hun georganiseerd is.

Om ons voor te bereiden zullen we zelf moeten zorgen dat er geen anarchie ontstaat, en een overgang op een verantwoorde wijze mogelijk moet maken, door http://www.wilnu.nu/ een nieuwe politieke bewegingen te steunen om een draaiboek uit te gaan rollen, waarbij de kiezer door bindend referendum zich voor een mandaad kan uitpreken, zonder enige  verbintenis met de Oranjes. https://www.facebook.com/video.php?v=588969101248306 

De staatsschulden moeten we laten vervallen, daar dit eenzijdige ondemocratische verbintenissen zijn waar we geen inspraak op hebben gehad.

Door de geldcreatie onder controle van de staat en de bevolking te brengen kunnen er nooit meer staatsschulden ontstaan, we kunnen de nieuwe munt devalueren als nodig, waardoor de onderdrukking van Bankiers niet meer mogelijk is.

Het monetarisme zal in elkaar storten hoe graag het EC dit ook wil voorkomen.

Europa wordt door de VS gedwongen om Sancties tegen Rusland uit te spreken, en gaat vervolgens zelf het vacuüm opvullen dat economisch is ontstaan, ook dit getuigd van een intellectueel gehalte als TimmerFrans, kijk ook naar de rillingen van deze Dombo, de fantast die zijn eigen onzin geloofd  https://www.youtube.com/watch?v=xgEcIQ_WoiU .


Als TimmerFrans wel exponentieel kan rekenen met zijn stelling voor klimaatwijziging, is hij niet instaat dit het geldsysteem te doen, Helaas is TimmerFrans niet de enige kwaadwillende sufferd in de EU politiek.

De Banken unie zal al heel snel in een storten, want aan ons de keuze of wij mee doen met dit spel.

We moeten solidair zijn met Griekenland en al ons geld van de Bank halen, Hoeveel Geld SUPER Mario ook creëert, als het vertrouwen weg is zal hij machteloos zijn.

Kijk ook hoe met graag wil dat u kanker krijgt http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/04/un-experten-wollen-bestrahlung-von-lebensmitteln-ausweiten/ vergeet niet dat deze en andere ziekte een bedrijfsmodel is voor de Bankiers en farmaceutische industrie. 

 
29 Dec 2014


Geachte Heer Schoof,

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Beste Dick,

Ik hoop dat u met daadkracht de werkelijke daders van terroristische aanslagen gaat oppakken.

Als ik het fout zie hoor ik graag van u hoe het wel zit, want ik vermoed dat de staatsgreep en terreur van binnenuit tot stand is gekomen.

Ik ben blij dat ik hiermee een positieve bijdrage kan leveren om de misdaad tegen de mensheid te stoppen, wat natuurlijk ook geheel strookt met U verantwoordelijkheden.

Verder hoop ik dat de Russische collega's bereid zijn u verder te helpen om de grootste misdaad die tegen de mensheid is gepleegd waarschijnlijk vanuit Nederland en met medewerking van deze regering.

Als er werkelijk een vlucht MH17 met meer als 290 mensen aan boord is vertrokken, waar zijn ze dan gebleven?

Heeft er een wissel truck plaatsgevonden waarbij passagiers zijn verwisseld die naar Nederland gekomen zijn?

Zijn het allemaal met terug werkende kracht Aziatisch uiterlijke lijken van meerdere dagen geworden.

Die geen bloed meer hadden of dit reed door ontbinding in een 20 minuten was verdwenen?

Het lijkt me niet mogelijk tot deze leugen levendig gehouden kan worden.

Alle landen die nu een afspraak hebben gemaakt over deze doofpot onderzoek leveren oorlogstuig aan het Nazi regime in Kiev.

Heeft u een verklaring voor dit wonder?

Is het ook u wens om oude glorie ( 40 / 45 ) in ere te herstellen, laat u zich hier bewust voor gebruiken?

PS. stop de onterecht valselijk demoniseren tegen Rusland, mensen zijn niet blind en willen zich niet in een oorlog laten verleiden door de volksverleiders uit de VS, EU, Merkel en Rutte II.

Er is een heuse identiteit crisis, want de politiek is geen afspiegeling van de samenleving, maar een verzameling van psychopaten die waardeloos geld en macht najagen.

De staatspropaganda door de media om het militarisme te verheerlijken is ronduit walgelijk en een grove belediging tegen de weldenkende bevolking.

De informatie slag om de waarheid heeft de politiek verloren, we zouden als bevolking ons zelf moeten verachten als we hier aan mee zouden werken.

Het is onmogelijk om deze misdaadgroep verder als autoriteit te erkennen, het spel van list en bedrog heeft zijn climax bereikt.

Ik ben geen verwarde man die onzin staat uit te kramen, ik combineer enkel de feiten en info die veel waarheidszoekers verzameld hebben.

Voor verdere info kunt u kijken op http://zondercensuur.blogspot.com , en voor de aangifte over de fraude van de 50,9 Miljard uit de AOW pot is reeds een artikel 12 procedure en aangifte van gedaan.

Ik hoop van harte dat er meer mensen zijn die deze mail doorsturen naar al hun contacten.

Waar de media en overheid verzaakt moeten we zelf voor de waarheid info alle mogelijke middelen gaan zoeken en gebruiken.

Graag ben ik bereid om met u mee te denken hoe het anders kan en moet, hierin ben ik niet alleen.

Het hele spel wordt er doorzichtig gespeeld, zoals de Moslims werden gebruikt om als dader van 9/11, en IS, waarbij door de wereld bevolking alle moslims over een kam geschoren worden.

Terwijl de oprechte Moslims geen stelling nemen of openlijk afstand nemen van de opgevoerde haatcampagne tegen hun, en dit verleidelijke spel niet doorzien.
Waarbij de over diegene is die openlijk voor deze provocatie mede verantwoordelijk is.

Ik persoonlijk ben tot het besef gekomen na alle onthullingen dat er spiritueel zeker wel een hogere macht is, echter de bestaande religies enkel gebruikt worden om mensen in hun persoonlijke ontwikkeling te beperken en onder controle te houden.

De uitleg over GOD door de Overheid en de Religie, staat voor Goud ( Geld ) Olie, en Drugs, maar niet voor spiritualiteit in deze wereld.

Mocht er een of twee zaken niet zo zijn als ik veronderstel, bied ik hier mijn oprechte excuus aan.

Hoop van harte dat er vanuit U en de politiek transparantie gaan komen.

Ik wens u veel wijsheid toe, zie u reactie met veel belangstelling tegemoet, want ik en alle mensen die de waarheid willen horen eisen ons recht op als mens met een geweten om antwoorden te krijgen.

Met vriendelijke Groet


27 Dec 2014


Aan: Dick Schoof.


Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.


info@nctv.minvenj.nl   Dick.Schoof@nctv.minvenj.nl    D.Schoof@nctv.minvenj.nl  Frontoffice-NCC@nctv.minvenj.nl   dschoof@nctv.minvenj.nl   dickschoof@nctv.minvenj.nl  communicatie@nctv.minvenj.nl

Hierbij een reactie op de uitzending van Een vandaag, waarbij u uitgebreid aan het woord was over de 'Dreiging jihadisten neemt toe'.
De Thema's als NSS en MH17 worden kort aangehaald, waarna het zwaartepunt van uw verhaal om de terreurdreiging gaat.
Als antwoord op de vraag hoe u aan de functie komt geeft u zelf aan dat je dat moet willen, en dat een hoop mensen dit niet willen, natuurlijk is het nobel als de veiligheid boven persoonlijk belang gaat, daarom bied ik u al deze informatie aan in de hoop dat u ze verstandig en gewetensvol kunt gebruiken. Het is geen amusement zoals het lijkt daar hoor ik ergens EER van het land.
Echter de vermeende grootse dreiging voor onze nationale veiligheid komt van de kant van de politiek, zij zijn verantwoordelijk voor het kruitvat dat ze doelbewust hebben gecreëerd.
Zij hebben tegen de wens van de Nederlandse bevolking deze situatie geschapen om de gewone Nederlander zijn rechten te ontnemen en te schenden, zoals er ook in de VS is gebeurd na 9/11, die door de Bush familie zelf is uitgevoerd, waarbij miljoenen slachtoffers zijn gevallen in de VS, Irak en Afghanistan om grondstoffen te stelen en hun wapenindustrie draaiend te houden.
Het heeft er de schijn van, dat u eerder angst wil verspreiden dan dat u aantoonbaar optreedt.
Hierbij moet ik bekennen dat de angst onder de bevolking plaats maakt voor bewustwording en volkswoede met het besef dat angst opzettelijk verspreid wordt om mensen als weerloze wezens te manipuleren.
Of het nu aanslagen zijn of beelden van IS, de stappen door de Europese en Nationale Politieke Dictators naar WW III, hier gaat reactie op komen in welke vorm dan ook. Dan moeten de verantwoordelijke angst hebben omdat ze hier op afgerekend gaan worden door de groep die ze decennia lang hebben gekweld, een opstand zoals in Kiev, maar dan spontaan door eigen bevolking tegen onze corrupte volksmisleiders.
U geeft aan dat u aanslagen wilt voorkomen, dat terwijl de Nederlandse regering juist aanslagen uitvoert tegen de eigen bevolking door hun Old Boys Netwerk van Donner, Demmink en Opstelten, door minachting van de democratie tegen eigen bevolking.
Zelf geloof ik er niet in dat een politiestaat de oplossing is voor dit probleem, en of u daar deel van uit wil maken lijkt me ook niet aannemelijk.
De frictie die dit gaat opleveren zal een revolutie teweeg brengen, want ook ambtenaren zijn  slachtoffer, van het tegen beter weten in, gevoerde beleid.
Als de angst plaats maakt voor woede is de drempel voor een uitbarsting weg, dit krijgt u met de paar ambtenaren nooit onder controle.
De media die niet aan waarheidsvinding doen en enkel propaganda verspreiden betreffende IS en de situatie in de Oekraïne, veelal gedicteerd door Amerikaanse ‘nieuwsbronnen’, waarbij verzwegen wordt dat de Zio-Nazi's de destabilisering van de wereld willen gebruiken  om hun wanpraktijken verder voort te kunnen zetten.
Een man van uw kaliber weet natuurlijk dat IS een instrument van de Amerikaanse bank elite is; door de CIA met hulp van John McCain in het leven is geroepen, wij weten het, dus u zou het zeker moeten weten en maatregelen treffen.
Waarom benoemt u dit dan niet?                                                                                                                    Waarom werkt u mee aan de misleiding van de bevolking?                                                                       Waarom Mensen die weg willen nooit meer terug laten komen?                                                         Waarom vertelt u dat we in een democratische Rechtsorde leven? Dit is pertinent niet waar.
U loyaliteit T.o.v.  de VS is daarom ook zeer ongepast.
Als er wetten zijn moet iedereen zich er aan houden, echter de wetten en kabinet in Nederland zijn niet rechtsgeldig (vanaf 13 mei 1940 en de installatie van het eerste aangewezen naoorlogs kabinet ), Mensenrechten worden hier op schandalige wijze geschonden, dit komt door de rotte appels binnen de Nederlandse staat uit het verleden en het heden.
Natuurlijk is er veel disinformatie die door meerdere personen en instellingen worden verspreid met Propaganda doeleinden.
Een kabinet dat bestaat uit mensen die enkel hun eigenbelang dienen, waarbij mensen als Rutte, Wilders, Donner, de Koninklijke familie, Demmink, ongestraft hun misdaden kunnen plegen tegen de bevolking, is zeer verachtelijk.
We staan aan de vooravond van zeer ingrijpende veranderingen en ontwikkelingen.                          Als we geen schifting maken van deze corruptie, is de levensvatbaarheid van Nederland in gevaar.
Ik veronderstel dat u een integer en intelligent iemand bent met een duidelijk Rechtsgevoel en verantwoordelijkheid in het kader van volksbelang.
Op 30 Juni 2014 heb ik bij de politie aangifte gedaan tegen de Nederlandse regering en Staat onder Proces verbaal nummer PL2400-2014070951-1, waar ik tot op heden geen bericht van het OM over heb ontvangen, dit wekt de kwalijke indruk van klasse justitie en doofpot cultuur in Nederland.
Het verduisteren van 50,9 Miljard uit de AOW pot , het verduisteren van ruim 70 Miljard van niet gebruikte gelden van de Zorgverzekering, het zonder toestemming van de bevolking de staatsschulden laten oplopen, met als consequentie dat de Nederlandse belasting betaler verder uitgeknepen wordt voor het in standhouden van deze  Schijndemocratie, stoot iedere dag op grotere weerstand.
Twee dagen na mijn aangifte kreeg Friso de goedkoopste steen die de Oranjes konden krijgen, of misschien was hij ook wel gratis.
Tevens was er sprake van, dat men in de grondwet een passage wil opnemen dat Nederland een Democratie is, hierin zie ik de bevestiging men dat we een schijndemocratie hebben.
Ik ben me bewust dat belastingen nodig zijn om de verzorging van een staat te kunnen faciliteren, maar het is ons ook bij wet verboden om een criminele organisatie te steunen.
Deze reactie en verdere info baart me grote zorgen, met de wetenschap dat Domme narcistische Mensen en Egoïsten dit land bewust kapot maken, uit eigenbelang , met voor en schijnbaar ook dader kennis .
Wees eerlijk en redeneer zelf eens logisch, als Prins Bernhard al een Nazi was, hij Bilderberg heeft opgericht ( als IG Farben spion ) en Beatrix dit voortzet, waarbij nu  Willem-Alexander het plan van Opa mee uitvoert, de pedofilie tiert in Nederland gesponsord door Beatrix met Satanische gebruiken van de Oranjes, deze elite verloedering is het grootste schandaal uit de wereld geschiedenis.
U kunt niet meer zeggen dat u van niets weet, ons vertrouwen is totaal verdwenen, waardoor we nu op alles letten.
Het is een feit dat de Oranjes s,werelds grootse cocaïne fabriek hadden in Amsterdam rond 1900. Nadat ze uit de opzichtige slavenhandel waren gestapt, dit nu verfijnd, door via de Banken en Koninklijke Olie Shell en andere multinationals (als Solvay) waar de Oranjes een vinger in de pap hebben.
De rol van Nederland in de Oekraïne, als grootste sponsor van de Staatsomroep, met de gaswinning belangen van oost Oekraïne, Huilende FransTimmermans, die beloond is voor zijn verraad tegen de mensheid, van Baalen en Verhoffstadt een wan en schaam vertoning hebben gegeven om duidelijk te maken dat dit de Europese waarden zijn als men de waarheid doorziet en rechtschapen is, dan kookt het.
De schaamte loze vertoning van het MH370 Drama, waar is de MH17? en de bijbehorende mensen? om het nationalistisch gevoel bij de repatriëring van de slachtoffers, maar zijn dit echt de mensen die ook met MH17 zijn vertrokken? 
Welke rol hebben de Nederlandse politici hierin? Wetgevingen uit te voeren door (EC) Brussel, waar de wetten door multinationals worden gedicteerd. Deze informatie in ogenschouw nemende, moet ik tot de conclusie komen dat alle politieke partijen totaal corrupt zijn.
Het zijn de vrijmetselaars van de Lage Landen die er op aansturen om uit eigenbelang,  Nederland en daarmee de Nederlanders kapot  te maken, door het steunen van de belangen van de multinationals, en dan m.n. de wapenlobby, met als doel de naderende ondergang van het monetarisme uit te stellen, dit zal de wereld veranderen. Echter anders dan  de elite denkt!
Schaarste wordt door de Elite gecreëerd. Er zal veel moeten veranderen, willen we een volksopstand voorkomen.  Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke ommekeer veel slachtoffers gaat eisen,  ordediensten in gewetensconflict zullen komen en zij op een later tijdstip, persoonlijk ter verantwoording geroepen zullen worden wegens het heulen met de land en volksverraders.
We  zullen inventief moeten worden op lokaal gebied,  een soevereine lokale of nationale munt moeten introduceren zonder de invloeden van de Oranjes en de FED eigenaren, de EU propaganda heeft gefaald, de Euro heeft Europa aan de rand van WW III gebracht, met als doel om nationaal staten hun soevereiniteit te ontnemen en een dictatuur te installeren.
Ik hoop van harte dat uw oprechtheid echt is en u deze uitdaging aandurft; begint met het arresteren van het hele kabinet en het onder huisarrest stellen van de Koninklijke familie.
Daar het Rechtssysteem er enkel is om het handelsrecht te beschermen maar niet de mensenrechten, zal de berechting door het volkstribunaal moeten geschieden dat gebaseerd is op het gewoonterecht om een eerlijke rechtsgang te bevorderen.
Alle personen die zich schuldig gemaakt hebben zullen berecht en onteigend moeten worden waarbij alle eigendommen toe komen aan de Nederlandse bevolking.
Dit is geen oproep tot anarchie, maar een oproep tot het herstellen van een eerlijke rechtsstaat ten behoeve van en in dienst van de bevolking. Deze staatsterreur moet stoppen! We weten allemaal waar de werkelijke Jihadisten in Nederland en Europa zich bevinden!
We zijn de escort Dames en Heren in de politiek meer dan zat, het ontbreekt ze aan iedere vorm van fatsoen, het lijkt een heus doodseskader , Els Borst, Pim Fortuyn, Maarten van Traa, Theo van Gogh, MH17 passagiers, de verraders uit de politiek hebben een handjeklap gedaan met medeplichtigen van de MH17, Politici die 180° zijn omgeswitcht na hun politieke loopbaan zijn grotendeels bij de banken ondergebracht, of in andere organisatie of bedrijven die bij de Oranje familie behoren.
Dit is belangen verstrengeling en verraad van de hoogste categorie tegen de Nederlandse bevolking. waar gelijk de vraag opkomt, of het niet een taak van u afdeling is die moet toezien op belangenverstrengeling of de mensen moet screenen voor ze een functie binnen de politiek kunnen krijgen. Of is u afdeling ook al geïnfiltreerd omdat iedereen chantabel lijkt te zijn.
Tijden zijn veranderd, we zijn meer geïnformeerd, hebben ons meer verdiept, en voelen ons geen onderdanen voor een stel politieke Graaiers van een laagsociaal en intellectueel gehalte met een grote geestelijke armoede, waarbij Jetta Kleinsma buiten haar lichamelijk handicap  en spiritueel, ver onder de norm letterlijk de kroonspant.
Er zijn diverse knelpunten die om een structurele aanpassing vragen:
Geldschepping door de staat, en niet privé instellingen.
Veilig stellen van eerste levensbehoeften.
Stimuleren van duurzame technieken en Energie opwekking.
Stoppen met Privatiseren van alle nutsbedrijven en voorzieningen.
In ere hestellen van het ziekenfonds.                                                                                                                   Stoppen met linkse hobby's die ons wordt opgedrongen, dit om lijfsbehoud van Nederland.         
Het wegstrepen van staatsschulden.
Geen GMO's.
Stoppen met het besproeien van zware metalen over de bevolking waar de fascistische Navo aanwezig is.
IMF en VN verbannen uit Nederland, omdat dit een onderdeel is van de georganiseerde misdaad tegen de mensheid.
 
PS, Laat Ivo op 2 januari 2015 tijdens de Nieuwjaarsborrel een handtekening zetten onder een arrestatie bevel voor hem zelf en de rest van deze corrupte regering met als beschuldiging georganiseerde misdaad tegen de mensheid. 
 
Er is zoveel latent vermogen onder de Wereld bevolking, die moedwillig vernietigd wordt.  Daarom teken ik protest aan tegen deze corrupte en misplaatste politiek en misdaden tegen eigen bevolking. zie Analyse van de Crisis Deel 1 ,  Deel 2 en Deel 3.
 
Tevens wil ik u kenbaar maken dat u als kennisdrager vanuit u functie volgens artikel 162 wbs          Zie ook de aangiftebrief van het gerechtshof  verplicht bent om aangifte te doen bij het OM van de door u geconstateerde feiten als beëdigd ambtenaar volgend u ambtseed, ik hoop op u gewetens bezwaren zodat u werk gaat maken om deze corrupte instelling van binnen uit te zuiveren.
 
Hier is echter een uitzondering, wanneer de koning betrokken is bij de misdaad tegen de bevolking, hij geen onschendbaarheid geniet, als autoriteit zijn gezag verliest is het gedaan met de rechtsstaat.
Dit kan met een verplichte DNA test opgelost worden, want als hij ten onrechte aanspraak maakt op de troon moet hij heel zwaar gestraft worden voor zijn misdaad.
 
Hierover hoeven we niet in discussie te gaan, dit is een vast staand feit.

Tot slot wil ik duidelijk maken ons nageslacht zullen oordelen over welke rol ieder heeft gespeeld in deze misdaad. Met vriendelijke groet. Laat u inspireren door deze Nieuwjaarsboodschap over bewustwording.24 Dec 2014


google vertaalmachine

Bron: http://irenecaesar.wordpress.com/2014/07/25/malaysia-airlines-mh17-zio-nazi-cia-mi6-mossad-mivd-terrorist-act-in-ukraine/


Voorwoord via Youtube: http://users.skynet.be/fa240739/youtube/mh17.html

Machtige landen worden steeds weg met moord "(Mahathir Mohamad, gepensioneerde premier van Maleisië)
 

"Leiders, organisatoren, aanstokers en medeplichtigen die deelnemen aan het opstellen of uitvoeren van een gezamenlijk plan of samenzwering tot het plegen van oorlogsmisdaden zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht door een persoon in de uitvoering van een dergelijk plan" (het Handvest van Neurenberg)

CIA vervaardigd terrorisme Wanneer maart 2014 de Flight # MH370 was verdwenen, sommige politici zeiden dat dit vliegtuig zou worden gebruikt als provocatie tegen Rusland. Nu hebben we gezien dat, dit vliegtuig werd gestolen voor deze actie, als Anti Rusland propaganda. Dit vliegtuig met dezelfde passagiers als voorheen, in maart; de ongeschonden en ongeldige EU-paspoorten waren nep en zijn onmiddellijk na de ramp bij het bijna totaal zwartgeblakerd en verkoold toestel gegooid om de suggestie te wekken dat het, terwijl paspoorten er fris, nieuw, schoon, uitzien alsof net van onder de drukpers. En paspoorten werden liggend in een nette stapel. Ook alle Nederlandse paspoorten hadden gaten als bij ingeleverde verlopen Nederlands paspoorten, opgehaald op de locatie van de Maleisische Boeing 777 Flight MH17 crash.

Zijn deze reeds in Nederland verzameld of is dit via de Nederlandse ambassade in Kiev geregeld.

In dat geval moet de Nederlandse regering medeplichtig zijn aan moord namens de kroon.


Maleisische paspoorten waren ook verlopen en hadden een cut-off driehoek als bewijs van inname door de staat voor ongelige paspoorten.

Het feit van ongeldige Maleisische paspoorten is het bewijst van de betrokkenheid van corrupte ambtenaren in de Maleisische overheid zelf, in deze Zio-Nazi valse vlag operatie. Het is duidelijk dat deze Maleisische misdadige ambtenaren zijn verbonden met de Nederlanders regering en het Nazi regiem in de Oekraïne in de gezamenlijke opium handelsverkeer van de Gouden Driehoek.

Het vliegtuig werd op luchthaven Schiphol in Amsterdam gewisseld, terwijl 100 wetenschappers aan boord (AIDS specialisten transport van de aids-vaccin) werden ontvoerd door de CIA, gelijk het is gebeurd met de eerste groep van wetenschappers (uit "Freescale") op de Maleisische Boeing maart, aangezien in beide gevallen de meest gevoelige belangen van de Zio-nazi werden bedreigd door de doorbraak wetenschap.

 
Dit zijn te veel toevalligheden, zodat er na deze misdaad een overeenkomst is opgezet om alle informatie over de Ramp tegen te houden.

Of was dit al geplant voor de feitelijke aanslag vanuit onze regering. Bush is niet de enige die een belang had bij 9/11, deze actie was voor Shell waar de Oranjes eigenaar van zijn samen met de Rothschilds.


 
Nederland gebruikt illegaal zijn Amsterdam Airport Schiphol en de andere luchthavens voor allerlei criminele zwarte operaties the Five Eyes door de Mossad, waaronder opium handel van de Gouden Driehoek in de Zuid-Oost-Azië (onder de controle van de CIA uit de tijd van George Bush Sr .) en van de Maan Driehoek in Afghanistan (onder de CIA controle uit de tijd van George Bush Jr.), onder meer door de Malaysian Airlines. als ook een van de Mossad medewerkers: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/01/een_heel_raar_baantje_bij_een_heel_raar_bedrijfje.html

Het vervangen vliegtuig had explosieve aan boord. De handeling van het plaatsen van explosieve aan boord was nodig om te smokkelen in het vliegtuig met. Het vervangen vliegtuig werd gevlogen door de Mossad agenten die uit het sprongen met parachutes een paar minuten voor de explosie. Ze gooiden de valse paspoorten in direct na de crash. Omwonenden hebben twee parachutes te ontsnappen aan de dalende vliegtuig gezien.
 
Mossad-agent Crolla was degene die af sprong en was één van de twee Mossad agenten die vlak na de crash de valse Nederlandse en Maleisische paspoorten met vervaldatum gaten bij de rampplek achter liet.


Er werd altijd aangenomen dat de Mossad de geheimendienst van Israël was, echter het blijkt dat dit de geheimendienst van de Bankiers is ( FED eigenaren ) http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/hoe-cia-en-mossad-isis-in-het-leven-riepen/

Hieruit kunnen we afleiden dat alle westerse geheimendiensten door deze Bankiers worden aangestuurd. En alle EU aangesloten regeringen Corrupt zijn.
Een van de agenten was Crolla, de in Nederland gevestigde Mossad-agent.


Mossad-agent Crolla pochte voor het instappen in de Maleisische Flight MH17 dat hij op het punt stond om een aantal buitengewone acties uit te voeren, en dan naar Bali vliegen.

Maleisië B-777 stuurboord afbeeldingen voor de vlucht MH17 en de vlucht MH370 identiek zijn, in tegenstelling tot alle andere Maleisische Boeings, als extra bewijs dat het één en hetzelfde vlak van de vermiste MH370 is.

Om de verwisseling van toestellen mogelijk te maken, de afbeelding van de in maart vermiste Maleisische Flight MH370 was 9M-MRO, terwijl registratie nummer van de in juli Maleisische Flight MH17 was 9M-MRD.


Tijdens zijn radio-interview door de Veterans Today op 21 juli 2014 en op de radioshow www.freedomslips.com, Stew Webb, een federale informant (www.stewwebb.com), meldde dat drie maanden geleden, werd hij geïnformeerd door een van zijn Amerikaanse inlichtingendiensten contacten die de Maleisische Vlucht MH-370 wordt ontvoerd door de Zio-nazi, en landde in de VS Diego Garcia militaire basis om later te worden gebruikt voor de valse vlag operatie met een doel om een oorlog te provoceren.


Sommige lijken werden gemeld, stonken vreselijke van rottend vlees, dat was het gevolg van ontbinden gedurende meerdere dagen, terwijl er bij geen van de slachtoffers bloed te zien was? En, inderdaad, Anti-Fascistische rebellen weten hoe vers lijken ruiken. De dag van de crash was niet warm. Het was koel en bewolkt.

De ontvoering van 100 wetenschappers verklaart waarom de neergehaalde Maleisische Flight MH17 had zoveel oude lijken aan boord. De oude lijken werden op het vliegtuig in plaats van 100 ontvoerde wetenschappers geplaatst.

Sommige lijken uit MH370 ( MH17 ) ontbrak interne organen.

Malaysian Airlines heeft geen voedsel laten inladen op Schiphol voor de vermeende vlucht MH17. De opgehaalde koelkasten bevatten geen geleverde voedsel containers.

Oekraïense Air Traffic Control Center ( Zio-nazi gecontroleerde ) van Dnepropetrovsk veranderen de route en stuurt Maleisische MH17 naar het Noorden recht het oorlogsgebied in, maar ze dwong ook lager te vliegtuig dan de norm (10.000 meter). Het vliegtuig werd neergelaten door de Luchtverkeersleiding specifiek de sprong uit het vliegtuig te laten doen voor de CIA / Mossad agenten met parachutes.


Een piloot zou dit nooit doen wetende dat hij het risico loopt om in oorlogshandelingen terecht te komen. Daarom zal de MH370 ook met remote control gestuurd zijn door de Zio-Nazi's, op exact de zelfde manier zoals hij gekaapt is op 12 maart 2014.

Air India piloot, die MH17 in een paar kilometer voorbij vlak voor de crash, meldde dat hij hoorde hoe Oekraïense luchtverkeersleiding gaf de Maleisische Boeing de opdracht om zijn route te wijzigen.


Oekraïners geupload de nep gesprekken van de rebellen over hoe ze het afschieten van de passagiersvliegtuig een dag voor de echte crash, zoals blijkt uit de YouTube-geld.
Klik  Hier op om duidelijke uitleg te krijgen van iemand die het weten kom.

https://www.youtube.com/watch?v=PnUs5Q0DsLs
Dit alles met medeweten en medewerking van onze regering? Hoe kan Timmerfrans op 2 September een boek in de verkoop laten gaan wat hij naar aanleiding van deze ramp heeft geschreven.

Was dit voorkennis? Daderkennis? Is hij door de FED eigenaren beloond voor zijn rol in deze aanslag en daarom een baan in de FED gestuurde Europese Commissie gekregen.

Het hele spel en voorstelling met het terug halen van de slachtoffers, lijkt op een groot schandaal, waarbij Rutte een van de hoofdschuldigen is samen met Willem Alexander.
 


Oekraïners geupload de nep gesprekken van de "rebellen" over hoe ze het afsluiten van de Maleisische passagiersvliegtuig een dag voor de echte crash, zoals blijkt uit de YouTube-cache.

Zio-nazi massamedia gepropageerd de audio- opname, die verondersteld werd het gesprek tussen Anti-Fascistische Resistance-leden bespreken van hun neerhalen van de Maleisische vliegtuig te demonstreren, en naar verluidt opgenomen door Oekraïense Security Agency. Toch is de Youtube cache bewaarde het moment van wanneer precies de opname werd geüpload naar YouTube, en werd bekend dat het uploaden gebeurde een dag voor het incident. De opname werd gesmeed om Russen kaderen maar helaas, deze opname was nep.

Ook UKRO-Zio-nazi vrijgegeven van de nep-video-opname van de "rebellen het transport van de BUK Luchtdoelraket launcher tegenover Russisch-Oekraïense grens". Het bleek dat de achtergrond van de scène had een reclamebord van de stad onder de controle van de UKRO-Zio-nazi.
Oekraïense Journalist Anatoly Shary, die in Nederland woont, heeft gemeld dat de Oekraïense Security Agency gepubliceerd op haar site een nep foto van BUK, vermoedelijk in de richting van de Russisch-Oekraïense grens worden vervoerd door "rebellen". De foto werd gemaakt van een video van de BUK gemaakt op 14 maart 2014 door de UKRO-Zio-nazi zich op hun grondgebied. De foto toonde de nummerplaat van de vrachtwagen het vervoer van de BUK.

Anatoly Shary wees er ook op dat zelfs het aantal van de BUK is hetzelfde: # 312. Spaanse Air Traffic Control officer werkzaam op de luchthaven van Kiev Borispol gemeld op zijn Twitter dat Oekraïners neergehaalde Maleisische Boeing 777 met twee straaljagers. (hij meldde op drie vlakken, waarvan er een militaire voertuig gebruikt als een pion te worden voorgesteld als een "target" voor rebellen achteraf).

Luchtverkeersleiders uit Spanje meldde op Twitter (spainbuca) dat twee straaljagers werden gezien vlak voordat de Maleisische Boeing verdween van de radar, en getuigde dat Oekraïners straaljagers het vliegtuig neergehaalde. Het twitter account werd verwijderd door de Zio-nazi die de controle over Twitter. Carlos schreef op zijn Twitter: "Voordat ze onze telefoons wegnemen, en mijn hoofd inslaan, moet ik de wereld de waarheid vertellen" Hij zei dat Oekraïners op voorhand wisten dat het vliegtuig zal worden neergehaald. Zio-nazi probeerde Carlos 'getuigenis op hun eigen veiling site "stopfake" in diskrediet te brengen. Niettemin, gezien alle andere bewijzen, het duidelijk is dat Carlos was een held was en hij werd gedood door de Zio-nazi.


 
Carlos verscheen op RT op 9 mei 2014, zoals het wordt gemeld door de gevestigde Russische krant "Moskou Komsomoletz." Deze krant heruitgegeven ook de Griezels, evenals andere grote Russische kranten, zoals "Komsomolskaya Pravda" en "Vesti ". Poetin vliegtuig was heel dichtbij bij het passeren, er is een sterk vermoeden dat de Oekraïense Zio-nazi gericht tegen zijn vliegtuig.

Maleisische vliegtuig kon alleen zijn neergehaald door de lucht-lucht raketten en explosieve aan boord, zeggen de experts, omdat het ontbreekt aan meerdere gaten aan de onderkant, kenmerkend voor de grond- lucht raketten door de BUK raketlanceerder.

De foto's van het neergestorte vliegtuig getuigen dat hij werd neergehaald door de lucht- lucht raketten, volgens deskundigen, die zeggen dat deze raketten hebben een zeer specifieke structuur en handtekening.

Staking patroon van de Maleisische MH17 crash is zo dicht, dat een grond tot lucht raket, meldt Gordon Duff, Senior Editor van de Veterans Today op 27 juli 2014.

Een onafhankelijke technische analyse van de videoclips van de crash site, door een gepensioneerde CIA crash expert, bevestigt alleen maar een dergelijk scenario: - de metalen romp van de Boeing-777 toont geen sporen van diepe en lange krassen van de stalen kogels geleverd in de kernkop van een BUK grond- lucht raket; - De stuurboord (rechts) straalmotor was zwaar beschadigd en vloog in brand, wat wijst op een hit van een kleinere lucht- lucht raket gelanceerd vanaf een vechter interceptor, vliegen op ongeveer dezelfde hoogte; en - de buik werd "naar buiten en niet naar binnen geblazen," wijst op een bomaanslag in het laadruim.

Canadees Michael Bociurkiw, onderdeel van de Special waarnemingsmissie in de Oekraïne, was een van de eerste mensen die de crash van de Maleisische Flight MH17 (MH370) zag, toen het wrak werd nog smeulen. Hij meldde dat een paar stukken van de romp leek kraters, en waren duidelijk sporen van een machinegeweer vuur - "heel erg sterk mitrailleurvuur", benadrukte hij.

Deze kenmerken zijn uniek, Michael Bociurkiw toegevoegd. Dit mitrailleurvuur kon alleen afkomstig zijn van de Oekraïense straaljager. Bociurhiw verklaarde dat hij geen resten van de raket zag.

Machinegeweer sporen op de Maleisische Boeing 777 Flight MH17

Machinegeweer markeringen kunnen niet worden verward met iets anders.
De Anti-Fascistische Resistance-leden had in feite 1/3 van de oppervlakte-to-air systeem BUK, maar zonder controle centrum BUK en BUK's radareenheid. Daarnaast werd het uitgeschakeld door Oekraïners en het ontbrak een sleutel, zodat het niet had kunnen worden gebruikt om vliegtuigen neer te schieten. Ook dat ontbrekend deel van de BUK wat bovendien ver verwijderd van het grote radarsysteem. Dit betekent dat zelfs als de anti- fascistische verzet leden een eigen radarinstallatie BUK bezaten, ze nog steeds niet het Maleisische vliegtuig hebben kunnen neerhalen, omdat BUK's eigen radar systeem het onmogelijk maakt om een vliegtuig op die afstand en hoogte - zelfs zo laag als dat de Maleisische Boeing vloog. Integendeel, Oekraïner verhuisde een grote hoeveelheid BUK naar het gebied.
Oekraïense procureur-generaal zei dat de rebellen niet hoefde Luchtdoelraket launcher.


 
Dat is de reden waarom Vitaly Yarema ( ), Oekraïense procureur-generaal, heeft een verklaring afgelegd dat Anti- Fascistische Weerstand had niet BUK (het raketsysteem dat wordt opgeëist door de UKRO-Zio-nazi naar beneden in het vliegtuig). De buitengewone verklaring van de Oekraïense procureur-generaal kan worden verklaard door het conflict tussen en , omdat hij nam haar koos, en niet de waarheid wilde verbergen.

Israëlische tycoon Kolomoyskyi die illegaal werd gemaakt van een gouverneur van de regio Dnepropetrovsk door de UKRO-Zio-nazi Junta was achter de terroristische daad.

Was de man achter deze grootse terroristische daad. Hij was in de controle van het Air Traffic Control Center in Dnepropetrovsk, en had een ontmoeting met in Genève vlak voor de ramp gebeurde.

Satellietbeelden tonen Kolomoyskyi Krachten vuur op MH17.

Satellietbeelden tonen Kolomoyskyi Krachten vuur op MH17. Veterans Today meldde dat deze eenheden worden geleid door Israëlische vrijwilligers.

Video van Kolomoyskyi troepen beschietingen burgers in Gorlovski op 27 juli 2014.


Sommige instapkaarten werden gevonden op de plaats van de crash. Ze waren geheel, dat wil zeggen, niet gescheurd in twee delen als het gebeurt meestal bij het instappen. Bovendien zijn sommige instapkaarten met de datum van 18 juli - de dag na de crash van het vliegtuig.

Alle criminele Google-CIA, Facebook-CIA, Skype-CIA, etc. Data Centers voor de illegale wereldwijde surveillance in strijd met de internationale wetten zijn gevestigd in Nederland (door het water, omdat mega-computers moeten worden afgekoeld.)

 Gezien de zeer blootstelbaar karakter van zijn illegale datacenters in Nederland. Google bouwt vanaf 2013 de drijvende Data Centers in de internationale wateren. Deze floatable Data Centers zijn aan het Global AI hosten - Artificial Intelligence in de controle van de drie grote AI - de financiële AI "666" van het meer van Lugano in Zwitserland, the Five Eyes van de Mossad AI in Nederland in Groningen, en de Industriële AI in de UK, die is gebouwd door de GE vanaf januari 2013 zijn sector van de Cyber Sion, aka "Internet of Everything."

De passagiers van de Maleisische Flight MH17 hebben hun profielen op "Facebook". Maar - de aandacht! - Profielen van deze mensen werden ingeschreven bij één en dezelfde tijd: 21 april 2013. Al deze profielen zijn vergelijkbaar in dat er niets, maar het profiel foto is geupload op de dag van inschrijving. Ook deze gebruikers hebben geen vrienden en geen publicaties. Hun pagina's zijn blanco. Nederland is gastland van alle illegale Google en Facebook datacenters voor de criminele wereldwijde surveillance dat internationale wetten schendt, en staat bekend om CIA-agenten te hosten in de controle van dit toezicht. Die middelen persoonlijke bewaking ondernemen door middel van meerdere valse profielen op sociale netwerken, zoals Facebook. Dit verklaart deze nep- profielen voor de "passagiers" van de Maleisische Boeing 777. (in personificatie via valse profielen op sociale netwerken is verboden door de wet in de VS).

Hier komt weer een vraag, waren er wel Nederlanders die op deze vermeende vlucht zouden zitten? Of moeten we constateren dat net als met 9/11 georganiseerd door de Bush familie geen nabestaanden waren op diverse luchthavens?

Wie waren dan al de mensen die bij de herdenking aanwezig waren. Als er eigen nabestaanden waren hebbe zijn hun personen mogen identificeren of zien?

Waar zijn de passagiers van MH17 gebleven, zijn ze ergens anders vermoord? Als dit zo is kan het niet anders dan dat Rutte en deze regering 100% mede verantwoordelijk zijn voor genocide.


Facebook, Google, Skype, etc. zijn allemaal onderdelen van de Hybrid of Network oorlog voor de Zio-nazi zijn wereldheerschappij onder de codenaam "Internet of Everything."Er was nog een andere CIA-Zio-nazi valse vlag operatie op Facebook. Oekraïense Fascistische Junta creëerde een valse Facebook-profiel voor Igor Girkin (Strelkov), de minister van Defensie voor de Donetsk People's Repubic, Deze nep-Facebook-pagina aan velen verschenen als bron voor het nieuws van de Anti-Fascistische verzet in Novorossia. Niettemin, Igor Girkin (Strelkov) heeft zelf gezegd vele malen dat hij niet sociale netwerken gebruik maakt en bovendien geen enkele pagina's op sociale netwerken onder zijn naam staan. Deze nep- Facebook- pagina werd gebruikt door de CIA-Zio-nazi voor het posten van de valse informatie die "Rebels" shut down een Maleisische passagiersvliegtuig om de Anti-Fascistische verzet in Donbass omlijsten. Deze nep-bericht werd vervolgens verspreid door de UKRO-Zio-nazi Junta de media als een bewijs dat Russen neergehaalde de Maleisische vliegtuig.  Misleid door Khazaren in de fake "Verbond" met Seth, de negroïde god van de dood, hebben de the Five Eyes van de strategie van het wereldwijde terrorisme en globale desinformatie en propaganda gekozen. Met het uiteindelijke doel van het Khazar Zio-nazi is om alle nationale soevereiniteit en alle nationale valuta's te vernietigen. De VS is doel nummer twee, na Rusland. Zie de actuele situatie van de Roebel. En het Verenigd Koninkrijk is doel nummer drie na de Verenigde Staten.

Het is al gemeld dat "de nabestaanden van de omgekomen bij de crash van een Boeing 777 werd gevraagd geen foto's van de slachtoffers van de tragedie te publiceren". In tegenstelling tot alle andere vliegtuigcrashes, letterlijk een paar mensen stapte uit als familieleden van de omgekomen passagiers.

Het vliegtuig kwam neer in de buurt van de dorpen van Sjachtarsk en Hrabove (Oekraïne) ongeveer 20nm van de laatste transponder positie en 20nm van de Oekraïense / Russische grens, de ELT van het vliegtuig werd geregistreerd op positie N48.1230 E38.5258. Vandaar dat het vliegtuig niet door de Anti- Fascistische Rebellen naar beneden geschoten kon zijn, omdat de afstand van de crash naar de veronderstelde locatie van het afvuren BUK is twee keer meer dat de schietbaan van de BUK.

Amerikanen beweren dat ze geregistreerd het afvuren van de grond- lucht raket door hun satelliet. Niettemin, het technisch onmogelijk.

Russische ministerie van Defensie vrijgegeven gegevens van de op de UKRO-Zio-nazi verplaatsing van de BUK launcher in het gebied van de crash vlak voor de crash. Russische ministerie van Defensie voorgelegd bewijs van de ongewoon hoge niveau van de Oekraïense Radar activiteit op de dag van de Maleisische Boeing crash.

Russische ministerie van Defensie vrijgegeven video data op twee Oekraïense jet gevechten nauw volgende Maleisische Boing 777.

Russische ministerie van Defensie liet zijn geheimdienst gegevens, waaruit blijkt dat Oekraïners verplaatst een grote hoeveelheid buks in het gebied van een crash vlak voor de crash van MH17 (al hebben de Anti- Fascistische Rebbelen leden helemaal geen vliegtuigen); met één BUK launcher direct op de plaats van de crash, en dat ze verwijderd dit BUK na de crash; en dat ze zeer intense radar activiteit op de dag van de crash. Russische ministerie van Defensie liet ook gegevens over twee straaljagers, die volgde op de Maleisische Boeing aan zijn crash (omwonenden getuigde ook dat ze zagen een Maleisische Boeing, gevolgd door een UKRO-Zio-nazi straaljager).

Russische ministerie van Defensie ook meegedeeld dat de Amerikaanse satelliet was recht boven de Maleisische Boeing 777 op het moment van de crash. Russische militair verklaarde dat het een "experimentele" satelliet, zinspelen op het feit dat een soort van de gerichte micro-wave beam of andere elektronische wapen van de nieuwe generatie werd getest om de route vliegtuig veranderen of op te blazen het vliegtuig, omdat de NAVO oefeningen werden uitgevoerd op hetzelfde moment in de directe nabijheid (in de Zwarte Zee).

Russische ministerie van Defensie wees erop dat de UKRO-Zio-nazi video framing Russische "rebellen" voor het transport van de BUK launcher naar de Russisch-Ukrainina grens nep is, sinds haar achtergrond billboard bewijst dat de videobeelden werd genomen in de stad bezet door de UKRO -Zio-nazi.

Arsen Avakov, UKRO-Zio-nazi-minister van Binnenlandse Zaken, probeerde Russische "rebellen" frame voor het transport van de BUK launcher naar de Russisch-Ukrainina grens via het publiceren van een valse video. Russische ministerie van Defensie bleek dat de video vervalst de feiten.

Russische ministerie van Defensie analyseerde de nep UKRO-Zio-nazi video valselijk tonen BUK getransporteerd naar de Russisch-Oekraïense grens, en die

UKRO-Zio-nazi's probeerden te gebruiken om de Russen te kaderen. Er werd op gewezen dat de achtergrond van de video toont het billboard gelegen in het gebied bezet door de UKRO-Zio-nazi.

Op de persconferentie, Russische ministerie van Defensie toonde het bewijs van de reden waarom de video gebruikt door de UKRO-Zio-nazi-video naar Russische "rebellen" frame voor het transport van de BUK launcher naar de Russisch-Ukrainina grens is nep. Journalisten werden gepresenteerd met de close-ups van de video, het aantonen van een achtergrond billboard van de scène, wat bewijst dat de videobeelden werd genomen in de stad bezet door de UKRO-Zio-nazi.

Van het tegendeel, heeft de VS niet zijn intelligentie data vrij te geven, wat betekent dat de VS niets vast aan Rusland kaderen heeft.

UKRO-Zio-nazi maakte alle inspanningen om het onderzoek uit te stellen. Ze bombardeerden de plaats van de crash (op 10 kilometer) in afwijking van het verbod. Ook waren Nederlandse experts gebombardeerd wanneer ze probeerden de plaats van het ongeluk te bereiken. Binnen een week, alle luchtverkeersleiders in Dnepropetrovsk zijn verdwenen, en het hele peloton van de Oekraïense BUK lancering systeem, dat bij de Maleisische Boeing 777 ontslagen, werd gedood. Het is duidelijk dat ze waren allemaal geëlimineerd door de fascistische UKRO-Zio-nazi Junta in een cover-up van haar terroristische daad.


Dit doet denken aan het commando team dat Osama Binladen gedood zou hebben. Ook zij zijn allen vermoord door hun eigen opdrachtgever. Daarom vermoed ik dat het leven van Mossad-agent Crolla geen stuiver meer waard is.

Op 26 juli, de Duitse publicatie "Wahrheit Für Deutschland" ("Waarheid voor Duitsland") schreef dat de Oekraïense piloot van SU-25, die werd na de Maleisische Boeing 777, getuigde dat hij was schieten op de Maleisische vliegtuig.

https://www.youtube.com/watch?v=wqVQQrUN_fE

http://fortruss.blogspot.ca/2014/12/meet-pilot-who-shot-down-malysian.html


Voor het volledige artikel van "Wahrheit Für Deutschland" in het Duits, zie de opmerkingen aan het eind van dit essay.
 Nederland doden Russische Kinderen deze tragische farce, de Oekraïense Junta zijn de Marionetten die de Zio-nazi valse vlag operatie hebben geruïneerd door hun tragikomische amateurisme. De Zio-Nazi bankiers zijn de Puppet Masters die wanhopig zijn voor het verliezen van hun onbeperkt dollar drukpers in het gezicht van de opkomende BRICS onafhankelijke financiële reserve systeem. Amerikanen zijn de afpersers voor de bankiers. En de Nederlanders Oranjes zijn de addertjes onder het gras.

Is de Koningin, het witwassen van haar opium geld in de Zio-nazi banken. Denk ook hier aan de Nederlandse Cocaïne Fabriek rond 1900 in Amsterdam, die eigendom was van de oranjes Deze heeft haar naam gewijzigd in Akso Nobel. Voor deze dienst, opende ze de landsgrenzen voor volgens de Zio-nazi plan voor de vernietiging . Daarnaast is ze overeengekomen om alle vuile werk voor Zio-CIA doen van opium handel vanaf de en kind-sex-slave mensenhandel ( Joris Demmink doofpot en Marc dutroux Gate) , voor om illegale wereldwijde , die het internationale recht schendt - alle criminele datacenters (CIA - # google, CIA- # Facebook, CIA- # Skype, enz.) bevinden zich in Nederland (door het water,

omdat mega- computers moeten worden afgekoeld). De staat begaat op de meest afschuwelijke manier een daad van staatsterrorisme in zijn zwarte operatie voor Neerschieten en meewerken tegen Maleisische Boeing 777. God save the Queen! NOT!!!!!!!!


Koninklijke Nederlandse Shell ondernemen crimineel landroof en massale genocide van omwonenden in de Donetsk en Lugansk People's republieken om het betalen en vergoeden voor de grond en onroerend goed vervreemd voor de schaliegasproductie door Shell in het gebied te voorkomen.

Maar dit is niet alles .... Opium en haar nazi kroost hebben hun speciale interesse in het grondgebied van . Als eigenaars van de # Royal Dutch Shell, ze verhuurde het land van de Lugansk en Donetsk People's Republieken voor hun schaliegasproductie. De manier van hoe zij omgaan met hun contract blijkt dat ze behandelen omwonenden (die allen Russen) als hun nieuwe slaven en het grondgebied van de Lugansk en Donetsk People's republieken als hun nieuwe kolonie. Ze willen niet te onderhandelen en te betalen vergoeding voor de vervreemde grond en onroerend goed aan de lokale bewoners, enz. PLAATS de criminele OPIUM KONINGIN BEATRIX EN HAAR NAZI BROOD VERPLICHT de ongekende landroof en massa- VIA MASSAVERNIETIGINGSWAPENS verboden door de Overeenkomst (met inbegrip van witte fosfor bommen, en cassette bommen zonder exacte target- positionering). Deze misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door de criminele Opium familie duidelijk te getuigen dat ze willen een tweede Nigeria maken uit Oekraïne. Hun Maleisische- Boeing terroristische daad getuigen ze dat ze zou iemand voor geld te doden. Ze doodden #Malaysian Boeing passagiers niet alleen na de bevelen van hun bankieren meesters, maar ook voor hun eigen directe winst uit de Gas.

Verdoem, de Opium Koningin Beatrix en Nazi Koning Willem-Alexander, voor uw massale genocide van de Russen in uw Shale Gas geheime oorlog in de Donetsk en Lugansk People's republieken.

Kristina en haar dochtertje Kira werden in Gorlovka, Lugansk gedood door de UKRO-Zio-Nazi raket-laungher "Grad" verboden door het Verdrag van Genève voor het gebruik tegen burgers, als massavernietigingswapen. Neurenberg tribunaal voor de UKRO-Zio-nazi Junta van Oekraïne!

Neurenberg tribunaal naar de VS en de EU-politici die de massale genocide van de Russen door de UKRO-Zio-nazi steunen! Massale genocide van de Russen door de UKRO-Zio-Nazi van Kiev Junta, die massavernietigingswapens verboden door de Conventie van Genève tegen ongewapende burgers, waaronder vrouwen en kinderen, en targeting locaties zonder de Anti- Fascistische Rebbelen leden met het duidelijke doel te gebruiken vernietigen van de infrastructuur.

Zio-nazi ondernemen de massale genocide door de UKRO-Zio-nazi Junta in Kiev, het gebruik van massavernietigingswapens verboden door het Verdrag van Genève voor het gebruik tegen ongewapende burgers, op de plek met een duidelijke doelstelling om de infrastructuur van de Donetsk en Lugansk inwoners te vernietigen.

Op juli 26-27, 2014, de Nederlandse pseudo-Royals gebombardeerd ongewapende burgers in Donetsk (meer dan 982,000 inwoners) met witte fosfor bommen via de proxy — de Ukro-Zio-Nazi Junta.

Nederland is een terroristische staat die een geheime oorlog tegen de Donetsk en Lugansk Volksgeschiedenis republieken omwille van de Koninklijke Nederlandse Shell Shale gasproductie voert om te voorkomen dat het betalen van compensatie voor de vervreemd land en onroerend goed aan de plaatselijke Russische ingezetenen.

Justitie vindt u, Nederlandse pseudo-Koninklijke moordenaars.Kolomoyskyi is de mede-eigenaar van Burisma, het bedrijf dekking voor de Koninklijke Nederlandse Shell en Chevron Rockefeller's deals voor de productie van de leisteen Gas in Oekraïne. Kolomoyskyi is ook sterk betrokken bij de handel in organen op een lijn met Artsen zonder grenzen. Hij is bekend voor het verzenden van zijn eigen Bank gewapende voertuigen met koelkasten om te oogsten van organen zowel van zijn eigen privé- leger leden en leden van het antifascistische verzet.


 Hunter Biden, de Vice President, Joe Biden's zoon, is benoemd tot een leider in Burisma van juridische eenheid. Criminele Biden familie is persoonlijke winst afgeleid van de massale genocide van bevolking (alle Russisch) in de Donetsk en Lugansk Volksgeschiedenis republieken om te voorkomen dat het betalen van vergoedingen voor de vervreemd land en eigendom van ingezetenen. Devon Archer, een voormalig senior adviseur van huidige minister van buitenlandse zaken John Kerry's 2004 presidentiële campagne en een universiteit kamergenoot van heer Kerry's stiefzoon HJ Heinz, ondertekend op in April ook.

Oorlogsmisdaden deskundige en advocaat Francis Boyle, hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Illinois College of Law in Amerika, was onderdeel van het Kuala Lumpur vervolging team. Na het geval hij zei: "Dit is de eerste veroordeling van deze mensen overal in de wereld." "We hebben drie keer geprobeerd, om Bush in Canada te arresteren maar werden gedwarsboomd door de Canadese regering, dan maakte we bang Bush om naar Zwitserland te gaan. De Spaanse poging is mislukt vanwege de regering er en hetzelfde gebeurde in Duitsland," voegde hij eraan toe.

Het is ook duidelijk dat de Zio-Nazi-2014 terroristische aanslagen tegen twee Maleisische Boeings zijn de wraak de Zio-Nazi vond op Maleisië voor de Maleisische Nuremberg-stijl tribunaal in mei 2012 die veroordeeld Bush en zijn leden van de administratie als OORLOGSMISDADIGERS.

Deze Zio-Nazi terreurdaden tegen de Maleisische Boeings zijn ook de Zio-Nazi wraak op Maleisië voor de invoering van de Maleisische goud gedekte nationale munt, gekenmerkt als "belangrijkste islamitische gebeurtenis van de laatste 100 jaar."

Volgens het EU recht voor de teruggave van de eigendom, het grondgebied van Novorossia (Donetsk en Lugansk People's Republic) behoort tot Rusland vanaf 1914, en moet zijn is teruggekeerd naar de Russische Federatie bij de ondertekening van de Oekraïne- Europese Unie politieke associatie- overeenkomst. Deze overeenkomst van politieke vereniging tussen de EU en Oekraïne vernietigt het Land Lease Contract tussen de Koninklijke Nederlandse Shell en Chevron, Burisma. Alle leisteen gas boren met ingang van vandaag op het grondgebied van Donbass, die is onlangs etnisch gereinigd van haar bevolking, is in directe overtreding niet alleen van de International Law tegen etnische zuiveringen en verboden oorlogsvoering tegen ongewapende burgers; de VN- verklaring van de rechten (dat wil zeggen, het recht voor het nationale zelfbeschikkingsrecht); maar ook van de meest recente EU-wet zelf.

NEURENBERG WACHT OP U, DE NEDERLANDSE PSEUDO-"ROYALS"!

 

(Irene Caesar, Ph.D.)
 
BIBLIOGRAPHY:
http://www.finmarket.ru/ (/main/article/3765099


 
26 juli 2014

Uiteindelijk, was de druk te groot. De piloot van de Oekraïense Su-25, die werd getoond op de presentatie van de Russische generale staf, en heeft gisteren toegegeven dat MH17 heeft beschoten met zijn vliegtuig kanon. Foto's van de gecrashte Boeing werden getoond om aan te passen die bevatte duidelijk effect gaten van machinegeweer op sommige beelden, die toonde een frontale hoek consistent en kunnen voortvloeien uit een Buk-raket. Voor vele Pro Rusland ondervonden deze bekentenis verlichting hacks in de forums en commentaar kolommen van het Internet. Een kleine overwinning voor de Putin fans dat tot nu toe tevergeefs geprobeerd om het Internet met hun feiten overstroming.

Een kleine verzameling van de gebruikelijke argumenten van Putinists:

Voor een er is de verandering van de macht in de Oekraïne. Dit was volgens de pro Russische schrijver door een staatsgreep: bewijs: Janoekovitsj nooit is teruggetreden. Als hij dat niet doet, kan de Voorzitter worden omvergeworpen alleen door impeachment procedure. In het geval van een positief besluit van de rechtbanken, kunt de Rada impeach de Voorzitter door een meerderheid van 75 procent. Dit was niet in de stemming ondanks duidelijke manipulatie en massale intimidatie van afgevaardigden bereikt de juiste sector.

Een ander punt is de al te voor de hand liggende presentatie van nieuwe Oekraïense Minister-president, Arseni Jaszenjuk op haar website. Er blijkt de Putin fans duidelijk dat Yatsenyuk een agent is van het westen, dit maakt het duidelijk veroordeeld voor inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Oekraïne volgens. De duidelijke partijdigheid van westerse politieke maten op de Maidan is ook vaak in dit verband genoemd. Ook in dat dit verband binnen 24 uur door de ministers van buitenlandse zaken van Duitsland, Polen en Frankrijk, evenals de "vertegenwoordigers van de oppositie ook laten leiden door het westen van

Oekraïne" Klitschko (Konrad Adenauer Stichting), Tjagnibok (NPD/Swoboda) en Yatsenyuk (NAVO/Verenigde Staten) de gebroken overeenkomst naar de resolutie van de Maidan en de terugtrekking van de politie met Janoekovitsj genoemd. De terugtrekking van politie-eenheden voor gewelddadige nationalisten opende de weg naar storm van het presidentieel paleis.

En dan is er dat de sluipschutters de schoten die op de Maidan werden gelost door de kritische en vrije westelijke media met eenduidigheid van stemmen de schuld te geven Janoekovitsj. Er is geen bewijs tot nu toe. In plaats daarvan condenseren kennisgevingen die de sluipschutter van het hotel had geschoten Ukraina uit, die op dat moment was stevig in handen van de nationalistische opstandelingen. Als bewijs hiervoor is een afgeluisterd telefoon gesprek met Cathrine Ashton en Urmas Paet, evenals de verklaringen van de SBU en notities van de bevolking. Het aangekondigde onderzoek van de verrichtingen door de nieuwe regering is niet uitgevoerd tot vandaag. Naar verluidt, zelfs bomen op de Maidan werden gekapt om de sporen uit te wissen.

 
Er zijn tegenstrijdigheden met het advies van onafhankelijke media in liberale democratieën ook ten aanzien van de werking van de strijd tegen het terrorisme van de democratisch gekozen regering van Kiev in het oosten van Oekraïne. Vermoedelijk, de term "Pro Russen" en "Separatisten" was een uitvinding van de westerse pers. Mensen hebben niet de bedoeling om toe te treden van Rusland. De eerste geweldloze protesten werden alleen verworden door de "brutaal" aanval van de Kievse troepen in een burgeroorlog. In tegenstelling, had vredelievende burgers geprobeerd met blote handen om te stoppen met de tanks van de aanvaller.
 
 


8 Nov 2014Waar willen ze de 1600 nabestaande vandaan halen ?

Zijn er wel nabestaande ?

Als er nabestaande zijn, laten zij zich bekend maken om samen vanuit het volk deze zaak te onderzoeken !!

Wordt hier weer een toneelstuk opgevoerd door onze corrupte overheid om ons te misleiden ?

Welke actieve rol speelt onze regering is bij de MH17 ?

Wie waren de belanghebbende om deze misdaad te plegen ?

Waarom is de NATO uit op een oorlog met Rusland ?

Wie betaald IS ?

Wie vergiftigd de wereld met Chemtrails ?

Wie produceren de Chemtrails ?

Is dit alles het werk van de Rotschilds, Oranjes, Rockefellers, Bilderbergers, om hun Failliet onderdrukkend systeem zolang mogelijk in leven het houden ?

Zijn alle regringen waar het IMF invloed op heeft corrupt ?

Wanneer gaat de wereld afrekenen met deze Elite die enkel hun eigen agenda dienen ?

Zijn CIA, Mossad, FBI, de EU alle in dienst van de Rotchilds, Oranjes, en overig tegenstanders van de wereld bevolking ?

Door dit systeem af te wijzen kunnen we het en val brengen en hun macht te niet doen !!!

Iedereen die belasting betaald ondersteund dit crimineel systeem, dat hier in naam der koning wordt uitgevoerd !!!

Een koning die het enkel heel goed voor heeft met zijn eigenbelang !!!

Zonder charisma en opgevoed als verwend jochie zonder realiteit voor de werkelijkheid, als enkel zijn ondergeschikte rol spelen om Nederland over te legeren aan de Rotschild de Zionistische Nazi's !!!

Hoelang laten de Nederlanders zich nog uitbuiten door deze boeven en criminelen ?

Wanneer worden de mensen wakker en staan op om deze criminelen te ontmaskeren ?

Doe aangifte tegen de regering en staat http://aangifte-regering.blogspot.com/ maak een begin en werk mee aan een verandering !!!

Eis de stop van Genocide gepleegd voor onze regering en de Oranjes !!!

Door schade claims te eisen per keer per dag dat de misdaad tegen ons wordt uitgevoerd door de Nato en onze bilderberg regering !!!

Laat nabestaande zich melden bij info@wilnu.nu om samen actie te ondernemen voor een menselijk bestaan in Nederland !!!!!!15 sept 2014


Geachte Fractievoorzitter de heer Zijlstra van de VVD 

 

Lees hieronder de verzwegen agenda van VVD'er Ed Nijpels  Standaard e-mail naar geïnteresseerde politici die serieus zijn over milieu en volksgezondheid EuroStaete . . . EKC . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . WolmanzoutenHenry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens
Standaard e-mail naar geïnteresseerde politici:

Geachte politicus,

Overeenkomstig hetgeen is afgesproken vindt u bijgevoegd de volgende informatie:
Over Ed Nijpels:
  1. Zie mijn brief van 7 april 1998 aan W. Sorgdrager over Ed Nijpels, klik:http://www.sdnl.nl/irm-43.htm (zie ook de doorkliks). Een kopie met voorbrief hiervan heb ik ook naar Ed Nijpels zelf gestuurd. Zowel Ed Nijpels, alswel W. Sorgdrager, weigeren hierop al 6 jaar lang te reageren. (lees dit in samenhang met: http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-rs132.htm en
  2. Mijn brief van 15 augustus 1999 aan J. Pronk, minister van VROM, klik:http://www.sdnl.nl/pronk-22.htm
    Heden na 5 jaar heeft J. Pronk daarop nog steeds niet gereageerd.
  3. Zie het manifest van 15 juli 1998 van de Sichting Leefmilieu en Natuur Maas en Waal, klik:http://www.sdnl.nl/manifest.htm Lees dat met de wetenschap dat Essent de hoofdsponsor is van WNF, dat voormalig commissaris van de koningin Frank Houben commissaris is bij Essent en dat de overheid voor 100% aandeelhouder is. Lees:http://www.sdnl.nl/buggenum5.htm
Hoeveel belang Frank Houben (oud collega van Ed Nijpels) al vanaf 1973 heeft met het dumpen van arseen- en chroom-VI houdend
gevaarlijk afval van Shell/Billiton/Budelco kunt u lezen op: http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-gs68.htm
Dit verklaart tevens het grote belang van Shell in groene stroom, lees hiervoor:
Wat vervolgens met het levensgevaarlijke vliegas wordt gedaan dat overblijft uit die groene stroom opgewekt in kolengestookte elektriciteiscentrales kunt u lezen op:
Bij de Europese Commissie loopt hierover een klacht tegen de Staat der Nederlanden:
Wetenschappelijke achtergrond informatie:
  1. Mijn brief van 31 januari 2000 aan Ria Oomen-Ruijten, Lid van het Europees Parlement. http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-eu02.htm
    Ondanks het feit dat ik deze vragen op haar verzoek heb opgesteld weigert zij hieraan al 4,5 jaar lang gevolg te geven.
  2. Mijn brief van 13 april 2001 aan alle Tweede en Eerste kamerleden, zie: http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-politiek.htm
Alle Eerste en Tweede Kamerleden weigeren al 3,5 jaar lang hierop inhoudelijk te reageren.
De oorzaak daarvan is collusie, lees: http://www.sdnl.nl/nvvk.htm">www.sdnl.nl/nvvk.htm met aanklikbare TV uitzendingen.

De over boord geslagen gifvaten met arseen in de waddenzee is dezelfde misdaad:
Voor bewijzen zie de artikelen:

Algemene achtergrond:
Voor algemene achtergrond zie:
Vergeet daarbij de vele doorkliks niet te bekijken. Bekijk met name de TV uitzendingen
Miljoenen zieken en (kanker)doden, dat is de toekomst voor Nederland
Voor wetenschappelijke onderbouw, lees:http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-arseen-in-bangladesh.htm
De oorzaak hiervan is de Strafrechtelijke inmuniteit van de overheid als gevolg van de Pikmeerarresten, Lees:http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1822a.htm
en bekijk de 2-Vandaag uitzending hierover waarop ik als deskundige ben te zien, klik:

AVR sluit oven voor verbranding gevaarlijk afval

Afvalverwerker AVR halveert de capaciteit voor de verbranding van gevaarlijk afval. De sluiting van een van de draaitrommelovens in Rozenburg is vooral het gevolg van een sterk verminderd aanbod van dit soort afval. Volgens het bedrijf is er meer concurrentie en zijn de tarieven lager. Gevaarlijk afval vindt daardoor andere wegen, zoals naar de cementindustrie in België of andere verwerkers in met name Duitsland. Het is voor AVR niet meer rendabel om twee ovens, met een capaciteit van 100.000 ton per jaar, te laten draaien. Het afgelopen jaar leed het bedrijf op deze verwerking een verlies van tussen de 5 en 10 miljoen euro.
De verbranding van de zwaarste categorie afval is altijd volgens de strenge nationale milieuregels gebeurd. Inmiddels houden steeds meer Europese landen zich aan de minder strakke EU-regels. 'Verbranding in Belgische cementovens is daardoor haalbaar of opslag in zoutmijnen of verwerking in energiecentrales in Duitsland.' Dat betekent een zwaardere belasting voor het milieu, weet de woordvoerster van AVR. Verder is er ook minder aanvoer van gevaarlijk afval omdat bedrijven hun productietechnieken de afgelopen jaren aanzienlijk hebben verfijnd. De sluiting op 1 juli heeft gevolgen voor de arbeidsplaatsen van vijftig mensen. Een aantal van hen heeft een tijdelijk contract en voor een aantal vaste werknemers zoekt AVR elders werk. ( anp )
 
Voor de oorzaak, lees: hieronder mijn e-mail aan J.P. Jansen van TNO MEP


----- Original Message -----
From: "Fam. van Rooij" a.vanrooij1@chello.nl
To: j.p.jansen@mep.tno.nl
Cc:
Sent: Tuesday, August 24, 2004 11:17 PM
Subject: De Nederlandse NTA 8203 norm
Aan: J.P. Jansen TNO MEP
Geachte heer Jansen,
U hebt in de werkgroep gezeten waarbij de NTA 8203 norm tot stand is gebracht (zie bijlage). In die norm wordt "gebruikt hout" en "slib" als vaste secundaire brandstof gekenmerkt. Bestreffende norm wordt gebruikt door afnemers van secundaire brandstoffen, overheden, inspectieorganisaties en laboratoria. Als gevolg van deze norm wordt over geheel Nederland gevaarlijk afval omgetovert tot secundaire brandstof en wordt gevaarlijk afval verdund met niet gevaarlijk afval. De Eural en andere Europse wet- en regelgeving worden daardoor met voeten overtreden. U als lid van die werkgroep bent hiervoor mede persoonlijk verantwoordelijk. Voor de feitelijke onderbouw, zie mijn recente brief aan staatssecretaris P. van Geel van VROM hierover, klik:http://www.mstsnl.net/ekc/ekc-vr40.htm
Waar dit alles toe leidt kunt u lezen op o.a. de volgende webpagina's
Op grond van bovengenoemde feiten verzoek ik u ervoor te zorgen dat deze NTA 8203 norm per onmiddellijke ingang wordt ingetrokken en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen. Tevens wil ik u vragen om ook de kopiehouders van deze e-mail daarover te informeren.
In afwachting van uw antwoord per kerende e-mail verblijf ik,
Met vriendelijke groeten
Ecologisch Kennis Centrum B.V
Ing A.M.L van Rooij
Directeur / hogere veiligheidskundige
Tel.: 0413-490387
Fax: 0413-490386
E-mail a.vanrooij1@chello.nl
Tevens Klokkenluider op www.sdnl.nl/klokkenluiders.htmOp deze e-mail weigert J.P. Jansen vooralsnog te reageren.
Onze landelijke overheid tovert met het opplakken van stikkers met daarop de tekst " Groencertificaat" als enig land ter wereld gevaarlijk afval om tot biomassa voor de opwekking van met MEP-subsidie gesubsidieerde groene stroom. Als gevolg daarvan komen enorme hoeveelheden gevaarlijk afval Nederland binnen om het in de Nederlandse kolengestookte elektriciteitscentrales mee bij te stoken voor de opwekking van groene stroom. Dat is de werkelijke reden waarom staatssecretaris Pieter van Geel met miljoenen euro's aan overheidssubsidie de enige chemische afval verbrandingsoven AVR in Nederland wil sluiten. Hij liegt hierover opzettelijk de gehele Tweede Kamer en 16 miljoen Nederlanders voor.
Het op komst zijnde boek van journalist Pamela Hemelrijk
Over deze wereldwijd vertakte milieumisdaad gaat Pamela Hemelrijk een boek schrijven. Ze is daarmee al druk bezig.
Wat heeft Ed Nijpels op zijn geweten ?
Al deze gevolgen heeft Ed Nijpels, toen hij minister van VROM was, gestimuleerd en nadien meer dan 12 jaar lang verzwegen voor 16 miljoen Nederlanders en zich daaraan persoonlijk ( zo goed als zeker ) grof verrijkt. Dit alles met misbruik van miljoenen/miljarden euro's aan overhedssubsidie (gemeenschapsgeld).

Conclusie:
De Nederlanse politiek heeft het belastinggeld van haar Nederlandse burgers ten minste 20 jaar lang gebruikt om haar eigen bevolking te vergiftigen en geheel uit te roeien. Dit alles onder de dekmantelwoorden als groen. milieuvriendelijk, ecologisch, hergebruik, biomassa, secundaire brandstof, duurzaam, milieubeton, green bricks, Rio Protocol, Kyoto Protocol, CO2-reductie, etc, etc. Dit is pas waarlijke eco-terrorisme, zie: www.sdnl.nl/column30.htm met doorkliks.

Hopelijk wordt hiermee ook de moord op Pim Fortuyn opgelost; lees:
Nagenoeg iedereen in Nederland slaapt. Nog even en iedereen kan voor eeuwig blijven doorslapen. Uit uw telefoontje maakte ik op dat u en uw partij nog niet slapen. U kunt om die reden dan ook rekenen op mijn kennis kunde en steun als u daarom vraagt. Daarvoor behoeft u niets te betalen.
In afwachting van uw reactie verblijf ik,
Ecologisch Kennis Centrum B.V
Ing. A.M.L. van Rooij
Directeur / hogere veiligheidskundige
Tel.: 0413-490387
Fax 0413-490386
E-mail a.vanrooij1@chello.nl
Tevens Klokkenluider
Zie: www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm

Rubrieken bij SDN
Homepage milieu-onderwerpen
Homepage Edelchemie voor milieutechnologie

Terug naar het beginGraag verneem ik uw reactie hierop

 

Met vriendelijke groet

 

De Groenen, nieuwe Politieke beweging in België en Duitsland.

http://www.degroenen.nl/
 
Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode (Nederland). Ik ben 61 jaar, getrouwd met Annelies en vader van 2 kinderen Jos en Lisette. Wij wonen in Zonhoven (België). Om politieke redenen heb ik vanaf 22 april 2010 moeten vluchten vanuit Nederland naar België en daar politiek asiel  aangevraagd.Tijdens mijn verblijf in België vanaf 22 april 2010 tot op heden heb ik moeten constateren dat Nederland haar buurland België gebruikt als dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaronder de Belgen zelf) met miljarden kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide en daarbij alle Europese richtlijnen, verordingen en verdragen overtreedt. Met het Benelux-verdrag zit België hier zodanig mee ingetrokken dat die samenwerking met Nederland, ook vanwege strijdigheid met het Europees-verdrag, onmiddellijk dient te worden verbroken. Mede om die reden is de roep naar een nieuwe politieke beweging in België groot en is een nieuwe politieke beweging “De Groenen” in België ontstaan. Hoe ernstig het is met de vergiftiging van wereld (waaronder België) vanuit Nederland, en hoever daarbij wordt gegaan om dat uit het nieuws te houden, kunt u op deze site volgen:
 
 
Schendingen van wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige genocide tot het verleden behoord, en mensenrechten wederom gerespecteerd worden. "Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings en dient de Grondwet te respecteren.
Mede daarom verzoeken wij (het Volk) de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet, en wel op grond van de volgende feiten:
Verzoekschrift van 31/01/13 (ontvangstbevestiging), aan de Belgische Federale Overheid met aanvullend verzoekschrift van 19/04/13  (ontvangstbevestiging)
Irritatie en gesteggel: Zo verliep de benoeming van Donner
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/de-ommekeer
 
 
Met dank aan Henk Niggebrugge / HET ECHTE NIEUWS en SDNL
Minister Donner is de voorgenomen nieuwe Vice-president van de Raad van State (bron nu.nl). Maar Donner werkt overeenkomstig hetgeen eerdere minister presidenten hebben kenbaar gemaakt, namelijk: Niet inhoudelijk reageren op klokkenluider Van Rooij (zie bewijzen in editie 2008-05-20) zodat verspreiding van carcinogene (afval) stoffen via geïmpregneerd hout (zie bewijzen) door kunnen gaan. Lees in de vorige editie (editie 2011-11-10 en alle edities daaronder vermeld) hoe Donner zelfs de hele gif(speel)hout-zaak van tafel probeert te vegen. Moet huidig minister Donner de nieuwe Vice-president van de Raad van State worden? Moet stelselmatig partij kiezen voor de overheid (editie 2008-05-05) doorgaan? Ad van Rooij vindt van niet en doet daarom een tegen-sollicitatie op deze functie. 
EEN ONDERKONING DIE KLOKKENLUIDERS NEGEERT?
In een poging om Nederland en de wereld te helpen redden van een totale ondergang solliciteert A.M.L van Rooij (zie sollicitatiebrief) naar de vacature  van Vice-president  van de Raad van State Nederland, (ontvangstbevestiging) omdat dit een wijze is waarop de zaak nog omgedraaid zou kunnen worden: Het hele ongelofelijke gevecht tegen verspreiding van giftige stoffen via geïmpregneerd hout zoals te lezen en zien via het archief en zoals dhr. van Rooij hierbonder in de video uitlegt.
 

 

 13 sept 2014


Alle Info die hier te vinden is, is meer als een boek, het is een stuk wereldgeschiedenis van list, bedrog, staats Fraude samen voor meer als 120 miljard van de Nederlandse bevolking gestolen, tevens Genocide tegen de wereldbevolking vanuit Nederland.

Nu iedere zenuw bloot ligt van ons corrupt systeem en Propaganda ( politiek, Banken, Media ) waarbij we voor niet bestaand geld gegijzeld worden, en de ons opgedrongen staatsschuld via belastingdruk op de schouders van de bevolking komt.

De schadeclaim vanuit de hele wereld, is nooit door de Nederlandse bevolking te betalen, wel zullen de veroorzakers hier verantwoordingen moeten afleggen waarbij er voor niemand Immuniteit en onschendbaarheid zal zijn.

Daarom is het nu tijd om hier verandering in aan te brengen, als er geen wettige grondwet in Nederland is omdat Nederland niet zou bestaan volgens Maxima, zijn ook de staatsschulden niet wettig en zijn we schuldenvrij.

Wie dit niet wil zien draagt bewust bij aan de teloorgang van de mensheid, dat de bevolking niet doorziet dat Politici na hun politieke loopbaan bij de banken gaan werken er een dubbele agenda op na houden.

Dat Japan geen tegen-acties heeft gedaan tegen de FED eigenaren is me een raadsel, Fukushima  is hun creatie, door de H.A.A.R.P aanval op 11 Maart 2011.

Hier is sprake van Genocide tegen de mensheid en een aanslag op alle leven in de oceanen, tevens is met HAARP de jets-stream gewijzigd waardoor het weer tegen natuurlijk rond de wereld circuleert.

Als gevolg hiervan is een versneld afsmelten van de gletsjers in heel europa, het uitdrogen in westen van de VS.

Net als Al-Qaida  ( 9/11 ) is ISIS een creatie van een en de zelfde machten die over ongelimiteerde middelen beschikken.

Alle ellende in deze wereld is terug te leiden naar  Rothshilds en zijn groepen families als o.a. de Oranjes.

De kop in het zand steken zal niet bijdragen tot een vreedzame oplossing.

Hoe gek het misschien ook lijkt, maar de Islam wordt hier misbruikt door dezelfde mensen die meer als 6.000.000 joden in WW II op hun geweten hebben.

De verandering zal vanuit de bevolking en lage overheden moeten komen, hier zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

De wereld bevolking heeft niet de wens om een oorlogen te verzeilen om zo de winsten van de Bankiers verder omhoog te stuwen.

We wensen ook niet als lijfeigenen ( slaven ) te fungeren voor een systeem van private bankiers die de bevolking middels belastingen onderdrukt en conflicten orkestreert.  

Het marionetten beleid moet stoppen, samen hebben we alles in huis om een nieuw dienend eerlijk systeem te organiseren, de schade die is aangericht zo goed mogelijk te herstellen.
 

De Groenen, nieuwe Politieke beweging in België.


http://campaign.europeangreens.eu/#

 

By international law the people have the right to claim real solutions.

http://www.europeseverkiezingen.com/id/vjiyjnx8q1ok/de_groenen_en_verkiezingen_europees

The Greens is a political group represented by different European residents who aim to build a bridge between governments and citizens. The Group provide jointly democratic solutions for all parties, a platform for all those who want positive change, defend fundamental human rights and environmental justice by giving a strong signal to responsible officials.

Become a member and join forces at European level, 

www.degroenen.eu is the first real European party represented by different countries. Sign up by the following link for a democratic and honest society for all European inhabitants with clear views.


 


De Groenen, nieuwe Politieke beweging in België en Duitsland.


http://www.degroenen.nl/

 


Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode (Nederland). Ik ben 61 jaar, getrouwd met Annelies en vader van 2 kinderen Jos en Lisette. Wij wonen in Zonhoven (België). Om politieke redenen heb ik vanaf 22 april 2010 moeten vluchten vanuit Nederland naar België en daar politiek asiel  aangevraagd.Tijdens mijn verblijf in België vanaf 22 april 2010 tot op heden heb ik moeten constateren dat Nederland haar buurland België gebruikt als dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaronder de Belgen zelf) met miljarden kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide en daarbij alle Europese richtlijnen, verordingen en verdragen overtreedt. Met het Benelux-verdrag zit België hier zodanig mee ingetrokken dat die samenwerking met Nederland, ook vanwege strijdigheid met het Europees-verdrag, onmiddellijk dient te worden verbroken. Mede om die reden is de roep naar een nieuwe politieke beweging in België groot en is een nieuwe politieke beweging “De Groenen” in België ontstaan. Hoe ernstig het is met de vergiftiging van wereld (waaronder België) vanuit Nederland, en hoever daarbij wordt gegaan om dat uit het nieuws te houden, kunt u op deze site volgen:

 


 

Schendingen van wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige genocide tot het verleden behoord, en mensenrechten wederom gerespecteerd worden. "Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings en dient de Grondwet te respecteren.

Mede daarom verzoeken wij (het Volk) de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet, en wel op grond van de volgende feiten:


13 sept 2014


 

Door: Koen Voskuil
13-9-14 - 16:45 Ivo Opstelten. Inzet Joris Demmink © ANP/AD.

Zes voormalig gevangenisdirecteuren hebben aangifte gedaan tegen minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten. Ze vinden dat de minister zich schuldig heeft gemaakt aan een ambtsmisdrijf, door onderzoek naar aangiften tegen oud-topambtenaar Joris Demmink te vertragen in plaats van voortvarend aan te pakken.

Twee Turkse mannen hebben in 2008 en 2010 aangifte gedaan tegen toenmalig Secretaris-Generaal van Justitie Joris Demmink. Ze zeggen midden jaren negentig als minderjarige jongens in Turkije door hem te zijn misbruikt. Het Openbaar Ministerie doet momenteel strafrechtelijk onderzoek naar deze zaak, nadat deze mannen dat hebben afgedwongen bij het gerechtshof in Arnhem.  

Terwijl dit strafrechtelijk onderzoek gaande is, heeft Justitieminister Opstelten zich enkele keren publiekelijk uitgelaten over de zaak-Demmink. Zo zei hij in april van dit jaar tegen de NOS: 'Het was niks, het is niks en het zal niks worden.' 

De oud-gevangenisdirecteuren vinden dat Opstelten met dergelijke uitspraken onderzoek naar Demmink 'intentioneel frustreert.' Ze hebben vrijdagmiddag per aangetekende brief een tien kantjes tellende aangifte verstuurd aan het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Ook willen ze dat de Tweede Kamer de procureur-generaal van de Hoge Raad vraagt Opstelten strafrechtelijk te vervolgen.

Lees ook 


9 sept 2014

Aan: 'voorlichting@rekenkamer.nl'
CC: 'pieter.omtzigt@tweedekamer.nl'; 'e.roemer@tweedekamer.nl'; 'g.wilders@tweedekamer.nl'; 'mediapark@kpnmail.nl'; 'n.klein@tweedekamer.nl'
Onderwerp: Zelden heb ik zoveel ridicule kolder gezien en gehoord op televisie als vanmorgen bij WNL over de schaduwbegroting
Geachte Mevrouw Stuiveling.
Ik maak me serieus zorgen over het gevoerde beleid, in hoeverre is de integriteit van de rekenkamer in het geding.
Ik krijg het vermoeden dat u cijfers levert op bestelling, waaruit ik opmaak dat we jaren bedrogen zijn.
Wilt u me kenbaar maken wat de situatie is, is de stelling van de SDN correct, of is het onjuist.
Graag had ik van u voor Prinsjesdag antwoord op mijn vraag en zorg.
Met vriendelijke groet,
Rob Brekel
Onderwerp: FW: Zelden heb ik zoveel ridicule kolder gezien en gehoord op televisie als vanmorgen bij WNL over de schaduwbegroting
WNL-omroep
Zelden heb ik zoveel ridicule kolder gezien en gehoord op televisie als vanmorgen bij WNL over de schaduwbegroting van Amsterdamse ondernemers.
Wat een klinkklare onzin kraamt die man uit. Waar komt zijn herstelplan van de economie op neer?
1) Het afpakken van alle uitkeringen van de armen, gehandicapten, ouderen en zieken.
2) Hij is net zo dom bezig als PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma met haar arbeidsdwang a la ‘De Negerhut van oom Tom’
3) En net zo asociaal als de VVD die voorstelt om het vakantiegeld van de mensen in de bijstand af te pakken
4) Verder net zo crimineel als het ministerie van Financiën die met goedkeuring van de Kamer 50,9 miljard euro laat verdwijnen
5) Boekhoudfraude op giga-schaal is voor de FIOD te jouker om daaraan te beginnen en vluchten weg in zwijgen over handhaving
6) Het blijkt dat deze club van ondernemers geen flauw idee heeft van wat geld feitelijk is. Wie het maakt ons geld en hoeveel…! Genoeg?
7) Zwitserse ondernemers bedachten een plan om macht en monopolie van systeembanken te ontwijken door geld te vervangen door communicatie
8) Aangezien Nederlandse ondernemers alleen maar achter geld aanjagen, vergeten zij er over na te denken en de capaciteit ervan te onderzoeken
9) De schaduwregering in Amsterdam zou deze PowerPointpresentatie eens moet bekijken en dan vragen stellen
Algemene Rekenkamer,
Parkstraat 20
2514 JK Den Haag
T: 070-3424344
F: 070-3424130
voorlichting@rekenkamer.nl
t.a.v. drs. Saskia J. Stuiveling.
Mevrouw Stuiveling,
Ik heb een indringende vraag aan u. Uit de briefwisseling die u hebt gehad met drs. L.W.  Verhoef komt niet naar voren wat de juridische verantwoordelijkheid van de Algemene Rekenkamer is. Want dat is onduidelijk in de brieven van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de verklaring van het ministerie van Financiën en de uitleg van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt m.b.t. een niet bestaand virtueel fonds voor de AOW voor na 2025. Daarvan hebt u officieel en jarenlang een audit geproduceerd en aangeboden aan de regering en het parlement. Die was als onderdeel in de Miljoenennota verwerkt en als een kennelijk fictieve uitgave van het Ministerie van SoZaWe aan de virtuele beheerder van het fonds bij Financiën geregistreerd.
In hoeverre bent u politiek en strafrechtelijk aan te spreken op deze met valsheid in geschrift gedane audits op het hoogste niveau? Dit m.b.t. het Spaarfonds voor de AOW. Vanaf de oprichting van dat fonds blijken uw audits achteraf pure valsheid in geschrift te zijn.
Ik vraag dit natuurlijk niet alleen aan u, maar tevens aan de fractievoorzitters in de Eerste en tweede Kamer, juist om dat de Derde Dinsdag in September er weer een officiële miljoenennota aan de Staten-Generaal wordt gepresenteerd. U antwoord is daarom cruciaal.
© Met vriendelijke groet,
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl
Dag Jan Born (Nieuwsuur). Hier geen zwart gemaakte identiteit van de klokkenluider, maar officiële documenten. Wat gaan jullie nu doen? 
Dag meneer Krol, mooi dat u weer terug bent. Ik heb wel meewarig geglimlacht over de aantijgingen die u bij GeenStijl over u heen kreeg. Niets van aantrekken.
Lees de bijlage die u, wanneer u de juiste vragen stelt, zeker 20 zetels op zal leveren, omdat u exact de belangen van de ouderen en zelfs van de hele bevolking behartigt tegenover het sloopbeleid van deze reggering die alleen Brussel naar de ogen kijkt. Zie ook de forumdiscussie met Jan Nagel in Laren (NH)
© Met vriendelijke groet,
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl
De correspondentie met Pieter Omtzigt m.b.t. spoorloos verdwijnen van € 50,9 miljard spaargeld voor de AOW
Geachte heer Brockhus,
In het AOW spaarfonds zaten louter beloftes van de staat aan zichzelf.
Bij de definitie van de 3% regel is er door Zalm bewust voor gekozen omdat hij bang was een boete te betalen. Door de opheffing van het fonds is er geen geld verdwenen.
Vriendelijke groet,
Pieter Omtzigt
Verstuurd vanaf mijn iPad
________________________________________
Van: Sociale Databank Nederland [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: donderdag 4 september 2014 11:26
Aan: 'sdn@planet.nl'
Onderwerp: Spaarfonds AOW, de grootste geldroof aller tijden in Nederland, met boekhoudfraude en audit van de Algemene Rekenkamer
Huizen, 3 september 2014.
Dag meneer Omtzigt.
Bedankt voor dit heldere antwoord. Wanneer welke burger dan ook deze balletje-balletje-truc uithaalt, net als banken dat elke dag doen, waardoor de crisis is ontstaan en voorlopig nog jaren en jaren zal voortduren, dan komt deze daar niet mee weg, maar verdwijnt voor jaren achter de tralies. Want welke waarde moeten wij toekennen aan de audit van de Algemene Rekenkamer? Welke juridische implicatie komt op ons af, wanneer ook en bewust een valse audit is gemaakt en daarmee de bevolking en de Tweede Kamer onjuist en onvolledig, maar valselijk zijn geïnformeerd over een kennelijk virtueel spaarfonds? Lees verder…..!!!
Met enige herkenning van de inhoud van uw mail verwijs ik u naar de inhoud op de website www.sdnl.nl. Misschien vindt u daar een aanknopingspunt voor uw frustrerende ervaringen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Zoals u inmiddels weet zal half volgend jaar elk budget voor de WMO- Jeugd- en ouderenzorg verbruikt zijn, waarna een dramatische sociale en maatschappelijke ontwrichting te verwachten is. Er wordt poging gedaan door enkele mensen om de ontstolen 50,9 miljard euro die de overheid heeft laten verdwijnen weer terug te halen, in weerwil van de smoesjes, leugens en fraude die bewijsbaar rond het Spaarfonds voor de AOW de ronde doen. Wanneer dit geld weer beschikbaar komt met een omgekeerd besluit van o.a. de Tweede Kamer, dan kunnen 15 jaar lang veel bezuinigingen voor de zorgtaken die de gemeenten op hun bord krijgen worden voorkomen, inclusief het voorkomen van de geplande 80.000 ontslagen in de zorgsector.
Het lijkt mij dat het Landelijk Meldpunt Zorg toch wel het naadje van de kous wil weten, behalve als zij serviel en ja-knikkend alles slikken, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen die er sowieso aangaat met de geplande bezuinigingen. Ik adviseer u om de PowerPoint presentatie te bekijken die aan alle gemeenten in Nederland (zie mailinglijst VNG) is voorgelegd. Enkele hebben al gereageerd maar willen het wiel zelf opnieuw uitvinden. Maak gebruik van de mailinglijsten van de gemeenteraden, VNG, Provinciale Staten, Eerste Kamer, Tweede Kamer, rechtspraak, advocatuur, notarissen en natuurlijk de massamedia.
© Met vriendelijke groet,
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl
Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Brief aan registeraccountant drs. Leo Verhoef met commentaar op het antwoord van de Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
P.s.:  hoe moeten wij de rechtsstaat en de democratie beoordelen wanneer iedereen de ogen sluit voor een dergelijke ook politieke fraude?

28 aug 2014


https://www.youtube.com/watch?v=ELmjN9s97OY


25 aug 2014


De volgende informatie dient als basiskennis t.b.v. personen, die als jurylid willen fungeren bij het Volkstribunaal.


Tevens bestemd voor lokale bestuurder(s) en/of politiemacht die bekend moet worden met de feiten van dit groot schandaal.


Op de link - http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf , waarbij een vergelijkbare situatie van de vuilnisbelt in Landgraaf als parallel kan worden gezien


zijn vooral de volgende pagina’s uitermate belangrijk om te lezen: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-augustus-2014-militaire-onderhoudspersoneel-vergiftigd-met-chroom-vi.pdf


 


Op pagina 14 t/m 16 en pagina 28, wordt informatie verstrekt met betrekking tot de omvang van het behandelde onderwerp.


Verder worden op pagina 49 t/m 82, de politieke verhoudingen uiteen gezet, waarbij op pagina 56 duidelijk wordt, dat de Rothschilds hier sinds 1958 bij betrokken zijn, dit vanwege Nederlandse -en Belgische wetgeving.


Door middel van een stukje geschiedenis wordt verteld, hetgeen noodzakelijk is om het geheel aan verdragen en wetten (die overigens geen geldigheid hebben, want ze zijn enkel gebaseerd zijn op list en bedrog) te kunnen begrijpen. 


Pagina 83 t/m 131 geven weer hoe het hele verhaal tot stand is gekomen en is onderzocht door Ad van Rooij.


Pagina 148 t/m 157 geeft een overzicht van de inhoud, met onderliggende links.


Uiteraard mag (en het verdient aanbeveling) de gehele tekst gelezen worden, maar het volstaat om enkel de hierboven vermeldde pagina’s te lezen en de bijbehorende linken, bijgevoegd als bewijs, in te zien.


Hier komt sterk naar voren dat Nederland, samen met de FED-eigenaren, de bron van alle ellende is.


Op dit moment betalen mensen in Donetsk en Lugansk met hun leven. In deze gebieden wil namelijk Shell  (het bedrijf van Beatrix)  gaswinning (schaliegas) en afval dumping gaan realiseren.


Dit is de reden waarom men met alle geweld een WO-III wil beginnen om de sporen uit te wissen van het gift schandaal.


Energie is het motief waarop het geheel gestoeld is; het groene stroomverhaal een verbrandingsoven is voor Biomassa, waarbij men moeten bedenken dat mensen ook een vorm van Biomassa zijn.


Het is daarom van het grootst mogelijke belang, dat er een Volkstribunaal komt die van alle betrokken personen de onschendbaarheid wereldwijd opheft en alle verantwoordelijken zal berechten.


Aanvangend met deelname aan kabinetten en politiek vanaf 1945, maar in het bijzonder vanaf kabinet Lubbers-I tot en met heden.


Als er uitspraak gedaan is, moet in principe iedere gedupeerde – bij evt. verstek laten gaan van de dader(s) - middels een burgerarrest  en/of met assistentie van politie,  deze mensen kunnen arresteren.


Tevens zullen al deze mensen, voor hun aandeel in deze geschiedenis, worden onteigend.


Waren bankiers onschendbaar dankzij ten behoeve van hen gefabriceerde wetten; zij zullen dit niet zijn voor het Volkstribunaal.


Aangezien de EU-leden deze door de multinationals ‘voorgekauwde’ wetten aangenomen hebben, zijn zij in hun totaliteit medeverantwoordelijk en zullen dientengevolge ook onder deze procedure moeten vallen.


Moord en Genocide namens de KROON

Uitgevoerd door

 

Piet Hein Donner


Diverse video's zijn hier te vinden: 

 

De overboord geslagen gifvaten met arseen in de Waddenzee is dezelfde misdaad:
 

Voor bewijzen zie de artikelen:


Verder is in diverse PDF’s te lezen om welke verantwoordelijke personen het gaat:

http://vereniging.vrije-mens.org/index.php/nl-downloads/category/9-her-majesty-s-secret-service
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-20-oktober-2011-aan-nato.pdf

Banken en pensioenfondsen handelen in gif; hierdoor is het hele bankwezen wereldwijd besmet en zal het huidige systeem spoedig in elkaar storten.


voor verdere info zie: http://stop-eu.blogspot.com/  http://zondercensuur.blogspot.com/ en http://aangifte-regering.blogspot.com/  
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/


https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/strafklacht-van-europese-commissie-en-nato-tegen-nederland-voorkomt-vernietiging-van-miljarden-mensenlevens


zie deze video over onze overheid in Nederland https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/closing-the-circle

en hier de daders vanaf Lubbers I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_kabinetten_sinds_de_Tweede_Wereldoorlog
24 aug 2014


Oekraïne dient als borg voor westerse afval?


In light of the Ukrainian events numerous articles about the interests of the EU and the USA in Ukraine have emerged. In het licht van de Oekraïense gebeurtenissen talrijke artikelen over de belangen van de EU en de VS in de Oekraïne naar voren zijn gekomen. One of these interests, according to some data, may be disposal of nuclear waste on the land that has survived the Chernobyl tragedy. Pravda.Ru tried to figure out whether this information about using Ukraine as a repository for nuclear waste was reliable. Een van deze belangen, volgens sommige gegevens, kan verwijdering van kernafval op het land dat de Tsjernobyl ramp heeft overleefd. Pravda.Ru geprobeerd om erachter te komen of deze informatie over het gebruik van Oekraïne als een opslagplaats voor kernafval betrouwbaar was.

The media reported that the EU and the US were negotiating with the current central government of Ukraine regarding the disposal of nuclear waste in the western territories of the country. De media meldden dat de EU en de VS werden de onderhandelingen met de huidige centrale regering van Oekraïne met betrekking tot de verwijdering van kernafval in de westelijke gebieden van het land. According to some reports, Kiev would be paid a considerable sum of money that would help to stabilize the economic situation in the country for the provision of land for the burial of nuclear waste. Volgens sommige rapporten, zou Kiev te betalen een aanzienlijke som geld, dat zou helpen om de economische situatie in het land voor de inbreng van grond voor het begraven van kernafval te stabiliseren.

A reader of Pravda.Ru wrote: "in the south of Italy and the island of Sardinia radioactive waste is stockpiled, awaiting shipment to Ukraine. Containers arriving from Syria will also be sent our way, they are just waiting for the opposition to come to power. The source of information is our countrymen working in those areas in ports. Italians are chatty and readily disclose the destination of the dangerous goods. " Een lezer van Pravda.Ru schreef: "in het zuiden van Italië en het eiland Sardinië radioactief afval wordt opgeslagen, in afwachting van transport naar de Oekraïne Containers die vanuit Syrië zal ook worden verzonden onze manier, ze zijn gewoon te wachten voor de oppositie om te komen. macht. De bron van informatie is onze landgenoten die op die gebieden in de havens. Italianen zijn spraakzaam en gemakkelijk openbaar maken van de bestemming van de gevaarlijke goederen. "

Print versionIn addition, social network Maxpark reported that trucks with military and nuclear waste were already at the Polish-Ukrainian border, pending the signing of a contract for the burial on the territory of Ukraine. Pravda.Ru reporter interviewed experts to find out whether Ukraine was facing a threat of becoming a nuclear burial ground for its western neighbors.Bovendien, sociaal netwerk Maxpark gemeld dat vrachtwagens met militaire en nucleaire afval waren al bij de Pools-Oekraïense grens, in afwachting van de ondertekening van een contract voor de begraving op het grondgebied van Oekraïne. Pravda.Ru verslaggever interviewde deskundigen om erachter te komen of de Oekraïne was geconfronteerd met een dreiging van steeds een nucleaire begraafplaats voor zijn westelijke buren.

A deputy of the Ukrainian Party of Regions Oleg Tsarev noted that the negotiations on the disposal of nuclear waste on the territory of Ukraine began long before the current events. Een afgevaardigde van de Oekraïense Partij van de Regio Oleg Tsarev merkte op dat de onderhandelingen over de opslag van kernafval op het grondgebied van Oekraïne begon lang voordat de huidige gebeurtenissen.

"These negotiations were conducted under Yushchenko and were not finished. It is quite possible that the new authorities will return to them. But I do not have this information at this time. This program was indeed in the works. Chernobyl zone was prepared for nuclear waste because the land there is already contaminated," said Tsarev. "Deze onderhandelingen werden gevoerd onder Joesjtsjenko en waren nog niet klaar. Het is heel goed mogelijk dat de nieuwe autoriteiten zullen terugkeren naar hen. Maar ik niet over deze informatie op dit moment. Dit programma was inderdaad in de werken. Tsjernobyl-zone was voorbereid op nucleaire verspillen omdat het land er is al besmet, "zei Tsarev. He noted that there can be no trucks with nuclear waste at the Ukrainian-Polish border because the negotiations of this kind are a lengthy process. Hij merkte op dat er kan zijn geen trucks met nucleair afval in de Oekraïens-Poolse grens, omdat de onderhandelingen van dit soort zijn een langdurig proces.

It is important to note that there were no official statements about delivery of nuclear waste to Ukraine. Het is belangrijk op te merken dat er geen officiële uitspraken over de levering van nucleair afval naar Oekraïne. However, recently information was released that the authorities have lifted the ban on the transportation of nuclear fuel, as reported by the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine. Echter, werd onlangs informatie vrijgegeven dat de autoriteiten het verbod opgeheven hebben op het vervoer van nucleaire brandstof, zoals gerapporteerd door de staat Nuclear Regulatory Inspectie van Oekraïne. This ban was introduced on January 28, 2014, and Rosatom already considered such methods of delivery of nuclear fuel cycle as air transport. Dit verbod werd ingevoerd op 28 januari 2014, en Rosatom al dergelijke methoden van levering van de splijtstofcyclus als luchtvervoer beschouwd. How likely is it that lifting of this ban would open a corridor for nuclear waste from the neighboring countries to Ukraine? Hoe waarschijnlijk is het dat opheffing van dit verbod zou een corridor voor nucleair afval uit de buurlanden naar Oekraïne te openen?

"It is physically impossible because there is only Chernobyl zone, and it is full. Second, nuclear power plants in Ukraine are also filled to capacity, and the waste is not processed because there are no processing plants in Ukraine," told Pravda.Ru Russian writer, scholar and journalist Vladimir Gubarev. "Het is fysiek onmogelijk, want er is maar Tsjernobyl-zone, en het is vol. Ten tweede worden kerncentrales in Oekraïne ook de nok toe gevuld, en het afval wordt niet verwerkt omdat er geen verwerkingsbedrijven in Oekraïne," vertelde Pravda.Ru Russische schrijver, wetenschapper en journalist Vladimir Gubarev. "These plants exist only in Russia, France and the United States. Japan has just completed construction of such plants. There are no processing plants in Ukraine. Chemical weapons trafficked from Syria cannot be buried on the territory of Ukraine. This is another bluff attempt to secure regular income. There was an idea to build a repository in the Chernobyl zone, but such a repository would be for their own waste, and not imported waste, because any waste to be disposed of has to be brought through the territory. This is very dangerous. Germany and other countries are opposed to this." "Deze planten bestaan ​​alleen in Rusland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Japan heeft net de bouw van dergelijke installaties. Er zijn geen verwerkingsbedrijven in Oekraïne. Chemische wapens gesmokkeld uit Syrië kan niet worden begraven op het grondgebied van Oekraïne. Dit is een andere bluf poging regelmatige inkomsten veilig te stellen. Er was een idee om een ​​repository in de Tsjernobyl-zone te bouwen, maar een dergelijke opslagplaats zou zijn voor hun eigen afval, en niet geïmporteerd afval, omdat het afval te worden afgevoerd heeft over het grondgebied worden gebracht. Deze is zeer gevaarlijk. Duitsland en andere landen zijn tegen. "

According to Vladimir Gubarev, Ukraine today has no special equipment or opportunities for the construction of storage facilities for nuclear waste. Volgens Vladimir Gubarev, Oekraïne vandaag heeft geen speciale uitrusting of de mogelijkheden voor de bouw van een opslagruimte voor kernafval. Given the situation in the country, they are unlikely to be able to implement at least one such project in the next 10 years. Gezien de situatie in het land komen zij niet in staat zijn om ten minste een dergelijk project uitvoeren in de komende 10 jaar.

"Generally when it comes to chemical weapons and nuclear waste, there is a need in special facilities, unique and very expensive. Areas that have or used to have nuclear power plants have storage for rods at each station where these rods have to be kept for several decades. They exist in France and Sweden (the entire Scandinavia brings them to Sweden), Germany, and Japan at the nuclear plants, said the expert. He added that all these facilities were built under strict supervision of the IAEA. "Over het algemeen als het gaat om chemische wapens en nucleair afval, is er behoefte aan speciale voorzieningen, uniek en erg duur. Gebieden die of hebben gebruikt om kerncentrales hebben een opslag voor hengels bij elk station waar deze hengels hebben om te worden bewaard meerdere decennia. Ze bestaan ​​in Frankrijk en Zweden (het hele Scandinavië brengt ze naar Zweden), Duitsland en Japan in de kerncentrales, zei de expert. Hij voegde eraan toe dat al deze faciliteiten werden gebouwd onder streng toezicht van de IAEA.

Of course, the provision of such repositories for nuclear waste to partners from other countries can bring billions into the budget, but the construction of such facilities is extremely costly and requires special conditions. Natuurlijk kan de levering van dergelijke opslagplaatsen voor kernafval naar partners uit andere landen miljarden te brengen in de begroting, maar de bouw van dergelijke voorzieningen is zeer kostbaar en vereist bijzondere voorwaarden. Ukraine would have to work really hard to achieve this, stressed Vladimir Gubarev. Oekraïne zou hebben om echt moeilijk om dit te bereiken werken, benadrukte Vladimir Gubarev. Now the current authorities of the country have much more important things to do, such as meeting the onerous terms of the IMF loan, which would tie the hands of the Ukrainian officials in terms of economic development. Nu de huidige autoriteiten van het land hebben veel belangrijkere dingen te doen, zoals het voldoen aan de zware voorwaarden van de IMF-lening, die de handen van de Oekraïense functionarissen zou binden in termen van economische ontwikkeling.

Maria Snytkova Maria Snytkova


22 aug 2014

Het begin van het einde van Nederland, een schadeclaim van over de hele wereld voor het aangerichte gift schandaal


Van: A,M,L Van Rooij [mailto:ekc.avanrooij@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 22 augustus 2014 13:48
Aan: field liberation; proches; proches; flm; inculpesfauch; fauch@lists.collectifs.net; supportwetteren
CC: kabinet.bourgeois@vlaanderen.be; kabinet.schauvliege@vlaanderen.be; kabinet.homans@vlaanderen.be; kabinet.weyts@vlaanderen.be; kabinet.crevits@vlaanderen.be; kabinet.turtelboom@vlaanderen.be; kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be; kabinet.gatz@vlaanderen.be; politie@hazodi.be;  korpschef@hazodi.be;  nocancerfoundation@gmail.com; rob.brockhus@gmail.com;
Onderwerp: Nederland oorzaak GGO-Maffia in Belgie [Fauch] (FLM) Hoger Beroep / Cour d'Appèl Patatistes 28 oktober 2014: Oproep! Au boulot!


 
Geachte Ontvangers

 
De oorzaak van de ggo-maffia in Belgie is Nederland en mag niet naar buiten komen.want in 1983 heeft André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig vice-president Piet Hein Donner van de Nederlandse Raad van State, die vanaf 1967 tot 1971 (mede)voorzitter was van de Staatscommissie Cals-Donner, de algehele herziening van de Nederlandse Grondwet in 1983 voorbereid, welke door kabinet Lubbers I is aangenomen waarin het volgende nieuwe artikel 120 is opgenomen, dat luidt (bewijs):

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) heeft op advies van André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig vice-president Piet Hein Donner van de Nederlandse Raad van State voorafgaande aan deze Grondwetswijziging dit:

-       niet voorgelegd aan de Verenigde Naties om het te laten toetsen aan het Handvest van de Verenigde Naties, waartoe Nederland wettelijk verplicht was.

-       niet voorgelegd aan het Europees Parlement om het te laten toetsen aan de Verdragen van de Europese Unie, waartoe Nederland wettelijk verplicht was.

-       niet voorgelegd aan het Federale Belgische Parlementde Kamer van Afgevaardigden van Luxemburg en het Benelux Parlement om het door het Belgische Grondwettelijk Hof te laten toetsen aan de Belgische Grondwet, waartoe Nederland wettelijk verplicht was.

Als gevolg daarvan kan vanuit Nederland of door toedoen van Nederland via (Multinationale) dekmantelbedrijven als SHELL en Van Aarle en Hickson (thans: Arch Timber Protection BV) en  Group Machiels NV vanuit  alle landen binnen de Benelux Unie, de Europese Unie en de Verenigde Naties vanaf 1983 maar liefst 7.000.000.000 wereldbewoners worden vergiftigd, zonder dat daartegen bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk kan worden opgetreden. Hiermee is het bewijs geleverd dat Nederland verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de vergiftiging van de gehele wereld.    

Hetzelfde geldt voor Monsanto en Roundup, voor alle benodigde onderbouw klik op de volgende links en bekijk de deeplinks en video's. 

 


 


Een kopie hiervan hebben wij verstuurd aan de Vlaamse Regering Bourgeois en Korpschef Philip Pirard van politiezone HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek), aan de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) en aan No Cancer Foundation vzw te Hasselt (www.nocancerfoundation.org).   

Graag vernemen wij uw reactie hierop,

Hoogachtend

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Ad van Rooij


tel: 0032 (0) 11758676 (vast) en 0032 (0) 484749360 (mobiel)

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)    

 


 


http://www.sdnl.nl/ekc.htm

 

De zoektocht naar de waarheid begint hier, luister naar iedereen, lees alles, geloof niets "tenzij" u het kunt bewijzen uit eigen onderzoek, vervolgens "oordeel zelf"! Corruptie in het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet (video) is besmettelijk voor België en dodelijk voor Europa, waarvoor gericht te beslissen dat in overeen stemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "politiek testament"  en wel op grond van de volgende feiten:  

 


 


 

 

Op 22 augustus 2014 12:20 schreef field liberation <field.liberation@gmail.com>:

******** Meeting 3 septembre 18h30 Gent-Gand! *****************

(Français dessous)

De aardappelactie te Wetteren van 29 mei 2011 is de geschiedenis ingegaan als één van de mediatiekste en meest geslaagde acties van de afgelopen decennia. Maar elf activisten worden nog steeds vervolgd, onder meer voor bendevorming.

Binnen iets meer dan twee maanden komen de patatisten en hun sympathisanten nog eens samen te Gent, wellicht voor de laatste keer. Het wordt de dag van de pleidooien voor het Hof van Beroep, met voor de eerste keer de mogelijkheid om enkele getuigen/experten à décharge te laten spreken. De ggo's komen dus voor het eerst voor de rechtbank!

Wij willen 's morgens graag opnieuw wat volk op de Kouter.

Wij willen opnieuw onze strijdthema's in de (massa)media krijgen, met deze keer een speciale focus op het (mal)functioneren van de Bioveiligheidsraad.

Wij willen graag creatief uit de hoek komen, en hebben daarom ook jou en je ideeën nodig.

Hoe kun je helpen?

a) stuur al je ideeën, vragen, voorstellen, engagementsverklaringen op naar field.liberation@gmail.com. Wil je ontbijt mee helpen maken? Heb je een artistieke vrienden die iets visueels in elkaar willen boksen voor de 28e? Wil je een Kata de la Houe Deluxe mee organiseren? Wil je wat banners maken? Heb je een talent voor mobilisatiefilmpjes of gekke cartoons of mooie banners? Wil je een kleine documentaire maken van het gebeuren? Wil jouw collectief of ngo een infostandje of een extra animatie verzorgen?

b) Kom langs op de brainstormvergadering op woensdag 3 september, om 18u30 in vergaderzaal L2 van Vormingplus, Reigerstraat 8 te Gent, op één minuut wandelen van (de achterkant) van station Gent-Sint-Pieters.

Laat van je horen!

(Français)

L'action des patates de Wetteren du 29 mai 2011 était un action médiatique et efficace. Mais 11 personnes sont encore inculpés, entre autre avec l'accusation de Bande de Malfaiteurs. Dans deux mois, les patatistes et leurs sympathisants se rassembleront avant l'entrée à la Cour d'Appel de Gand, peut-être pour la dernière fois!? C'est le jour des plaidoiries, avec, pour la première fois, la présence de quelques témoins/expert(e)s à décharge des inculpés. Enfin, on va parler de OGMs durant le procès, C'est déjà une petite victoire.

On veut encore une fois montrer qu'il y a du peuple pour soutenir les 11 sur la place Kouter.

On veut nos thèmes de lutte fasse la une dans les média, avec une attention spécial sur la (dis)fonctionnement du Conseil de Biosécurité.

On veut encore innover et se présenter avec créativité....pour ça on a besoin de vous et vos idées.

Comment aider?

a) vous pouvez envoyer tous vos idées, propositions, questions, déclarations d'engagements, etc à field.liberation@gmail.com . Vous voulez aider avec un petit-déjeuner? Vous avez des ami(e)s artistes qui veulent créer un p'tit spectacle visuel pour le 28? Vous voulez créer un p'tit film de mobilisation ou des cartoons? Un petit documentaire du procés? Dessiner des panneaux? Vous êtes membre d'un collective ou ong qui veut avoir un info-stand ou veut présenter un animation? .... bienvenu

b) on vous invite à notre prochain rdv de réflection collective, mercredi 3 septembre, à 18h30 dans la salle L2 de Vormingplus, Reigerstraat 8 à Gand, à UNE minute de promenade dès la gare Sint-Pieters (va en arrière).

Au boulot! :-)
____________________


Criminaliser les actions contre les OGM ne mettra pas fin au débat, cela ne fera que le nourrir // Het criminaliseren van acties tegen genetisch gemanipuleerde organismen zal het debat niet stoppen, maar versterken.

_______________________________________________
www.fieldliberation.org -- field.liberation@gmail.com
Soutenez-nous! Steun ons! Support us!
Compte de soutien / Solidariteitsrekening! / BE59 5230 8045 6626 (Triodos BIC: TRIOBEBB)
Fauch mailing list
Fauch@lists.collectifs.net
https://listes.domainepublic.net/listinfo/fauch

 Extra INFO:
 
 

13 aug 2014

Mail wisseling tussen Rob Brekel en Wethouder sociale zaken van gemeente Landgraaf
deze info kan landelijk gebruikt worden om wethouders te informeren over de huidige situatie.


Geachte heer Rewinkel.

Beste Ben,

Bedankt voor uw oprechte communicatie.

Ik heb sympathie voor u als mens en heb met grote interesse uw beleidsplan gelezen.  

Zelf zit ik nog in de bijstand, maar heb goede verwachtingen dat dit gaat snel veranderen.

Mijn uitvinding gaat veel werk genereren als hier serieus op ingegaan wordt, want energie is een van de grootste kostenposten. Ik heb drie manieren om gratis energie op te wekken.

Dat er overleg met ondernemers is, is natuurlijk een pre.

Maar deze ondernemers kunnen nooit jullie probleem oplossen, als de structuur niet verandert.

Burgers zonder geld kunnen niet consumeren; derhalve zal er geen opleving mogelijk zijn van de economie en dientengevolge zullen ondernemers geen reserves hebben om eventueel bij te kunnen springen.  

Alle landelijke politieke partijen hebben structureel een dubbele agenda en handelen niet in het volksbelang.  Zelf ben ik ondernemer geweest en weet waarover ik spreek.

Op het moment dat ik aangewezen was op een WWB uitkering ben ik door de gemeentelijke dienst gestigmatiseerd en onfatsoenlijk behandeld.

Dit heeft heel veel stress opgeleverd, maar uiteindelijk is het redelijk goed gekomen.

Gesprekken met diverse ambtenaren hebben me diep geraakt door een gebrek aan inhoudelijke kennis van zaken, m.i. ten gevolge van de gehele ISD BOL-organisatie.

 

Hetzelfde euvel kom ik nu weer tegen in het stuk dat ik heb mogen lezen.

Landelijk is het nog erger, omdat iedereen de politiek in kan, zonder een test van bekwaamheid af te leggen.

Zo kan het gebeuren dat een geschiedenisleraar minister-president wordt of veilingmeester, die denkt dat hij de oplossing van de door de politiek zelf gecreëerde ellende kan bewerkstelligen.

Als ik er een cijfer aan http://download.pvda-landgraaf.nl/verkiezingen%202014-2018/Coalitieakkoord%202014%20-%202018%20-%20definitieve%20versie.pdf  deze opzet zou moeten geven, tussen 10 en 1,  zou het 'n onvoldoende zijn, ook al staat de gemeente landgraaf er beter voor als andere gemeenten.

Hooguit een jaar en dan zal de ellende gelijk zijn, tijd kopen zoals beschreven is een slechte zaak.

Want met pappen en nathouden gaan we er niet komen.

Ik neem enkel luchtfietserij waar, zonder echte daadkracht.

Naar het zich laat aanzien stellen jullie jezelf hiermee gerust, sussen jullie jezelf op deze manier in slaap.

Het goed willen doen en het werkelijk goed kunnen doen; is een wereld van verschil.

U stelt:  'Landgraaf kan niet landelijk c.q. mondiaal de problemen oplossen.

Ik stel: Landgraaf kan wél het spits afbijten.

Jullie hoeven het niet alleen te doen, en kunnen in overleg met de bevolking tot een oplossing komen.

De taken die nu op de schouders van de gemeenten worden gelegd, daar zijn zij niet op ingericht en zullen daarbij ook zeker niet tegen de te verwachten (emotionele) werkdruk opgewassen zijn.

Dit heeft geen enkele kans van slagen; de participatiewet regelt wel gratis dwangarbeiders voor b.v. de industrie, maar de oerdrift die bij mensen die los zál komen, zal onvermijdelijk een revolutie ontketenen.  

Het gehele systeem heeft een groot manco, waar we met zijn allen aan zullen moeten werken, teneinde een eerlijke samenleving mogelijk te maken.

Alle ellende begint bij de banken, m.n. zijn eigenaren.  

Dit is niet enkel dorpspolitiek, maar uit lijfsbehoud zal er een keuze gemaakt  moeten worden.  

De Nederlandse regering heeft de soevereiniteit overgedragen aan een vreemde mogendheid: de EU.

Doormiddel van een ongekende hoeveelheid lobbyisten, die de EU-politici belagen als een zwerm sprinkhanen, past de EU de regelgeving naar hun wensen aan, waarbij aan de belangen van de bevolking totaal voorbij gegaan wordt;  zij zijn de dupe.

De gemeenten krijgen taken van de overheid opgedragen die niet uitgevoerd kunnen worden zonder voldoende geldmeiddelen, simpelweg omdat ze op deze manier niet uitgevoerd kúnnen worden.

Feit is dat we kunnen stellen, dat de regering zichzelf overbodig heeft gemaakt en de gehele structuur van de samenleving bij de gemeenten en provincies terechtkomt.

De staatsschuld en de crisis zijn kennelijk opzettelijk gecreëerd met de erkenning daarvan in de brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de redactie van de Sociale Databank Nederland om de gehele bevolking te gijzelen en loondumping te creëren. 
Zo komen we terug bij slavenarbeid, die al lang geleden is afgeschaft en men terugkijkend schande van spreekt!

Daarom wens ik gebruik te maken van mijn spreekrecht om tijdens een raadsvergadering een voorstel te doen; teneinde samen deze problemen te kunnen bespreken.

Een interactieve bijeenkomst waar we samen ons kunnen informeren.

Waarna als vervolgactie een breed overleg zal moeten volgen met alle betrokkenen die hier last van (gaan)  ondervinden (WMO, WWB en Thuis- en Jeugdzorg).

Echter, ook alle AOW-gerechtigden worden straks gedupeerd door het wegvallen van de buffer van 50,9 miljard op de vergrijzing op te vangen.

Maar ook alle hoogbetaalde ambtenaren die gekort zullen worden op hun AOW wanneer zij met pensioen gaan bij omkering van het recht op AOW. Dan het niet meer met een  aanvullende pensioen ui t een fonds, maar met een gekorte AOW-uitkering als aanvulling van het gespaarde particuliere pensioen.

Tevens is het mijn wens, dat dit Open Overleg vastgelegd wordt in de media, dit om de massa te kunnen informeren.  

Ook zullen de (sociale) media aanwezig zijn bij de gemeenteraadszitting, dit met als doel om mensen via internet te informeren en hen daarna in de gelegenheid te stellen om het overleg bij te wonen: mèt inspraakrecht.

Dit is werk voor en door ons allen, waarbij voor de gemeente een heel belangrijke rol is weggelegd in de nabije toekomst.  

Mocht u eerder een persoonlijk overleg wenselijk achten, dan zal ik hier graag bereidt toe zijn.  Het ligt in de verwachting, dat er binnen een paar maanden een rechtszaak bij een Volkstribunaal zal komen, waarbij het gehele kabinet verantwoording zal moeten afleggen.

Alle verantwoordelijken zullen worden berecht, vanwege het beleid van de laatste jaren en in het bijzonder dit jaar, we kunnen stellen dat er opzettelijk op allerlei gebied, conflicten werden/worden gecreëerd.  

De gemeenten zullen een duidelijke keuze moeten maken, òf  (met oogkleppen op) een blunderende regering volgen, òf de (eigen) bevolking in bescherming nemen, waarvan jullie zelf ook deel  uitmaken.

Er is geen tussenweg mogelijk, geen compromis, om een andere weg te bewandelen, dan de wens van de bevolking te respecteren.

Bij weigering is dat in strijd met de ambtseed om ons te vertegenwoordigen.

 

Het is jammer dat ik het zo hard moet stellen, maar de realiteit laat mij daarin geen keus.

Juridische evaluatie

Na het verlaten van de Troon door Wilhelmina, gevolgd door de regering, bestaat Nederland juridisch niet sinds 13 mei 1940 en is daarmee onder Duits bestuur gekomen.

Hetgeen nooit meer is gewijzigd in de Grondwet, en evenmin met verdragen, waardoor alle verdragen vanaf 1945 wereldwijd niet rechtsgeldig zijn.  

Dus als Nederland niet bestaat als soeverein land, hebben we ook geen staatsschuld van 485 miljard?

Evenmin zijn wij dan verplicht een garantiestelling van 650 miljard te erkennen voor het ESM.

Het Nederlandse GOUD dat opgeslagen zou liggen is gedeeltelijk of in zijn geheel weg daar de FED eigenaren hier geen openheid van zaken geven.

Als Nederland zijn eigen munt her-invoert, waarbij uitdrukkelijk alleen de Nederlandse staat het geld mag drukken, en geen particuliere geldfabrieken  zoals nu gebeurt bij de systeembanken, kunnen er nooit meer bankencrises ontstaan.

De euro kan regionaal alleen ‘devalueren’ met het invoeren van een basisinkomen; hetgeen de export van zwakke landen ten goede komt.

Wij eisen ons menswaardig bestaansrecht terug: Nederland staat nu ingeschreven in de VS als een NV, overigens net  als Duitsland.

Via het IMF krijgt Nederland per aangegeven inwoner ( kind ) een bedrag van € 640.000 als lening, waar rente over betaald moet worden aan de FED-eigenaren.

Geld dat giraal aangemaakt wordt uit het absolute niets, omdat er geen tegenwaarde tegenover staat.

Het is hierom, dat de FED-eigenaren ons als hun eigendom beschouwen.

De ECB is ook van de FED-eigenaren. Het is een wereldwijd schandaal, een banken-kartel dat totaal failliet is en enkel door leugens overeind gehouden wordt.

Door de huidige wereld politiek zal de dollar kunnen vallen en de Euro in zijn val meenemen.

De sancties door de EU, opgelegd aan Rusland, en hun reactie van tegen sancties waarbij de BRIGS landen dit gat opvullen, en onze economie verder onder druk komt, ook dit geeft aan hoe laag het denkniveau van de politiek is.

Het is eenvoudigweg niet te redden, want een enkele cent met 5% samengestelde rente over een looptijd van 2014 jaar is nu 23 miljard aardbollen uit puur en massief goud waard.

Alles is één groot bedrog, de wereldpolitiek vanuit de VS heeft veel ellende veroorzaakt, over de gehele wereld.

Daarbij komt, dat de NATO het gif sproeit dat (als afvalproduct) uit de fabrieken van de Oranjes komen, terwijl dit door een uitspraak van het Europese gerechtshof sinds 1999 verboden is.

Piet Hein Donner heeft in de grondwet  de artikelen 60 en 120 zodanig aangepast, dat rechterlijke uitspraken, arresten en vonnissen niet aan de Grondwet kunnen worden getoetst, en willekeur in de rechtspraak in Nederland dagelijkse praktijk is.

Want Nederland is het enige land (van 28 landen) in de Europese Unie, dat geen Grondwettelijk Hof heeft. Rechters en raadsheren kunnen in principe naar willekeur en opportuniteit uitspraken doen, zonder dat burgers daartegen verweer hebben. ‘n Situatie die werkelijk uniek is in de wereld.

Gelukkig wordt een Volkstribunaal opgericht, dat hogere wetgeving voorstaat dan de Nederlandse pseudo- rechtspraak, omdat deze is gebaseerd op het gewoonterecht.  Mochten er gedachten ontstaan als: dat het wel zal overwaaien. Dan kan ik nu al melden, dat dit niet zal gebeuren.

Voor het einde van het jaar stopt deze schande en zullen de verantwoordelijken berecht worden, wellicht voor hoogverraad.

Ik vertrouw erop u met deze info van dienst te zijn geweest.

Geachte heer Brekel,
 

 

Beste Rob,

Een aantal van de verwijzingen die ik van u doorgestuurd heb gekregen heb ik gelezen/bekeken.

Veel van de problemen die u schetst zijn op landelijk c.q. mondiaal niveau. Deze kunnen we vanuit Landgraaf helaas niet oplossen.

Waar we wel in Landgraaf mee bezig zijn is om de zorg en hulp aan mensen die het nodig hebben, maximaal in stand te houden.

Zie hiervoor ons coalitieakkoord: http://download.pvda-landgraaf.nl/verkiezingen%202014-2018/Coalitieakkoord%202014%20-%202018%20-%20definitieve%20versie.pdf

Niet alles zal lukken, maar er is inmiddels wel al een sociaal deelfonds (zie eveneens het coalitieconvenant) in de begroting 2015 opgenomen.

Doel van deze reservering is dat we de pijn van de bezuinigingen op sociaal gebied, die ook wij in Landgraaf moeten doorvoeren, kunnen spreiden. Veel andere gemeenten hebben hiervoor weinig of geen geld beschikbaar.

Op dit moment wordt hard gewerkt om de begroting 2015 te schrijven. Deze zal begin november in de gemeenteraad besproken worden (eind oktober in de commissie).

Als u de begroting dan leest, dan kunt u zien en beoordelen hoe wij het in Landgraaf gaan doen.

Ik hoop u met deze info van dienst te zijn,

 

met vriendelijke groet,

Ben Rewinkel

Bij weigering is dat in strijd met de ambtseed die u hebt afgelegd om ons te vertegenwoordigen.

7 aug 2014

Samenvatting van actuele zaken in de wereldpolitiek en het beste naoorlogse kabinet dat niet legitiem is door het ontbreken van de grondwet, als gevolg door het verlaten van Wilhelmina op 13 mei 1940.
Waarbij alle Minister-presi...denten de erfgenamen zijn van Adolf Hitler en hier ook naar hebben gehandeld, Dit omdat de Nederlander niet bestaat, was een citaat van Maxima.
Door de misleiding van de westerse politiek, Propaganda oorlog tegen eigen bevolking, vlucht MH17, die verdwenen is, Vlucht MH370 die is neergeschoten door 30 mm boort geschut van straaljager van de Oekraïne, de rol van Nederland en zijn Ambassade in de Oekraïne, Valse paspoorten van personen van vlucht MH17, de VS met geldschieters (FED Eigenaren) hun huurlingen in de Oekraïne, Beschuldigingen tegen Poetin, Sancties van VS en EU tegen Rusland, Polen die gecompenseerd wil worden door de EU voor het wegvallen van handel met Rusland, waar moet BMW met zijn overproductie naar toe nu de Russische markt wegvalt, de vrije val van de Dollar, Het instorten van de wereldhandel, Banken van Portugal die gered worden, Frankrijk aan de rand van de afgrond, iedereen wil geld, welk geld? China die de grootste schuldeiser van de VS is zal niet toe blijven kijken hoe de VS de wereld in totale Chaos stort, Duitsland kan zelf niet meer zijn eigen problemen oplossen, Nederland staat voor het failliet, heel Europa op de rand van een Burger en wereld oorlog, Ebola besmetten personen die bewust uit Afrika over de wereld verspreid worden, Dit alles om Shell gaswinning te laten doe in de Oekraïne waar vervolgens het gift en radioactief afval van de wereld opgeslagen gaat worden. Pedofilie door de Elite viert hoogtij, iedere vorm van fatsoen is verdwenen bij de Elite.

Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
Meer weergeven
  http://moneycrisis.wordpress.com/2014/07/24/oekraine-en-massa-bedrog/

OEKRAINE EN MASSA BEDROG
__
__
mainstream-mediaIn het nieuws en op internet ziet men weinig of geen samenhangend geheel. Continu komen flarden, reacties en insinuaties voorbij.
Het is niemand te verwijten. Gedurende opleidingen (zelfs Universiteit) komen bepaalde cruciale sleutelthema’s immers nooit aan de orde, en de massa is tegenwoordig nog weinig bereid zich te verdiepen. Mainstream media heeft daarbij eigen belangen, en vele vormen van afleidingen zijn vandaag de dag enorm verdeeld.
De massa wordt weggehouden van verdieping. En velen geloven nog wat media hen voorschotelen.
Oekraïne is op zich geen uniek geval. Veel krachten komen samen en die hebben überhaupt niets te maken met complottheorieën. Die term is feitelijk een dooddoener. Er spelen zaken op de achtergrond die nooit of nauwelijks als samenhangend geheel in het nieuws komen, maar bepalend zijn voor de huidige situatie.

We gaan de volgende zaken verbinden

•  Petrodollar en Westers bankieren.
•  Waarom Westerse expansie en schuld moet.
•  Het totale effect van de credit crash.
•  Bankroet van Oekraïne en waarom.
•  Associatieverdrag EU-Oekraïne.
•  Goudroof met een enorme schuldenberg achterlatend.
•  Natuurlijke afhankelijkheid van Rusland.
•  Schaduwmacht.
•  BRICs versus IMF.
•  Management van mainstream Media.

Petrodollar en Westers bankieren

Direct na WWII zouden alle Europese landen hun Goudvoorraden opslaan in de VS, zo werd besloten als onderdeel van het Bretton-Woods-akkoord, 1944. De US dollar werd daarmee de internationale reservemunt, altijd om te ruilen voor goud. Het zou bijdragen aan financieel-economische stabiliteit.
Omstreeks 1970 zaten VS dieper in de schuld dan ooit te voren a.g.v. de oorlogen in Vietnam en Korea. Eveneens was een koude oorlog opgebouwd en ‘the race to the moon’. Al deze zaken slokten miljarden op, maar oorlogsproductie was en is altijd het meest lucratief voor private investeerders.
Tussen 1900-1970 hadden de VS al heimelijk goud van burgers ingenomen en voorraden verkocht. Na WWII kwam het in versnelling ter dekking van enorme kosten van defensie en Nasa. Al sinds 1953 laat de FED geen audits van goudvoorraden meer toe, wat nog altijd aan de orde is.
Angela Merkel vroeg in 2013 goudvoorraden herhaaldelijk terug en eiste een audit. Auditors werden geweigerd en Duitsland zal uiteindelijk in kleine beetjes goud terug krijgen over meerdere decennia. Intussen heeft Duitsland alternatieve plannen gemaakt, maar alle vroegere aanwijzingen dat het meeste goud al lang weg is, werd daarmee duidelijk (eindelijk) bewaarheid.
In 1971 had Nixon in elk geval een enorm probleem. Hij verkondige daarom op Tv dat directe inwisselbaarheid van dollar naar goud opgeschort werd. Het werd echter nooit herroepen. Later bleek het al een duidelijk completer teken aan de wand te zijn.
De US dollar heeft als wereldmunt sinds 1971 daarom geen harde dekking meer, maar Nixon liet het op slinkse wijze open ter herroeping wat dus nooit heeft plaatsgevonden. De US dollar werd daarmee fiat-currency zoals nu ook de Euro.
De Petrodollar ontstond medio 70-er jaren om de US dollar toch overeind te houden aangezien de waarde alleen maar daalde. Bovendien beperkten de OPEC-landen de olietoevoer naar het Westen. Kissinger maakte daarom een deal dat alle wereldhandel van ‘commodities’ (aardse voorraden) voortaan gedreven moest worden met US dollars. En zo geschiedde. Daarmee werd de US dollar als wereldreserve- en handelsmunt een vastgelast feit aangezien de gehele wereld en zowat alle producten afhankelijk zijn van aardse voorraden.
De dekking van de US dollar kan sinds alleen nog bestaan uit expanderende wereldhandel.
Dat is dan ook de feitelijke intentie van alle zgn. vrijhandelsverdragen.

Het volgende artikel beschrijft het zéér gedetailleerd (lange lezing, Engels):
Economy War and Realism
Voor ingewijden en gestudeerden is dit verhaal niet bepaald onbekend, maar het volgende wordt op geen enkele school of universiteit meegegeven.

Waarom expansie+schuld moet… Snap het giftige systeem

debt_ball_chain_connect_400_clr_8710Dit leert niemand, zelfs niet op Universiteiten. Studenten leren doorgaans iets over werking van financiële ‘hefbomen’ en ‘multiplicatiemodellen’, maar krijgen de echte werking mee met activiteiten in of rondom investeringsbanken.
En gelukkig is aanvullend grondige research tegenwoordig mogelijk via het open internet.
Schuld moet:
Geld zoals de Dollar en Euro worden al lang niet meer aangemaakt door de centrale bank (FED/ECB), en ook niet door de landelijke centrale banken zoals DNB. Landen mogen zelf geen elektronisch geld aanmaken. Talloze akkoorden en verdragen hebben dit afgedwongen en dichtgetimmerd. In de VS is dit zo sinds 2001, en voor Europa werd het een keihard feit met het verdrag van Lissabon, 13 dec. 2007.
Aanmaak van elektronisch geld mag sinds alleen nog door de commerciële banken. Alleen zij hebben dat exclusieve recht verkregen, eind 2007 in de gehele Westerse economie. Ook in Australië is de situatie inmiddels niet anders.
Maar elektronische betaalmiddelen vormen inmiddels 98% van de Westerse economie, dus alle macht zit bij de banken.
Het gehele systeem heet: ‘indirecte financiering’. Maar het is een hoax als u het eenmaal begrijpt.
Supereenvoudig uitgelegd werkt het financiële stelsel als volgt:
De ECB/FED hebben uitermate lage rentes sinds 2001 die alleen maar verder zakten tot (nu) 0,15%. Dat klinkt leuk, maar enkel en alleen commerciële banken mogen er van profiteren vanwege hun voornoemd exclusieve recht en alleen voor bepaalde doeleinden.
Stap 1:
Commerciële banken hoeven nog maar minimaal eigen geld in kas te hebben (Bazel-akkoorden).
Daarmee was het ze toegestaan om 0 Euro te laten verzekeren b.v. voor 100 miljoen waarde (letterlijk) via verzekeringsbanken (AIG, etc.), maar alleen als het bedoeld was voor leningen aan landen (staatsleningen ofwel staatsobligaties genoemd), vastgoed (hypotheken, ontwikkelaars en investeerders in kantoren/gebouwen) en voor pensioenen (verklaart dus ook het overschot aan lege kantoren).

Zulke grote bedragen noemt men ‘kapitaal’.
Maar exact op de 3 kapitaal-peilers zijn onze financiële levens gebasseerd:
staatsleningen, vastgoed, pensioenen.
Die 100 miljoen kapitaal noemen we UC (Uitleencapaciteit), gecreëerd dus uit vrijwel niets.
Een commerciële bank kan dus (letterlijk) gratis aan geldwaarde komen als een verzekerde luchtballon. Banken noemen dat een Swap (ruil). In ruil moeten ze een beetje verzekeringspremie betalen aan de verzekeringsbank. Die ruil-overeenkomst geeft elke commerciële bank het recht het bedrag (UC) aan te maken in de computer en er het Euro- of Dollar-teken voor te zetten.
En voila, nieuw geld is aangemaakt uit niets. Het is nog niet in omloop. Dat wordt de volgende stap.

Maar waar betalen ze de verzekeringspremie van? Wel, van de ontvangen rente uit de UC (luchtballon); uit te lenen aan landen (staatsleningen ofwel obligaties genoemd), voor vastgoed en pensioenen.
Dit móet dus uitgeleend worden als volgende stap anders kon voorgaande Swap niet worden overeengekomen, komt nieuw geld (dus schuld) niet in omloop en zou het systeem direct omvallen met alle gevolgen van dien… Daarom: schuld moet.
Stap 2:
De vraag rijst: hoe komt een land eigenlijk aan z’n geld?
Dat is de inderdaad dan die volgende stap: het nieuwe aangemaakt elektronische kapitaal uit niets van de banken in omloop brengen.
Dit gebeurt via (online) veilen van staatsleningen aan de commerciële (investerings)banken zoals Pimco. Elk ministerie van defensie heeft zo’n veilingruimte. Jan-Kees de Jager heeft het ooit op Tv getoond. Daarmee koopt een land letterlijk schuld in kapitale bedragen van de commerciële (investerings)banken zoals Pimco, Goldman Sachs, Citigroup, etc. De te betalen rente wordt bepaald door de rating agencies, gesteund door de banken…
Schuld moet:
Als je nu weet dat de commerciële banken via Swaps gratis (of bijzonder goedkoop) kapitale geldwaarde kunnen aanmaken uit vrijwel niets, en wetende dat een land en centrale banken het verder niet is toegestaan alternatief elektronische geldwaarden aan te maken, en landen dus schuld moeten maken aan commerciële banken tegen hoge rente over een geldwaarde die helemaal niet bestond, er ernstig onvoldoende reserve-goudvoorraad in het Westen bestaat, dan  besef je dat een grote oplichterij is dat wel moe(s)t crashen.
Bijkomend gif:
De Swaps zijn vrij verhandelbaar. Het zijn de zogenaamde ‘derivaten’ waarmee weer andere heimelijke constructies werden en worden opgezet met b.v. Griekenland m.b.v. Deutsche Bank en Goldman Sachs. Door Swaps te kopen (Griekenland), worden schulden als overheid in eén klap bezittingen, maar het is feitelijk verduistering. Toen de EU er achter kwam was het hek van de dam. Goldman Sachs en Deutsche Bank speelden hierin een grote rol, maar de Grieken kregen de schuld. Wonderlijk, eenmaal wetende dat een land verplicht wordt schuld te maken via een bepaald opgelegd systeem.
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ook vele Italiaanse gemeenten kregen dezelfde Swap-producten aangesmeerd.

Elk geval, het gehele (verplichte) systeem kan een land zo totaal bankroet in de schulden steken, dikke winst maken met Swaps en staatsschulden verduisteren.
En dan komt er nog een pistoolschot bij: Rente.
Wetende nu dat geld alleen als een schuldenberg in omloop kan komen, waar is het geld dan om de rente te voldoen?
Nu, dat bestaat ter principale niet en kan alleen worden voldaan door het aangaan van nieuwe schuld. De totale schuldenberg zal moeten groeien om eerdere rente over de al bestaande totale schuldenberg te kunnen voldoen. Wie betaalt die rente? De belastingbetaler.
Bovenstaand uitgelegde gehele systeem (sterk vereenvoudigd) is exact de oorzaak van de financiële crash in 2007-2008.
Regering Obama heeft getracht Swaps te reguleren (Dodd–Frank Wallstreet Reform and Consumer Protection Act), maar banken verzonnen een andere productnaam en zeilen er nog altijd omheen.
Sinds de crash moet de norm voor minimaal eigen geld voor banken omhoog, maar pas in 2019 hoeft dat 7% te zijn (Bazel-III-akkoord) wat nog altijd bedenkelijk laag is. Er was een tijd dat 10% heel normaal was. In China is dat nog altijd 20%.
Het gehele Westerse bancaire systeem zit zo krom en giftig in elkaar, en landen zijn er volledig (gedwongen) afhankelijk van.
Is anno 2014 is iets veranderd aan het systeem? Niets…
Tuurlijk, er wordt handel gedreven tussen landen m.b.v. handels- belastingverdragen, en landen zouden handelsoverschotten kunnen hebben, maar ergens zullen altijd tekorten zijn met voornoemd totale systeem.
Vooral zwakkere landen worden zo altijd in het nauw gedreven, terwijl ze vrijwel (letterlijk) geen stem hebben in het IMF en Wereldbank… Hun stem is afhankelijk van hun BNP, wat als oneerlijk wordt beschouwd. Landen met structurele tekorten en historisch minieme infrastructuur, met wat voor reden dan ook, zijn behoorlijk de pineut. Het bestaande systeem destabiliseert zulke regio’s per definitie.
En daar profiteert de militaire industrie weer rijkelijk van.

van-baalen_2Politici en media hitsen zonodig op, zonder ook maar ooit het systeem te bevragen, maar ze zijn er dan ook (letterlijk) marionetten van het systeem.
Denk aan Verhofstadt en Van Baalen in de Oekraïne tijdens hun bliksembezoek op 21 februari 2014 waarbij ze de menigte op het Maidan-plein in het centrum van Kiev ophitsten met ferme taal…
Smerig duidelijker kan niet…
Het Westen zal alles doen om het systeem van de Petrodollar en Westerse luchtballon-financiering (schuld) in stand te houden, anders stort het in.

Als een land niet is toegestaan anders met het Westen handel te drijven dan met US dollars en geen alternatief geaccepteerd muntsysteem kan of mag opzetten, hoe kan een land dan ooit zelfstandig een welvarende economie opbouwen in voornoemd systeem?
En als klap op de vuurpijl wordt zo’n zwak land ook nog eens gedwongen bij de EU of het IMF te lenen tegen enorme strenge verdragen en regels met uitverkoop van duurzame bezittingen zoals privatisering van natuurlijke energievoorraden, landbouw en infrastructuur, en inname van hun centrale goudreserves. Dat is niet een arm land helpen of ontwikkelen, maar compleet uithollen voor Westers gewin. Zo’n land en haar arme inwoners worden zo per definitie letterlijk slaafs gemaakt met totale destructie van hun eigen middelen van bestaan.
Dit is dan ook de bestaande zware kritiek op met name het IMF dat deze methode continu oplegt (austerity).

Landen zouden kunnen kiezen niet deel te nemen aan het systeem, toch?
Enkele landen doen of deden dat: Libië, Afghanistan, Iran, Irak, Syrië. En Rusland trekt zich al langer terug in de BRICs-constellatie (daarover meer verderop in dit stuk). En zie daar, exact die landen worden altijd beschimpt in de media en geboycot…  Bovendien worden ze op eenzelfde manier gedestabiliseerd, of wordt gedreigd met sancties. Een of andere anti-groep wordt omgekocht om protesten te starten en te destabiliseren. In Syrië blijkt achteraf dat Al-Qaida daarvoor werd ingezet via pro-Westers Qatar. Als dat geen smerigheid is, dan weet ik het niet meer.
Allemaal toeval?
Khadafi was een vreemde vogel en werd in het Westen continu zwart gemaakt, maar was hard bezig een munt in te voeren op basis eigen sterke goudvoorraad en wilde zich onafhankelijk maken van de dollar. Waar kwam al dat goud vandaan? Vooral uit de goudregio’s in Midden-Afrika: Mali….
Grote landen zoals Rusland, China kunnen ontsnappen, omdat ze een alternatief systeem bouwen met tegen-gewicht. Zij kunnen arme landen daarom aternatieve deals bieden, tot grote ontsteltenis van Westerse regeringsleiders. Het is de reden waarom Rusland Oekraïne een soepele regeling kon bieden, weer tot grote ontsteltenis van Westerse politiek. China heeft de grootste goudmijnen ter wereld en voert ook nog eens tonnen per jaar in. En Rusland heeft een gas-monopolie qua export en import-pijplijnen, met name ook uit het Midden-Oosten.
Doorvoer naar Europa vindt plaats via routes zoals Turkije en Oekraïne, en een directe lijn met Duitsland, de laatste geopend door Merkel in 2011.
Het verklaart ook direct de gespannen houding tussen Rusland en GB, Frankrijk, Nederland en waarom Duitsland zich wat meer op de achtergrond houdt.
De VS en het Westen zijn vooral gebaat bij expanderende handel in US dollars. Want des te meer US dollars in omloop (dus schuld), des te meer het Westen kan eisen en kan doen aan eigen gewin. En alleen via die weg kunnen de US dollar en het bestaande (rotte) financiële systeem) nog enigszins overeind blijven.
Het Westen is er dus nietsontziend alles aan gelegen het expansiemodel in leven te houden en zal zonodig, bij stagnatie of bedreiging daarvan, aanwezigheid van NATO uitbreiden, of missies in het leven roepen met handige alternatieve namen. Uiteraard verkondigen politiek en media altijd drogredenen.
Vroeger heette zoiets ‘kolonialisme en imperialisme’… De tijden zijn niet veranderd.
Het is het nog steeds.
Nederland heeft in de (financiële, bancaire, politieke) wereldtop een bepalende (niet te onderschatten) sleutelrol zoals de VS, GB, Duitsland en Frankrijk (schaduw-regeringen, niet democratisch posities die doordraaien vanuit netwerken die het gehele spectrum beschrijven: media functies, politieke functies, internationala bedrijfsleven, universiteiten, goede doelen, groene instellingen, financiële instellingen, etc).
Die komen altijd uit dezelfde hoek: conservatief-liberaal-christelijk-joods-seculier. Die track records zijn tegenwoordig allemaal gemakkelijk op te zoeken en dan ontstaat een niet bepaald democratisch plaatje. Sterker, dat lijkt sterk op een nepocratie en elitairatie. De juiste term daaroor is ‘oligarchie‘.
Oligarchie heeft niets met olie te maken. Het is een Oudgrieks samengesteld woord voor ‘weinig’ en ‘heersen’. Ofwel heersing door een elite (volgens de definitie van Plato). Een alternatieve term is Plutocratie.
Westerse leiders en media gebruiken graag ‘oligarchie‘. Het is een pure propaganda-term, omdat lezers en kijkers van nieuws de regio’s rondom het Midden-Oosten gemakkelijker associëren met olie/gas en corrupte leiders. Mainstream media stelt die regio altijd zo voor… dus ‘verkoopt’  ‘oligarchie’ beter om de onwetende massa te bewerken.
Is het niet hypocriet en bizar dat leiders van het Westen, de leiders van landen als Rusland, Oekraïne aanduiden als Oligarchen? Onderzoeken we diep de geconcentreerde schaduwmachten in het Westen (de echte Transatlantische machtshebbers achter de gordijnen), dan zijn ze dat letterlijk ook zelf.
Bovenstaand systeem is betrekkelijk eenvoudig uitgelegd.
De volgende artikelen diepen het grondig uit met recente namen, netwerken en data.
Het grote geldbedrogModern plofkip bankieren
De grootste zwender van de eeuw

Het totale effect van de credit crash

1367451532_oil_pump_moneyNa de val van de muur kon een enorme dollar-expansie ontstaan, hetgeen de snelle welvaartsgroei in de jaren 90 verklaart.
Maar er waren grenzen aan. Na 9/11 is het opvallend dat de bancaire regelgever FED in de VS direct gekozen heeft voor
extreem lage FED-rente (wederom, enkel te benutten door de commerciële banken t.b.v. exponentieel groeiende staatsschulden,
vastgoed/hypotheken en pensioenen, en voor het systeem zoals hiervoor uitgelegd).
Spotgoedkoop lenen werd zó een feit. Maar aangezien geld niet in omloop kan komen zonder schuld (zoals uitgelegd), is er simpelweg geen ontsnappen aan. De schuldenberg is sinds exponentieel toegenomen.
Schuld moet:
Kort na 2001 werd verlaging van de vereiste bancaire reserveres naar 0% steeds meer toegelaten. De schuldenkraan werd daarmee nog meer dan ooit wagenwijd open gezet. Voor Europa werd zo snel mogelijk eenzelfde systeem opgebouwd via de BIS (waarin ook de FED zit) dat werd afgerond met het verdrag van Lissabon, dec. 2007. De BIS is de Westerse bancaire regelgever, gezeteld in Bazel, Zwitserland (handig).
Ik hoor wel eens mensen simpel zeggen: je hoeft toch niet te lenen?
Die vraag klopt niet. Landen moeten immers lenen anders komt er simpelweg geen nieuw geld/kapitaal in omloop. Interessant is ook het woord ‘investeren’ in politieke betekenis, immers:
Geld = Schuld.
dus:
Investeren = Geld = Schuld.
Als u voorgaand financiële systeem heeft gelezen en begrepen, dan beseft u dat het een gedwongen piramidespel op het hoogste niveau is als zijnde letterlijk een kaartenhuis. Lehman crashte weliswaar als eerste maar het volledige kaartenhuis viel in 2007-2008 met enorme gevolgen tot op de dag van vandaag.
Als u nu beseft dat het gehele systeem aan elkaar hangt met een enorme (verplichte) schuldenberg zonder enig hard fundament, konden effecten niet uitblijven. Verzekeringsbanken (zoals AIG) konden het totale verzekerde kapitaal van getroffen banken niet uitbetalen en vielen evident. Zij konden niet uitbetalen doordat ook verzekeringsbanken bijna geen eigen vermogen meer hoefden te hebben volgens de BIS (hebben dus ook vrijwel geen kasgeld paraat). Het gehele systeem is immers gebouwd rondom enorme schuld en groei van schuld, zonder hard onderpand.
Het totale effect van de val van Lehman Brothers en andere getroffenen en het Westerse financiële systeem heeft grote schade aangericht in Rusland en het economisch zwakke Oekraïne, ongeacht de vermeende corruptie en oligarchie daar. Griekenland heeft het nog enigszins overleefd, maar voor uitermate zwakke landen als Oekraïne, ontstond een onhoudbare situatie.

Bankroet van Oekraïne en waarom

De lokale munt Hryvina (soms geschreven als Gryvnia) was qua waarde vastgeklonken aan de US dollar.
Er mocht niet van af worden geweken.
De gehele infrastructuur in het land is echter minimaal. Het is vooral een land van kleine boeren, tuinders en een rijke elite, met wat industrie. Daar kan men een mening over hebben, maar zo is daar de situatie. Daarbij komt dat met name de ramp van Tjernobyl (in het noorden van Oekraïne) Westerse investeerders in eerste instantie afschrok nadat de muur viel. En de huidige kleine middenklasse kan nu niet het gehele land dragen.
Devaluatie van de Hryvina zou een prima en logische oplossing zijn geweest, maar mocht niet.
De waarde moest hoe dan ook op 8 Hryvina per 1 US$ blijven.

Buitenlandse handelsresereves raakten snel op, omdat het land een open economie heeft. Het is sterk afhankelijk van eigen reserves in US dollars en Rubels. Oekraïne had en heeft een centrale bank die nog wel zelf Hryvina’s aanmaakte voor lokale handel. Dit was nog op basis van een daadwerkelijk eigen centrale goudreserve, maar het land is afhankelijk van invoer en uitvoer, dus van reservers in US dollars en Rubels. De totale Oekraïnse centrale goudreserve werd na vorming van interim-regering Yatsenyuk verscheept naar de NY FED. (Daarover méér verderop in dit stuk).
gastoevoer
De afhankelijkheid van doorvoer-handel was/is groot, werd steeds meer gedreven óm Oekraïne heen. Duitsland opende de ‘Nord Stream Pipeline’ in 2011. In 2012 hield de UEFA nog de kampioenschappen verdeeld over Polen en Oekraïne, maar het waren daadwerkelijk valse beloften en een zoethoudertje van het volk met brood en spelen. Die spelen hebben werkelijk niets anders gebracht dan slechts hogere schulden en eenmalige opdrachten voor vooral Westerse bedrijven.
Handel ging steeds meer om het land heen. Het percentage import oversteeg export in een rap tempo. Overgebleven export richtte zich vooral op Rusland.
Leegvloeiende buitenlandse geldreserves… dan gaat het financieel snel bergaf.
Rating agencies Moody’s en S&P brachten Oekraïne snel naar rating Caa, en CCC.
Dat betekende een regelrechte ramp en totale blokkade van Westers krediet, danwel tegen massa’s condities en hoge rente.
Dat betekent dus dat een land niet aan nieuwe US dollars of Euro’s kan komen voor handel en ontwikkeling, wat zéér cruciaal is voor een land dat grotendeels afhankelijk werd van handel met het Westen. Het land werd daarbij continu aangemoedigd aan te sluiten met het Westerse systeem, en tegelijkertijd wordt het er door geblokkeerd en uitgehold.

Associatieverdrag EU-Oekraïne

Silent_CoupVoor Oekraïne ontstonden twee overlevings-opties:
een deal met de EU of een deal met Rusland.
Een deal met de EU in de vorm van een 1000-pagina tellend ‘Associatieverdrag’ met enorme condities en dat de weg vrij maakt voor een vrijhandelsverdrag.
Jack Lew, Amerikaanse minister van Financiën en voormalig Wallstreet bankier van Citigroup, waar ook Onno Ruding vandaan komt, stelde daarbij dat direct na ondertekening Oekraïne een lening moest aangaan met het IMF.
Dat betekent direct destructieve strenge voorwaarden.

In sommige Oekraïense media werd het Associatieverdrag voorgesteld alsof Oekraïne al dan niet onmiddellijk lid zou worden van de EU. Daar was helemaal geen sprake van. Zelfs in een verre toekomst zou een volwaardig lidmaatschap onmogelijk blijven.
Na ondertekening van het Associatieverdrag (17 juni 2014) blijft de vroegere visumregeling tussen beide partijen geldig. D.w.z. dat Oekraïners, net zoals Russen en andere door de EU ongewensten voor een bezoek of verblijf binnen de EU, moeten blijven voldoen aan de huidige visumverplichtingen.
Maar EU-burgers mogen wél Oekraïne binnen zonder visum.

Wel zou de Europese markt geopend worden voor de Oekraïnse goederen.
Maar er is meer niet verteld:
Alle goederen moeten voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de EU.
Vanzelf wordt dit de doodsteek voor de kleine Oekraïense boeren en tuinders maar ook voor zowat de gehele Oekraïense industrie.
Niet enkel het eindproduct maar ook het hele productieproces van alle geproduceerde goederen van de komkommer tot de elektronica moet aangepast worden aan de Europese normen. Zelfs de spoorwegen zullen moeten worden her-aangelegd. We spreken hier over toch wel 30.000 kilometer.
De totale kost van alle noodzakelijke aanpassingen wordt geschat op 160 miljard US$.
Dit zou moeten gebeuren binnen 4 jaar.
Voor de Oekraïense begroting betekent 160 miljard US$ een niet te dragen last. De EU voorziet geen compensaties zoals de Baltische landen en Polen vroeger wel verkregen, en zoals Bulgarije en Roemenië heden wel krijgen. Ondertekenening van het Associatieverdrag betekent ondanks dat men niet kan spreken over toetreding tot de EU een totaal verlies van de soevereiniteit van Oekraïne.
Het plan voorziet de vorming van een ‘Raad van bestuur’ met de vertegenwoordigers van de EU en Oekraïne waar de Oekraïners in de minderheid zullen vertoeven en zonder vetorecht.
De EU kan aldus alles opleggen wat het wil. De Oekraïners hebben zelfs het recht niet om ‘nee’ te zeggen.
De Oekraïne zou enorm moeten investeren via Europese bedrijven. Maar met welk geld?
Dus kan dit slechts bereikt worden via aangaan van een enorme berg schuld op basis van US dollars, uiteraard volgens dezelfde financiële constructie als hiervoor beschreven. Volgens het Associatieverdrage moet dit verlopen via het IMF.

Wederom: schuld moet anders komt nieuw geld niet in omloop en kan niet worden geïnvesteerd.
Oekraïne wordt zo letterlijk een graaiparadijs voor de Westerse bankiers en investeerders.
Ondertekening van het Associatieverdrag houdt ook in dat Oekraïne verplicht wordt om overal ter wereld aan NAVO-missies deel te nemen. Er bestaat zelfs een clausule om in Oekraïne NAVO-basissen op te richten.
Rusland is niet blind. Dus had (ondanks eveneens harde woorden) een alternatieve deal dat minder moeilijk deed. Rusland deed uiteindelijk de gasprijs omlaag en deed niet moeilijk over de openstaande schuld met Gazprom en kwam met een gunstige bailout ter waarde van 15 miljard US$ zonder al te veel condities.
Maar al jaren was de EU de Oekraïne aan het bewerken.
Eerst legt een rot Westers systeem een land lam en vervolgens lijkt het stikken of slikken met hetzelfde rotte systeem onder valse voorwendselen. Van Baalen deed zelfs uitspraken dat Oekraïne een zak geld zou krijgen van de EU…
Als de EU met een valse zak geld gaat zwaaien en de mensen in de Oekraine valse beloften gaat doen en ze een gouden toekomst belooft, dan kan dat wel eens heel verkeerd aflopen.
Een pro-Russische oppositie ontstond snel…
In november 2013 ontstond in de hoofdstad Kiev een protestbeweging (Maidan-plein-protesten) n.a.v. het niet tekenen van een Associatieverdrag met de EU. De Russisch gezinde president Viktor Yanukovich weigerde het verdrag te tekenen en vluchtte n.a.v. deze protesten naar Rusland. De Maidan-plein-protesten begonnen op 21 november 2013. Het protest groeide uit tot rellen en veel geweld in de winter van 2014.
En Verhofstadt en van Baalen kwamen daar ook nog de boel ophitsen tijdens de Maidan-protesten.
Ondertussen werd in Kiev een nieuwe pro-Westerse interim-regering gevormd, de regering Yatsenyuk,  ex president van de Oekraïnse centrale bank.
In de overwegend Russisch-sprekende delen van Oekraïne braken protesten uit tegen deze nieuwe regering, waarna Rusland het schiereiland Krim bezette.
Op 18 maart 2014 annexeerde Rusland de Krim, ondanks hevig protest van o.m. de VS en EU.
Het overige deel bleef in handen van de nieuwe westerse marionetten-regering Yatsenyuk, hoewel vrijheidsstrijders Donetsk in het Oosten van het land later als onafhankelijk verklaarden en daarvoor vechten. Uiteraard noemt de media dit ‘rebellen’, want is tegen het Westerse systeem.
Op 24 april werd de verdreven Yanukovich in de Financial Times beschuldigt crimimeel te zijn met verduistering van 23 miljard dollar aan kredieten, zonder ook maar enige onderbouwing. Dit is op z’n minst interessant, omdat met name Westerse Swap-techniek via Zwitseland zoiets mogelijk maakt.
Dit is niet bepaald nieuw. Swaps zetten schulden in de boeken direct om naar bezitting en menig land (zoals ook Griekenland en vele Italiaanse gemeenten) maakten daar gebruik van met advies van Westerse banken zoals Goldman Sachs, Deutsche Bank, maar b.v. ook m.b.v. Credit Suisse. Ik praat het niet goed, maar op z’n minst wordt er weer een dubbele moraal aan overgehouden. Voor mij komt dat over als rechtstreekse propaganda, omdat vooralsnog niets is bewezen qua techniek en inhoud. Media kopte met: “Jatsenjoek stal miljarden”.
Waarom zou je überhaupt direct de Financial Times moeten geloven, wetende dat het onderdeel is van Time Warner (zoals CNN, HBO, CW), dat altijd uiterst rechtse ferme republikeinse taal schreeuwt, dus extreem pro-kapitalistisch. Bovendien heeft Time Warner directe banden met de familie Bush dat continu list en bedrog heeft getoond en letterlijk aan de basis staat van onterecht verklaarde oorlogen, en vanaf 2001 letterlijk een totaal uit de hand gelopen financieel systeem mogelijke maakte dat wel moest crashen. Regering Bush maakte het mogelijk door de al ver afgebouwde regulering van Wallstreet helemaal uit te kleden waardoor het letterlijk als een roofdier z’n gang kon gaan met alle gevolgen van dien. Henry Paulson was G.W. Bush’ Minister van Financiën. Letterlijk de grootste en meest bevreesde Wallstreet-haai aller tijden.
Pikant: In Nederland verdwenen in de jaren 80 overigens ook vele miljarden onder financieel ministerschap van Onno Ruding en z’n netwerk in Citigroup. Die man bekleedt nog steeds overal de hoogste posten in de wereld… dubbele moraal…
Cruciaal is ook te weten dat de eerste protesten en destabilisatie begonnen met een door het westen (altijd via de VS) gefinancierde extreem rechtse neo-nazi groepering Svoboda die Kiev hebben gedestabliseerd om Yanukovych weg te krijgen. Oekraïne heeft decennia zulke groeperingen gedoogd en het Westen heeft het nu misbruikt voor eigen gewin.
Yanukovych moest afgezet worden zodat een pro-westerse interim-regering kon worden aangesteld.
Die regering heeft op 24 juli 2004 (1 week na de ramp met MH17) ontslag genomen (past ‘mooi’ in het Associatieverdrag), maar besef wel dat de interim-regering bestond uit vertegenwoordigers van de partijen Batkivsjtsjyna en Svoboda(!), en uit vertegenwoordigers van alle demonstranten en partijlozen.

untitled-12
Neo-nazi-partijen zoals Svoboda zijn historisch volop aanwezig in Oekraïne. Inmiddels is bekend dat de VS 5 miljard US$ heeft geïnvesteerd in herrijzing en bewapening van deze extremen. Ze zijn de perfecte instrumenten om een regering omver te werpen als ze niet met het Westen wil meewerken. Dit soort coups zijn via de VS vanaf WWII al zéér vaak gepleegd: Iran, Guatamala, Congo, Dominicaanse Republiek, Zuid-Vietnam, Brazilië, Chili, Libië, Egypte, Syrië, Tunesië…
Ik schrijf bewust ‘via’, omdat  het Transatlantisch gepoliticeerde topnetwerk van internationale kapitale handel, banken en politici de VS-bodem al méér dan een eeuw zwaar politiek misbruiken. Deze topnetwerken komen historisch indringend uit Europa; uit GB, Frankrijk, Duitsland en de Nederlandse sleutelrol daarin is verhoudingsgewijze zéér groot.
Opvallend is dat McCain de leiders van de Oekraïnse oppositie in december 2013 tijdens de Maidan-plein-protesten de hand schudde tijdens zijn bezoek, waaronder Svoboda’s leider sociaal nationalistische (neo-nazi) populistist Oleh Tyahnybok. De symbolen van de bewapende vleugel van die partij doen o.m. denken aan de SS, werkelijk walgelijk. De herrijzing van deze partijen in de Oekraïne en Oleh Tyahnybok kwamen in het nieuws bij de BCC in 2012.
Inmiddels is ook bekend dat de sluipschutters tijdens het Maidan-protest waren ingehuurd door de nieuw te vormen coalitie. Vele slachtoffers zijn gevallen. Dit is gebleken uit het gelekt telefoongesprek van de Estlandse Minister van BuZa, Urmas Paet, aan Hoge vertegenwoordiger voor BuZa en veiligheidsbeleid van de EU, Catherine Ashton (link naar het uitgelekte gesprek). Vanaf minuut 8:20 wordt het volledig duidelijk gemaakt door Paet.
De EU/VS hebben via extreme neonazi’s Svoboda duidelijk een coup gepleegd (!!)

Goudroof met een enorme schuldenberg achterlatend

screenshot_392De interim-regering werd gevormd door Yatsenyuk. Wie is hij?
Wel, hij kwam direct van de Oekraïnse centrale bank waar hij President was, de hoogste functie. Kort nadat hij als hoofd van de interim regering is aangesteld op 27 februari 2014, werd de totale goudreserve van 33 ton goud t.w.v. 2 miljard US$ van de Oekraïnse centrale bank overgevlogen naar de NY FED.

De Oekraïne lukt het om op 1 dag in 33 ton te transporteren, terwijl het de FED in 2013 niet lukte méér dan 5 ton aan Merkel te retouren ??
De 33 ton zou als betalen kunnen dienen voor de 5 miljard US$ die de VS spendeerde om het Westers marionetten-regime met neo-nazi’s aan de macht te krijgen. De VS/EU installeerde dus niet voor niets de voormalige centrale bankier als interim-President. En tegelijkertijd wordt de goudvoorraad in de VS opgekrikt, o.m. ter terugbetaling aan Duitsland…(?) Ook dat niet, want Duitsland zou het in kleine beetjes terug krijgen verdeeld over decennia.
Dus het Westen heeft letterlijk het land financieel-economisch gesloopt, om het vervolgens te destabiliseren via koop van neo-nazi’s, rooft dan ook nog eens het laatste beetje wat ze hebben
(relatief kleine goudvoorraad) en smeert een enorme schuld aan van 160 US$ miljard via het IMF.

Een week na MH17 treedt de interim-regering af… Moet die zóveelste goudroof de Petrodollar redden ??
Voor wie het nog niet snapt: FED’s aandeelhouders zijn niet-gepubliceerde private investeerders sinds de oprichting in 1913. In het laatste onderzoek kwamen o.m. naar voren:
Bank of New York, JP Morgan Chase (Rockefeller, JP Morgan),
Deutsche Bank, Wells Fargo,
Citigroup (Blackstone Group, The Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Global Investors, Capital Research and Management).
De FED heeft wéér de zoveelste gelegaliseerde goudroof voor elkaar (!!)

Natuurlijke afhankelijk van Rusland

Krim1Het Oekraïens zit dicht tegen het Russisch, te vergelijken met Nederlands en Duits.
67% Van de bevolking spreekt Oekraïens, maar de meeste mensen spreken ook Russisch. 23% Spreekt het Russisch als moedertaal, vooral in het Oosten en de Krim.
Oekraïne heeft een open economie. De export heeft een totale waarde van US$ 75 miljard en bestaat voor 60% uit grondstoffen zoals chemicaliën, landbouwproducten, hout, mineralen en metalen. Rusland is de belangrijkste handelspartner en 30% van de export gaat hier naar toe.
Oekraïne importeert op zijn beurt weer veel aardgas uit Rusland waarmee ongeveer twee derde van zijn gasbehoefte wordt gedekt. Het land produceert voldoende steenkool om in de eigen behoefte te voorzien, maar de eigen gasreserves worden onvoldoende geëxploiteerd.
Op dat nieuwe ongewonnen gas heeft iedereen (Westen/Rusland) uiteraard een oogje.
Oekraïne verdiende echter veel met de doorvoer van Russisch aardgas naar West-Europa, maar deze inkomsten zijn snel teruggelopen a.g.v. de aanleg van nieuwe pijpleidingen buiten het land om, zoals opening van de ‘Nord Stream Pipeline’ in 2011 (naar Duitsland). Het staatsbedrijf Naftogaz is verantwoordelijk voor de winning van olie en aardgas in het land en ook voor de distributie. Het gasverbruik wordt zwaar gesubsidieerd en de Oekraïnse overheid legt zo’n 1,5% van het BNP op toe.
A.g.v de open economie is het land sterk afhankelijk van buitenlandse reserves en koppeling met de US dollar. Maar de overgebleven handel in het algemeen focust zich sterk op Rusland.

Schaduwmacht

998102_533658876747557_1621734652_nLanden zoals Oekraïne kennen een schaduw-economie die ca. 50% deel uit maakt van het BNP. Oligarchen vormen de ondemocratische elite met sterke invloeden in poltiek, het bankwezen en handel.
Het is echter niet acceptabel zoiets te uiten over landen binnen de EU.
Maar veel anders is het hier niet. Grote internationale private parijen zitten letterlijk overal met een grote vinger in de pap met enorme grijpgrage invloed. Koningshuizen vormen daarin de superlobby, vooral het Nederlandse koningshuis.
Het internationale bedrijfsleven, financiële topfuncties, voorzitters van banken, top-mediafuncties en topfuncties van goede doelen worden volop bezet door hardcore CDA-ers, VVD-ers, PVDA-ers en D66, uiteraard Europees en Transatlantisch georganiseerd. Functies worden continu doorgedraait vanuit dezelfde christen-joods-liberale-seculiere netwerken.
Binnen de EU komen alle industriële krachten / Europese boeren / private groot-lobbies samen in de Europese commissie. En dat is de EU dan ook letterlijk: een economische top van industrieën, banken en privaat groot-kapitaal. Het is letterlijk een ondoorgrondelijke schaduw-macht, maar dat is ook letterlijk de ontstaansgeschiedenis van de EU en die structuur veranderde nooit. Inmiddels is het in staat een compleet land over te nemen via de methode van de ‘stille coup’.
De EU is daarom letterlijk een schaduw-dictatuur van graaiend grootkapitaal om het bestaande systeem in stand te houden waarin schuld en groei moeten zoals eerder toegelicht. Tot een andere conclusie kan men vooralsnog niet komen.
Zo wordt ook in Nederland alles gedaan om grote internationale bedrijven de mogelijkheid te bieden belastingen te omzeilen zonder toevoeging van economische waarde en werkgelegenheid. Regeringen Balkenende zijn op de eerste plaats al verantwoordelijk voor het tekenen van het verdrag van Lissabon, en via Nout Wellink de Bazel-akkoorden (de kromme bankregels die voorgaand verplicht giftige schuldensysteem mogelijk maakt), maar bracht ook de vennootschapsbelasting ver naar beneden.
Het gevolg is dat grote internationale bedrijven in Nederland vele postbus-organisaties opzetten om belastingen te omzeilen. Zij voegen volstrekt geen werkgelegenheid toe en dragen in het geheel niet bij tot welvaart. Sterker, dat systeem houdt enorme werkloosheid in stand en uitholling van welvaart ten fanveure van het private internationale bedrijfsleven.

Wij zijn hier opgegroeid met de gedachte dat hier alles toch netjes is geregeld, en daar zijn het ´boeven´. U kunt die gedachte het beste snel vergeten. Het is hier echt niet anders.
Het enige verschil is dat het hier uitermate geraffineerd is opgebouwd achter de schermen.
We weten niet beter, en mogelijk willen veel mensen het zelfs niet weten.

Politici zitten nooit voor de publieke zaak, ook al zouden burgers dat verwachten. Maar zo werkt het niet. Politici zitten er in eerste instantie (letterlijk) als pion om hun achterban te dienen. Netwerken rondom CDA-VVD-D66-PVDA vormen daarom al decennia-lange eenzelfde soort as. Binnen Europa en in de VS zoeken dezelfde assen elkaar ook steeds overduidelijk op.
Het rotte financiële systeem is één zaak, maar deze artikelen maken u wellicht verder wakker:
Economy War and Realism
Het CDA en hun foute mannen
De elite en de Puppets en de Muppets

BRICs versus IMF

IMF.-Worlds-Predatory-Lender-502-x-376Dat het IMF geen fris clubje is, is geen geheim. De kritiek er op is zelfs fel. Functionarissen komen altijd uit dezelfde internationale sterk gepoliticeerde financiële topnetwerken rondom Wallstreet, Parijs, Frankfurt en Londen.
Het publiek was zich er nauwelijks van bewust omdat ze de gezichten vaak jarenlang in politieke of andere publieke rollen in de media zien. Als de camera’s er niet langer op staan, volgt het publiek ze nauwelijks, omdat ze dan grotendeels uit het nieuws zijn en blijven.
Maar op de achtergrond blijven ze heimelijk daadwerkelijk actief in en voor dezelfde netwerken.
Mensen worden echter duidelijk méér wakker sinds de crash van 2007.
Op het IMF is veel kritiek omdat functionarissen zelf voortkomen uit de rotte internationale financiële systeem van ‘schuld + expansie moet’ met de petrodollar, en vervolgens keiharde voorwaarden stelt aan landen in moeilijkheden via datzelfde giftige financiële systeem. De keiharde voorwaarden zijn direct in het belang van dezelfde topnetwerken van waaruit de functionarissen voortkomen.
Het IMF is daarom eerder een ultiem roofdier dan een daadwerkelijke helpende hand.
Daarbij komt dat deelnemende landen inspraak in het IMF hebben naar grootte van hun BNP wat volstrekt geen correcte situatie is.
Landen zoals Rusland en Brazilië werden door de Westerse systeem-crash hard geraakt. Maar Rusland is groot en heeft eigen veerkracht met de Rubel en export van Gas. China heeft een enorme eigen economie, heeft zelfs de VS overeind gehouden met de aankoop van Amerikaanse staatsobligaties en heeft een eigen financieel systeem dat uitermate strak centraal wordt bewaakt. De Chinese cultuur is er bovendien niet een van macht en hebzucht maar respect en werkelijk dienen. Zo zit het land daadwerkelijk in elkaar.
China heeft daarbij de grootste goudmijnen ter wereld en importeert bovendien veel Goud uit Afrika. Heimelijk bouwt China en enorme goudreserve op ter werkelijke dekking van de eigen munt ‘Yuan’. De nieuwe Chinese president liet het een keer vallen waarna Kerry al direct behoorlijk dreigende taal uitsprak. Sindsdien zwijgt China er over, maar de opbouw van goudreserve gaat jaarlijks gestaag door.
Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika begonnen een samenwerking (BRICs).
De bedoeling is dat deze BRICS_leaders_in_Brazilopkomende landen met elkaar zaken kunnen doen en kunnen ontwikkelen zonder tussenkomst van dollars, de Wereldbank en het IMF, welvaart eerlijk over de wereld willen herverdelen en elkaar zullen ontwikkelen zonder de Wereld Bank (dus buiten Westerse invloed). De enige krtiek is dat ze staan voor wereldvrede, maar mogelijk toch te veel van elkaar zullen verschillen. Maar de ontwikkeling verloopt gestaag en wordt vrijwel altijd uit het nieuws gehouden.
In juli 2014 zei de Gouverneur van de Russisch Centrale Bank, Elvira Nabiullina, dat de BRICs-partners een alternatief system bouwen voor een multilateraal ruilmiddel om zo zaken aan met elkaar kunnen ruilen zonder dollars. De opkomenden landen groeien snel en de US dollar zal volgens hem worden verlaten door de toekomstig belangrijkste economieën. De dollar zal op een dag uitgesloten worden van internationale handel, zo is de intentie ook kennelijk.
Russische ambassadeur Vadim Lukov verklaarde in april 2014 dat de BRICs gebasseerd zal zijn op de eigen munten zoals Rubel en Yuan en het hun alternatieve monetaire wereldhandelssysteem in opbouw ook bedoeld zal zijn om de Euro te redden indien nodig. BRICs is daarme duidelijk een opkomende beweging tegen het systeem van de Petrodollar.
Tijdens het weekeinde van de FIFA WC finale, is door de BRICs besloten daadwerkelijk een eigen ontwikkeling en ruil-alternatief op te zetten, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de US dollar, Wereld Bank en het IMF. Het hoofdkantoor komt in Shanghai en de eerste dependance in Zuid-Afrika.
Tijdens hun 6de topbijeenkomst, tekende de groep op 15 juli 2014 een document om een bedrag ter waarde van US$ 100 miljard te storten in de ‘BRICs Development Bank’, en voor het aanmaken van een ‘Reserve currency pool’ ter waarde van nog eens US$ 100 miljard. China neemt het grootse belang ter waarde van 41 miljard. De groep uitte wederom hun bezorgdheid en teleurstelling over het IMF en non-implementatie van hervormingen dat volgens de groep de legitimiteit, geloofwaardigheid en effectiviteit van het IMF wederom sterk negatief beïnvloedt.
De 1ste President van de ‘BRICs Development Bank’ zal van India komen.
Als potentiële candidaten voor uitbreiding zijn genoemd:
Indonesië, Turkije, Argentinië, Egypte, Iran, Nigeria en Syrië. Een voor een landen waartegen Kerry al ferme dreigende uitspraken deed. Nu begrijpt u de reden.
Zo zie je maar weer dat de Westerse massa wordt verblind door brood en spelen. De BRICs kwam (wederom) volstrekt niet in het nieuws vanwege de finale van het WC voetbal, terwijl het een cruciale ‘game changer’ is voor de nabije toekomst.

Management van mainstream Media

mainstream-mediaTerug naar de opening van dit stuk.
Inmiddels kan worden vastgesteld dat mainstream media in de gehele Westerse wereld hoog geconcentreerd is. De totale som van EU, Australië, VS/Canada kan worden terug herleid naar hooguit een 10-tal eigenaren, inclusief alle radiostations en een enorme berg aan bladen die zij in hun portfolio hebben. Via internet is dit tegenwoordig te researchen, al moeten connecties wel grondig worden doorzocht, wat veel tijd kost. Helaas zijn weinigen daartoe bereid.
Bestaat onafhankelijke pers uit de mainstream eigenlijk nog?
In elk bedrijf werkt het vrij simpel.
De raad van bestuur of commissarissen benoemen een CEO. Vóór de bühne wordt een headhunter ingeschakeld, maar zoals gewoonlijk heeft men al lang een kanidaat uit het eigen netwerk of vriendenkring op het oog. Uiteraard kan dit nooit zo gecommuniceerd worden, maar ik moet het eerste bedrijf nog zien dat het zo niet werkt op de achtergrond.
Zo werkt het eenvoudigweg overal.
De CEO krijgt een strategische opdracht mee en zoekt er een hoofdredacteur bij volgens dezelfde parallelle procedure. Leiding van Staatsmedia wordt opgezet vanuit politieke netwerken, maar we zien b.v. ook dat alles rondom RTL (onderdeel van Bertelsmann) feitelijk geleid wordt door Nederlandse politieke figuren zoals Aart-Jan de Geus (onderdeel van CDA-strategisch beraad) en Onno Ruding, oud bankier Citigroup, ex-minister financiën, ex-IMF en momenteel lid van de uiterst schimmige Trilateral Comission (TLC) zoals ook de Nederlanders Joris Voorhoeve, Hans Weijers en Alexander Rinnooy Kan.
Leden van de TLC moeten altijd hun lidmaatschap publiekelijk ontkennen. Waarom zou dat zijn? Maar alle voornoemde namen kunt researchen, en wederom zult u opkijken van de vele doordaaifuncties en bijfuncties.

En dan gaat het werkelijk zo zijn dat de directie het budget, beleid en programmering kadert.
De hoofdredacteur bepaalt wat gepubliceerd wordt en niet.

Hoeveel ‘press agencies’ zijn er in de wereld?
Eveneens te tellen met drie handen en ze zijn eveneens in private handen. Al het nieuws wordt van daaruit in alle mainstream gekopieerd, letterlijk.

Dit zijn ze:
Bloomberg, CNN, UPI, AP, Reuters, BBC, AAP, DPA, IPS, AFP, ANP, Belga, Gencia Internacional, Xinhua, Interfaks, ITAR-TASS. En daarmee is zowat de gehele wereld gedekt.
Diverse agencies en media beconcurreren elkaar ook nog eens waardoor ze exact hetzelfde brengen in andere kleuren en formats, maar met gelijke strekking.
Daar komt nog bij dat veel journalisten en fotografen freelancer zijn. Hun direct belang is bliksemsnelle verkoop van het materiaal.
En dan de volgende algemene nekslag.
Tegenwoordig gaat nieuws zo snel a.g.v. ‘copy/paste’ dat journalisten geen onderzoek meer doen.
Ze moeten snel scoren.

Dat alles verklaart waarom in korte tijd al het nieuws via verschillende bronnen zowat hetzelfde is en razendsnel identiek de gehele wereld rond gaat zonder al te veel tegen-geluid.
Uiteraard vindt wel filtering plaats op basis van de directieve top en het gevoerde beleid.
Dus in het Westen is nieuws alttijd tegen (b.v.) Rusland.
En Russisch nieuws is altijd tegen het Westen.

China telt 24 Tv-stations, maar allen zijn van CCTV (staats Tv). Nu ben ik veel in China en ik weet dat Chinezen zich er terdege van bewust zijn. Zij geloven nieuws in hun eigen land daarom niet. Maar in het Westen zijn we letterlijk verblind door de illusie dat nieuws (zo lijkt het) uit vele verschillende hoeken komt. En als ze allemaal hetzelfde verkondingen… “tja dan zal er wel een kern van waarheid in zitten”. Ik ken helaas genoeg mensen die zo vanzelf al kort door de bocht denken… Triest, want ze worden letterlijk in een fantasie gehouden…
Bestaat onafhankelijke pers dus eigenlijk nog?
In deze artikelen wordt het in details geduid:
Welcome to the real world
Economy War and Realism

Nawoord

Dit stuk was weer heel wat te lezen, maar ik hoop dat u wederom geholpen bent met een realistische kijk op de zaak, in dit geval Oekraïne.
Dit blog is in eerste instantie opgezet om het uiterst giftige financiële systeem te ontmaskeren, waarom de media er altijd over zwijgt en welke destructieve gevolgen het continu teweegbrengt met vernietiging van complete landen ten faveure van de grootgraaiers, al sinds het onstaan. Oekraïne is er weer het zoveelste voorbeeld van.
Ik nodig u vooral van harte uit om het (nog altijd onveranderde) financiële systeem goed te doorgronden via deze blog waarin het zo begrijpelijk als mogelijk wordt uitgelegd. Mensen hebben echt recht om het te beseffen en het goed door te laten dringen wat het systeem de mensheid daadwerkelijk aandoet.
The biggest Scam in history
Link naar het uitgelekte gesprek

EU en VS overmoedig op weg naar een alles vernietigende oorlog

door op aug.07, 2014, onder Buitenland
Mobiel

Zal Poetin beseffen dat hij de beste kaart in handen heeft?

poetin8Het zijn de zwakke Europese politici die hebben toegestaan dat de EU aan het handje van de VS rechtstreeks op een oorlog afstevent met Rusland. Een oorlog die waarschijnlijk de laatste in de geschiedenis van de mensheid wordt.
Door een ‘softe’ en niet dreigende reactie van Rusland tegen de agressieve opstelling van Washington, trekt het westen de verkeerde conclusie dat Rusland zwak en angstig is, waardoor Washington zich gesterkt voelt om de richting van een oorlog te kiezen.
Het lijkt erop dat de grootste zwakte van Rusland is, dat het kapitalisme de Russen genoeg heeft opgeleverd om een comfortabele levensstandaard te bereiken. De dreigende oorlog waar Washington hen mee confronteert is ‘eng’ en de Russen willen deze liever vermijden om te kunnen blijven leven als decadente West-Europeanen.

Oorlog voorkomen

Rusland moet de wereld redden van oorlog, maar het voorkomen van oorlog vereist van Rusland dat de kosten ervan aan de Europeanen duidelijk moet worden gemaakt. Geconfronteerd met economische sancties, die hoofdzakelijk bestaan uit illegale en oorlogszuchtige acties, door Washington en EU-muppets opgelegd aan Russische burgers en bedrijven, heeft Poetin de Russische regering gevraagd te komen met tegenmaatregelen in verband met de niet gerechtvaardigde sancties tegen Rusland.

Terughoudendheid

Maar, zegt Poetin, Rusland moet terughoudend zijn: “Natuurlijk moeten we het voorzichtig doen om de binnenlandse producenten te ondersteunen, maar de consumenten geen kwaad doen”. Met andere woorden, Poetin wil sancties opleggen die eigenlijk geen sancties zijn, maar iets dat lijkt op ‘lik op stuk’.

Troefkaart

schoppenboerHet verbazingwekkende van Rusland bij het vinden van zichzelf in de verdediging tegen de sancties is, dat Rusland en niet de VS of de machteloze EU alle troefkaarten in handen heeft. Poetin kan de economieën van Europa laten instorten en héél Europa in een politieke en economische chaos storten door het simpelweg af te sluiten van de energievoorziening.
Poetin zal de energievoorziening niet voor lange tijd hoeven af te sluiten omdat Europa ruim voor die tijd afscheid zal nemen van de Verenigde Staten om weer in het reine te komen met Rusland. Hoe langer Poetin wacht, hoe langer Europa de tijd heeft om zich voor te bereiden tegen dit machtige wapen van Rusland. Deze tijd kan worden gebruikt om een vreedzame oplossing te vinden voor het conflict dat door Washington georkestreerd is. De agressieve handelingen van Washington zullen niet stoppen totdat Poetin beseft dat hij de beste kaarten in hand heeft en (héél belangrijk),… ze ook uitspeelt.

De wereld heeft genoeg van Amerika

De wereld heeft genoeg van de leugens van Washington, zijn constante oorlogen en voortdurende pesterijen. Poetin zou er goed aan doen om een paar uur met Belisarius, de ‘grote generaal’ door te brengen. Die zei ooit: Toen ik mijn vijanden behandelde, was ik meer gewend raad te geven dan raad te ontvangen. maar in de ene hand had ik de onvermijdelijke ondergang en in de andere vrede en veiligheid.

Kiezen voor totale ondergang of vreedzame oplossing

Dit is precies het standpunt van Vladimir Poetin met betrekking tot Europa. In de ene hand houdt hij de ondergang van Europa en in de andere vrede en veiligheid in de relaties tussen Rusland en Europa. Als Poetin niet hard en hoorbaar met zijn voet op de grond stampt en aan de Europeanen duidelijk maakt wat er op het spel staat, zal Washington erin slagen de wereld in een oorlog te storten waarin de ‘uitzonderlijke en onmisbare’ Amerikanen zullen sterven,… samen met de rest.
Hij moet de oerstomme Europese leiders wakker schudden door hen dat te vertellen.


2 Aug 2014.

Rutte je bent medeschuldig net als Timmermans voor de dood van 294 mensen, jullie valse streken die op een 9/11 hadden moeten lijken zijn heel snel doorzien.

De EU zal door jou toedoen uit elkaar vallen, maar de prijs die 294 mensen hebben betaald is te hoog.

Alles om Shell gas te laten winnen in de Oekraïne, als het loopt als verwacht zal er binnen twee maanden een burgerarrest komen om aan deze corrupte regering een einde te maken.

De massa zal in beweging komen, en wil gerechtigheid.

Samen met Hans van Baalen, en Guy Verhofstadt krijgen jullie wat je toe komt.

Een Pino pak ( pek met veren, ieder een eigen kleur naar wens.)

Buiten landverraad zijn jullie ook schuldig om een 3e wereld oorlog uit te lokken.
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/ovse-waarnemer-bevestigt-kogelgaten-in-mh17/

Vluchten kan niet meer, we zullen je vinden waar je ook bent op deze wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=k8kgUsldftA&feature=youtu.be

Rutte wie is jou opdrachtgever?
hoe kan een mens zo ROT zijn.
30 Juli 2014

Met alle middelen zal er een Genocide komen met miljoenen slachtoffers.
http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/mh17-duitse-experts-wijzen-naar-ukraiense-gevechtsvliegtuigen/

https://www.youtube.com/watch?v=rPMckOBfw4Q

https://www.youtube.com/watch?v=yjfH06_EGuY29 Juli 2014


Buiten de goedkeuring van de Nederlandse Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal om geven Minister President M. Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken groen licht aan Nederlandse politiemensen en marechaussees om in Oekraine straffeloos mensen te vermoorden. Ze genieten daarvoor immuniteit.      


Wie Grijpt erin ???????????? 


------------------------------------------------------------------------------


Kamer hoeft niet in te stemmen met verdrag


DEN HAAG - 

Het verdrag met Oekraïne dat het dragen van handwapens door politiemensen en marechaussees in dat land mogelijk maakt, behoeft niet de goedkeuring van de Staten-Generaal. Dat schrijft minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

 

Omdat het verdrag hooguit een jaar geldig is en geen belangrijke kosten met zich meebrengt, valt het onder een goedkeuringsuitzondering uit de zogenoemde Rijkswet. Het parlement van Oekraïne moet het verdrag wel ratificeren. Dat gebeurt naar verwachting donderdag.

Het verdrag werd maandag in Kiev getekend. Het legt ook de basis voor een grotere inzet met gewapende militairen. Timmermans zei maandag dat het „zeer onwaarschijnlijk” is dat het tot een gewapend optreden door Nederlanders zal komen. Nederland ziet dit verdrag alleen als een 'verzekeringspolis' die achter de hand gehouden kan worden.

Inzage


De Tweede Kamer krijgt wel de tekst van het verdrag. Het parlement eiste maandag inzage ervan. Pieter Omtzigt van het CDA had de kwestie aangekaart. Hij dacht dat het Nederlandse parlement het verdrag misschien ook moest bekrachtigen.

Het is volgens Omtzigt in elk geval van groot belang dat het Nederlands parlement kennis neemt van de tekst, om onder meer te weten te komen wat er gebeurt met iemand die, alsnog persoonlijk bewapend, in Oekraïne een schot lost. Het rechtstelsel van dat land vertoont flinke gebreken, waarschuwt de CDA'er.

Maar later op de dag werd al duidelijk dat is afgesproken dat Nederlanders die actief zijn op Oekraïens grondgebied niet het risico lopen in dat land voor de rechter te moeten verschijnen. Ze genieten immuniteit.


 


27/0714 Daar het niet meer mogelijk is om op een normale manier te leven, eist het Europese VOLK het opheffen en arresteren van alle nazi collaborateurs binnen de huidige Nederlandse regering.


Geachte Volksvertegenwoordiger,
Daar het niet meer mogelijk is om op een normale manier te leven, eist het Europese VOLK het opheffen en arresteren van alle nazi collaborateurs binnen de huidige Nederlandse regering.

Europa en zijn burgers worden gegijzeld door het sinds de Tweede wereldoorlog vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet. Dit ondergronds voortgezet nazi-regime heeft met de hulp van Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (nazi-S/S) het Nederlands Koningshuis, de Nederlandse Staat en zijn onderdanen tot op de dag van vandaag onvoorwaardelijk gegijzeld om alsnog hun fascistische Wereld Orde te kunnen voltooien.

https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/eu

Deze schendingen van wet- en regelgeving dient direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en (sluipmoordende chemische) genocide tot het verleden behoren en mensenrechten wederom worden gerespecteerd. Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een strafbaar feit of misdaad is op grond van artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering verplicht om daarvan direct strafaangifte te doen bij politie of justitie. De officier van justitie die betreffende strafaangifte in behandeling krijgt is vervolgens wettelijk verplicht om in het belang van de Nederlandse Staat en haar inwoners strafrechtelijk op te treden tegen dit naoorlogse nazi-regime dat geruisloos vanuit Nederlands grondgebied, waar zich het secretariaat van de Bilderberg conferenties bevindt, wordt voortgezet.

Dit naoorlogse nazi-regime heeft zich vanuit de op Nederlands grondgebied georganiseerde Bilderberg conferenties via de Benelux, Europa, Amerika kunnen uitbreiden over de rest van de wereld. Dit wordt mede gefinancierd door bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet waardoor de vanuit nazi voortgezette multinationals elk soort levensgevaarlijk kankerverwekkend chemische afval van multinationals (Billiton, Shell, Akzo, DSM, Dow Chemical, Monsanto, etc.) kan omzetten in bestrijdingsmiddelen om het tegen hoge winsten te verkopen in plaats van tegen extreem hoge kosten eeuwig op te slaan of te verwerken, waartoe de Nederlandse Staat, de Benelux en de Europese Unie op grond van hun eigen Europese richtlijnen en verordeningen wettelijk verplicht zijn.

Dit vanuit Nederlands grondgebied voortgezette nazi-regime is volledig uit de hand gelopen met sluipmoordende genocide gevolgen voor 7.000.000.000 wereldbewoners. Juist daarom is onder voorzitterschap van Nederland in 1992 de de-populatie “AGENDA 21” in het leven geroepen. De gegijzelde Nederlandse justitie dekt deze globale massavergiftiging af zoals u kunt lezen in bijgevoegd artikel:


Het Europese VOLK eist dan ook van alle volksvertegenwoordigers binnen de Nederlandse Staat om op grond van artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering hiervan strafaangifte te doen bij de politie of justitie en hiertegen politiek handhavend op te treden om persoonlijk niet verantwoordelijk te worden aan deze sluipmoordende chemische genocide op 7000.000.000 wereldbewoners vanuit Nederlands grondgebied.
Met het opnemen van artikel 120 in de Nederlandse Grondwet is de gehele Nederlandse Grondwet uitgeschakeld, waardoor de de-populatie via “AGENDA 21” vanuit het Nederlands grondgebied mogelijk is geworden. Enkel vanuit België kan deze de-populatie vanuit het Nederlands grondgebied worden gestopt en de Nederlandse Staat in zijn oorspronkelijkheid worden hersteld door alsnog uitvoering te geven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "Politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten:
Verzoekschrift van 31/01/13 (ontvangstbevestiging), aan de Belgische Federale Overheid met aanvullend verzoekschrift van 19/04/13 (ontvangstbevestiging)

Wij richten aan de Belgische federale overheid dan ook het verzoek om in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering te geven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "Politiek testament" waarmee de Belgische Grondwet ook voor Nederland, de Benelux en de Europa Unie van kracht wordt.

Enkel op deze wijze kan de wereld worden gered van de totale vernietiging.  

Onze steun heeft U,
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Verbeek Erik (NCF)
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/29/putin-vertrauer-es-wird-krieg-in-europa-geben/
27 Juli 2014

Macht door kracht.

Beste Medestanders, 
 
Door de visie van Sjef Smeets van www.Ziekvandepolitiek.nl , hebben we vooruitlopend op een totaal concept met meerdere mensen deze plannen in het zwart als leidraad genomen om tot een gezamenlijk in te nemen standpunt te komen.

Dit is een voorlopige beschrijving hoe een nieuw landelijk bestuur uit kan zien.

Diverse  mensen gaan hier nog een visie aan toevoegen, en de gegevens tegen elkaar afwegen.

Niets is zalig makend, maar als we persoonlijke visie voor een gezamenlijke visie kunnen inzetten.

Maken we een mooi begin voor de verandering die we nastreven.
 
We gaan actief gemeenten bij dit probleem inschakelen want zij zijn de eerste die niet kunnen voldoen aan de opgedragen taken vanuit deze regering.
 
Zij zijn de factor die er toe gaat doen om het nieuwe beleid te gaan uitvoeren, welk beleid het ook wordt.
 
We hebben twee mogelijkheden, de menselijke of de totale instorting en chaos die volgens de huidige politiek wordt veroorzaakt.
 

Het huidige systeem is failliet, en aan een vervanging toe.

Door automatisering en nieuwe technieken, zal het werk schaars worden. 

Waardoor via het huidige corrupte systeem mensen buitengesloten dreigen te worden.

Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, dat we een paar mensen laten heersen over de meerderheid.

Daarom is het zaak dat we het huidige systeem gaan vervangen, voor een menselijk systeem dat ik het teken van de mensheid moet staan.

Door krachten te bundelen van gelijkgestemden en dit basis ontwerp als een estafetten rond laten gaan per mail zodat iedereen, zijn eigen aanvulling er in kwijt kan.

Dit doen we in het ROOD, mochten en nu andere voorstellen zijn die niet overeen komen met de rode teksten zullen de nieuwe varianten in het groen gezet worden.

Zo kunnen we zien welke voorstellen de meerderheid hebben.

Op het moment dat we overgaan op dit nieuwe landsbestuur, stel ik voor om per direct uit de EU te stappen zoals deze nu gestructureerd is, en duidelijk maken dat we zullen toetreden als we naar de EEG vorm terug gaan.

Waarbij samenzweringen gestimuleerd worden op vrijwillige basis door de landen onderling.

Het leger terug naar Nederland halen om de landsgrenzen en veiligheid van Nederland te waarborgen.

Het vergiftigen door sproeivliegtuigen met een staal van 600km van 's-Hertogenbosch als middelpunt te hanteren.

Amerikaanse ambassade en Nato uit Nederland verwijderen, tot dat de bevolking uit de VS orde op zaken hebben gesteld in eigen land en de FED eigenaren hebben gearresteerd.

Kernkabinet:

Afschaffen:     Alle politieke partijen en de 1e en 2e Kamer.

Plan:     
Uit een lijst van willekeurig welke personen dan ook kiest U als burger rechtstreeks een Minister president, Min.van Financiën, Min.van Handel en Economie en een Min.van Binnenlandse Zaken.
Dit team wordt met de hoofden van diverse Ministeries aangevuld. Zij adviseren het Kernkabinet en hebben buiten Nederland de status van Staatssecretaris.


Deze vacature opvullen door sollicitaties, waarbij hun beleid mee getoetst wordt door de grondwet., bij niet voldoen vervangen door een nieuwe bestuurder volgens een sollicitatie procedure. ( bestuursvorm volgens Zwitsers model.)

Bindend Referendum.

Afschaffen:     Alle partijen en het theater omtrent coalitievorming.

Plan:             
Een burgerteam doet voorstellen omtrent wetten en beleid. Ondersteund door
experts van diverse Ministeries. Daaruit ontstaan een aantal mogelijkheden
voor wetten of beleidsvoorstellen. U maakt uw keuze via een digitale stemmogelijkheid en maakt uw keuze.
Het Kernkabinet zet uw wens onveranderd om in een wet of beleid.
De voorstellen vanuit het burgerteam worden via TV en sociaalmedia en in
lokale politieke cafés met alle voor- en tegenargumenten en consequenties
en beschouwingen voorzien.
U maakt daarna uw keuze die bindend is voor het Kernkabinet.
Enorm kostenbesparend en doet recht aan uw keuze.

Financiële sector.

Afschaffen:     De banken worden genationaliseerd en komen onder toezicht van het
                     Kernkabinet en de burger.


Daar er een financieel Reset noodzakelijk is om onder de FED dictatuur uit te komen, gaan alle staatsschulden vervallen, Immers is onder valse voorwendselen een monetaire systeem op rente gecreëerd dat ons onterecht heeft bedrogen met medewerking van onze illegale regeringen omdat het koningschap is komen te vervallen vanaf mei 1940 en de eerste regering in 1945 ondemocratisch is aangewezen.

Daar geld uit het niets gekomen is en we een nieuwe munt ( het liefst de GULDEN ) omdat deze ontwerken enkel aangepast hoeven te worden, en het munt geld met nationale herkenningen zal moeten komen, zonder afbeeldingen van personen er op.


Plan:             
Er wordt een systeembank opgericht die volledig ten dienste staat van de      Nederlandse samenleving. Hier kunt u de betalingen laten uitvoeren die u moet doen.
Spaargeld mag u daar plaatsen. Deze worden dan door de Overheid gegarandeerd.

Eigen nationale munt invoeren, niet meer op rente gebaseerd, maar op kosten basis om kosten dekkend te kunnen werken door de bank. ( republiek der Nederlanden )

Lenen tegen 0% rente is dus de bedoeling, wil Persoon of Bedrijf A een bedrag lenen over een periode van 10 jaar, van 100.000 dan betaald met 150.000 terug. waarbij de 50.000 die te veel betaald is eigendom is en blijft van Persoon of Bedrijf A, maar dit bedrag 5 jaar ter beschikking staat om uit te lenen voor anderen een lening mogelijk te maken.

Het nieuwe geld kan gerelateerd worden aan de huidige Euro. met een volume van geld dat genoeg is om allen kosten te kunnen betalen, Dit geld kan net als bij andere munten gemaakt worden op het vertrouwen en waarde bepaling van munteenheid.

Er zal een omwisseling 1:1 van Euro naar Gulden plaatsvinden met nader te bepalen maximaal bedragen voor particulieren, en bedrijven met een personeelsbestand gerelateerde en kosten verplichten

De Euro kan als tijdelijke handelsmunt blijven bestaan, om onderlinge handel beter af te kunnen handelen.

Let op:            Spaargeld op andere banken vallen niet meer onder het garantiefonds.

Hypotheken:  

Worden rechtstreeks door de overheid verstrekt en hebben dan de Nederlandse Hypotheek Garantie.

Alle bestaande hypotheken herzien en aanpassen aan het nieuwe systeem.

Hier moeten natuurlijk ook de huursector opnieuw worden gewogen en op kostendekkende wijze de huren worden herzien.

Prijsopdrijving door de staat ongedaan maken, naar reële prijzen en bedragen.

Let op:           Hypotheken elders afgesloten vallen dan niet meer onder de N.H.G.

Sociaal stelsel.

Afschaffen:     De overbodige variaties van wetten en regelingen. WW – bijstandswet –
                     Wajong – WAO etc. worden afgeschaft.

Plan:            
Er komt  - 1 - één wet en beleid c.q. loket dat als iemand niet kan werken –
geen werk heeft - daar een uitkering krijgt.
Door het invoeren van een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen vanaf het 1e levensjaar opbouwend tot 21 jaar, hierdoor gaan alle pensioenen, uitkeringen in welke hoedanigheid dan ook vervallen.


Hierdoor wordt personeel voor de werkgevers goedkoper wat een betere concurrentie positie oplevert.

Salarissen maximaliseren tot 5 maal Basisinkomen, om groeiende ongelijkheid tegen te gaan.

 
Lager Onderwijs.

Afschaffen:     De regeldruk in het onderwijs en de vele tussenuren. Grote scholen worden
                     opgesplitst tot kleine onderwijs omgeving

Plan: 

Terugkeer van een goed basisonderwijs.
 Alleen openbare scholen met daarnaast ruimte voor religie en aanverwante
 zaken op de woens- of zaterdagmiddag aansluitend aan de lesuren.


 Les pakketen aanpassen met ruimte voor Filosofie, Geluk, en levenswijsheid, om zo tot een universele religie te kunnen komen.

Leren om onderzoekend te leren en zelf studie materiaal aan te passen en het herschrijven.

Verplichte zwemlessen en minimaal 3 uur sport per week.
Verplichte culturele omgangsleer met respect en acceptatie van alle levensvormen.


Culturen onderzoeken, leren, en in stand houden als erfgoed.                 

Lager-onderwijs tot aan 16e levensjaar en daarna pas een keuze maken voor Vervolgonderwijs.
Huiswerk begeleiding tot 17.00 uur op school.

Middelbaar Onderwijs

Afschaffen: Teruglopend kwaliteit van onderwijs en de acceptatie van de zesjes cultuur.

Plan:             
Breed leerplan met 14 vakken, in het derde schooljaar minimaal 6 maanden stage bij verschillende  bedrijven.
Dan keuze maken en afstuderen in de gekozen richting.

Voldoende vakmensen opleiden die daarvoor naar behoren betaald krijgen.
Vakmanschap weer terug in de regel: Leerling – gezel - meester vakman.
Gratis boeken en lesmateriaal, die digitaal gebruikt kunnen worden.

Universitair Onderwijs.

Afschaffen: Studiefinanciering.


Alle studie mogelijkheden zouden gratis moeten zijn.

Plan:              

Toelatingstoets m.b.t. motivatie en doorzettingsvermogen.
Binnen 18 maanden propedeuse halen.
Dan volledige 12 maanden stagelopen bij diverse bedrijven en instanties.
Dan keuze maken welke opleiding er afgerond gaat worden.
Daarna in 4 jaar afstuderen en praktijk opdoen in gekozen richting.

Nieuw Onderwijs:

Afschaffen:     De beperking om een leven lang hetzelfde beroep te doen

Plan:      


Daar tweederde van de werkzame beroepsbevolking in een fase na het
vervullen van een werkzame periode omgeschoold dient /mag moet worden een introductie van een nieuw schooltype voor volwassenen.
 
Economie:

Afschaffen:   Onnodige regeldruk en eisen m.b.t. minderheidsgroepen.

Uitverkoop van goede Nederlandse bedrijven aan buitenlandse investeerders.

Plan:              

Fiscale vrijstellingen zodat er in bedrijvigheid en werknemers wordt geïnvesteerd.
Startende ondernemingen worden middels instromende werknemers geholpen tot een volwaardig bedrijf uit te groeien.
Er worden landelijk 40 centra geopend waar burgers en bedrijven met ideeën of producten ideeën naar toe kunnen voor hulp. 
Jaarlijks wordt 4 miljard in innovatie geïnvesteerd en worden resultaten geëist.
Duidelijke afreken momenten.

Alle bedrijven gaan belasting betalen over hun winst, nu is dat 22%, maar kan makkelijk naar 40%.

Salarissen worden belast met 40% wat boven het Onvoorwaardelijk Basis Inkomen uit komt.

Door dit zo te gaan inrichten zullen bedrijven eerder gaan investeren omdat zo de winsten lager worden en nieuwe innovaties meer vorm gaan krijgen.

Hierdoor zullen bedrijven eerder investeren om de benodigde 4 miljard ter beschikking te krijgen.


Doel:                het op solide basis een snelle stimulans voor werkgelegenheid.

Infrastructuur:

Afschaffen:        De splitsing van het openbaar vervoer

Plan:                
Openbaar vervoer komt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie te vallen.
Waterwegen worden beter benut en vormen mede de ader van het transport naar het binnen- en buitenland.

Belastingen:

Afschaffen:       Motorrijtuigenbelasting
                         Verscheidenheid aan zorg-woontoeslag etc.
                         Zinloos rondpompen van geld.

Een BTW tarief van 20% voor alle goederen, diensten, en handel.

Plan:             
Motorrijtuigenbelasting verdisconteren in de benzineprijs, Afschaffen Accijnzen.

OZB wordt landelijk vastgesteld en gelden voor alle gemeenten
Afvalstoffenheffing en rioolrechten worden landelijk geregeld en gelden voor
alle gemeenten.

Ziekenfonds:

Afschaffen:         Private zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.

Plan:                 
Eén Algemeen Ziekenfonds voor iedereen en de premie wordt via de werkgever ingehouden. ( of via Onvoorwaardelijk Basis Inkomen ) Eigen risico wordt volledig afgeschaft.
Ziekenhuizen gaan betere zorg verlenen en artsen worden in teamverband
opgeleid zodat er beter teamwerk wordt geleverd.
Artsen in loondienst van de zorgverlener.Woningbouw:

Afschaffen:        Zelfstandige Woningcorporaties.
                        Woningbouwbeleid en het vaststellen van bestemmingsplannen door
                        Provincies.

Plan:               
Woningbouwbeleid en Woningcorporaties vallen weer onder het verantwoordelijke Ministerie.
Woningbouwbeleid wordt centraal door het Ministerie geregeld.
Betaalbare sociale woningbouw.
Marktpartijen met grondposities worden indien nodig onteigend.


Aanpassingen voor duurzaam energie zuinig wonen met streven naar zelfvoorziende energie opwekking.


Zorg:

Afschaffen:        Bureaucratie en werkdruk

Plan:                

Zorginstellingen controleren dat ze goede zorg leveren.
Platte organisatie waarin de directeur maximaal 120.000 euro verdient.
Management wordt overbodig door de platte organisatie.
Voldoende stageplaatsen voor leerling verpleegkundigen/OK-assistenten, enz.

Natuur:

Afschaffen:        Onder water zetten van de Hedwiges polder.

Plan:               

Bevorderen van de kennis van de natuur bij jongeren.
Bomen aanplant om het Co2 terug te dringen
Bevorderen van bosrijke omgevingen o.a. voor recreatie

 CO2 mogen we niet afschaffen, maar moeten we beheersen, zonder CO2 ie er geen leven mogelijk op Aarde. CO2 Heffing is enkel onteigening van de bevolking en bedrijven.

Stoppen met voedselproductie die bestemd is voor brandstof.


Milieu:                       

Afschaffen:        Plaatsen van windmolens die nu alleen op subsidies draaien.

Plan:               
Meer en beter gebruik maken van nog nieuw te ontwikkelen zonnecellen.
Opwekking door getijde schommelingen, plaatsen van waterturbines in de grotere rivieren.
Verdere ontwikkeling van waterstofgas energie  Kerncentrales overstappen van uranium naar het ongevaarlijke thorium.
Auto’s ombouwen op het gebruik van thorium brandstof.
( op 8 gram thorium loopt een auto anderhalf miljoen kilometer)
Centra van grote steden verkeersvrij maken en openbaar vervoer eromheen
gratis.
Aangepaste stadsbussen voor combi van personen en goederen.


Pas op door te zeggen dat Thorium veilig is. Dit is bij philips mijn werk, lees: Thorium als kernbrandstof[bewerken]  Thorium kan, net als uranium en plutonium, worden gebruikt als brandstof in een kernreactor. Hoewel het zelf niet splijtbaar is, kan het na absorptie van langzame neutronen de uraniumisotoop 233U vormen, die wel splijtbaar is (vergelijkbaar met 238U dat kan worden opgekweekt tot het splijtbare 239Pu). 233U levert bij splijting meer neutronen per geabsorbeerd neutron dan het in de meeste kerncentrales gebruikte 235U en 239Pu. Dit maakt dit kweekproces efficiënter dan de gangbare methoden.

Het kweekproces verloopt meer in detail als volgt: het 232Th absorbeert een neutron onder vorming van 233Th waarbij doorgaans een elektron en een antineutrino (\bar{\nu}_e) vrijkomt. Door bètaverval gaat dat over in protactinium-233 (233Pa), dat opnieuw een elektron en een antineutrino uitzendt onder vorming van 233U:

Het reactieproduct wordt vervolgens buiten de reactor gescheiden: de 233U kan relatief eenvoudig (want langs chemische weg) worden gescheiden van de thorium, en aan de volgende reactor worden toegevoerd.

Het beschreven productieproces heeft wel nadelen: de fractie met 233U is hoogradioactief door verontreiniging met het kortlevende 232U en daarom lastig te hanteren, wat de methode duurder maakt. Bij het hergebruiken van de thoriumfractie is er een soortgelijk probleem met het hoogradioactieve 228Th. Verder is er enig gevaar dat 233U in kernwapens zou kunnen worden gebruikt. Tenslotte zijn er nog technische problemen die nog niet geheel zijn opgelost. Er is nog veel ontwikkelwerk te doen voordat tot commerciële toepassing kan worden overgegaan, maar zolang (en waar) er nog voldoende uranium beschikbaar is lijkt het onwaarschijnlijk dat daarvoor voldoende geld beschikbaar zal worden gesteld.

Toch zijn er op de lange termijn kansen voor toepassing van de thoriumcyclus: thorium is aanzienlijk ruimer voorhanden dan uranium.

Een van de eerste experimenten met de thoriumcyclus werd uitgevoerd in het Oak Ridge National Laboratory in de zestiger jaren. Het programma werd echter in 1976 gestopt vanwege gebrek aan geld. In reactors zoals de Canadese CANDU-6 wordt thorium reeds gebruikt in combinatie met plutonium-239. In 2007 overwoog men in Noorwegen zich voor energie-opwekking op thoriuminstallaties te richten, onder meer vanwege de ruime beschikbaarheid van thoriumerts in dat land.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]


Hoewel thorium zelf niet erg radioactief is, zijn veel vervalproducten van thorium dat wel. Het vervalt in 6 alfa- en 4 bètastappen tot 208Pb (de thoriumreeks) en onderweg vormt het onder andere het edelgas 220Rn dat gevaar voor besmetting oplevert.

Het grootste gezondheidsgevaar van thorium is echter de stof zelf: de alfastraling kan de huid niet doordringen, maar bij inname hoopt het zich op in de lever, milt, lymfeknopen en botten. De 'biologische halveringstijd' van thorium is ongeveer 22 jaar, wat in de praktijk betekent dat de alfastraling gedurende de rest van het leven schade toebrengt en daarbij de kans op leverkanker en leukemie verhoogt.   

Toepassen nieuwe schone onuitputtelijke energie, Wind, zonnen en water energie.

Auto's ombouwen op Watergas kan een besparing tussen de 25% en 100% opleveren.

Waardoor er ook een schonere leef omgeving komt, door minder fijnstoffen.

Gezondheid:

Afschaffen:       Prominente positie van de farmaceutische bedrijven.
Eenzijdige informatie over voedingswaren.

Stop met GMO producten en experimenten.

Plan:              

Diepgaand onderzoek naar alternatieve geneeswijzen.
Herintroductie van hennepolie voor lichamelijk herstel.
Sneller en meer gecoördineerd onderzoek naar ziekten.
Ruimte voor nieuwe onderzoekers die op dit gebied zeer innovatief zijn.

Defensie:      

Afschaffen:      Hokjesgeest verschillende veiligheidsorganisaties

Plan:              

Nationaal trainingscentrum veiligheid, waarin basisopleiding defensie, politie,
brandweer en ambulancepersoneel wordt gerealiseerd.


Integrale aanpak cyberdreiging
Ten behoeve van bescherming landsbelang.
Geen uitzendingen naar andere landen om belangen van multinationals te verdedigen.
Wel scheepvaart verdedigen tegen overvallen.
Collectieve fysieke-, mentale- en waar nodig schietopleiding.

Kunst en Cultuur:

Afschaffen:       Financiële drempels om educatief onderricht te hebben.

Plan:              

Voor jongeren worden alle musea en educatieve evenementen een verplicht vak.
Actief bevorderen van het creatieve talent omdat dit ook het innovatieve inzicht bevordert.

Ontwikkelingshulp:

Afschaffen:       De versnippering van energie en geld.

Plan:               

Ieder west Europees land adopteert maximaal twee ontwikkelingslanden die aan een aantal opgestelde criteria voldoen, waaronder een stabiel bestuur, en garantstelling voor waarborg veiligheid. Geen wapen leveranties waar voedsel en infra hulp nodig is. Geen uitbuiten van grondstoffen, maar een eerlijke prijs er voor betalen om een zelfstandige natie te ondersteuen.
Bied studenten de mogelijkheid om tijdens hun stage periode daar werk te
verrichten en oudere werknemers daar hun ervaring in te zetten.

Rechtspraak:

Afschaffen:       Raad van State.
                       Beperkt budget voor de rechtspraak.

Plan:               

Introductie van een adviserende burgerrechtspraak.
Volstrekte scheiding tussen politiek en Rechtspraak


Er zijn een hoop punten nog meer uit te werken. zo zou het volkstribunaal steun van huidige juristen kunnen krijgen om universele wetten uit te werken.

Dit is enkel een voorstel, om tot een nieuw rechtssysteem te komen, waar bij recht gesproken wordt en krom niet recht kan worden.

Met een jury die toetst op de rechtsgang en een advies afgeeft aan de rechter, over schuld en in hoeverre deze schuld te wegen valt aan gerechtigheid.

 

Het aanstellen van een Constitutioneel hof om de grondwet aan te passen en te bewaken om zo misbruik te voorkomen zoals we dit met het huidige corrupte systeem hebben ervaren.

 
Wordt vervolgd en bijgewerkt tot de definitieve versie klaar is en ruim 25 personen individueel hun visie hebben gegeven.

Waardoor er nog mogelijkheden zijn tot het toevoegen met voorstellen eer een definitief plan gebruikt gaat worden.

Democratie is samenspraak en niet uitsluiten van een stem

Er gaat een agenda komen waarop info en activiteiten gedeeld worden.

Deze zal op http://aangifte-regering.blogspot.com te vinden zijn als alles is ingericht.
 
 
 


 
De kogelgaten aan de bovenkant van de vleugels kan nooit van een raket geweest zijn.

Het toestel is opzettelijk boven de oorlogszone gestuurd geworden door de luchtleiding.

Om vervolgens te beschieten van bovenaf door toestellen van het Oekraïense leger.


Door deze feiten is het verhaal ontkracht dan Putin ook maar iets te doen zou hebben met deze aanslag.
Daar de VS totaal failliet is was het de bedoeling om een oorlog te forceren tegen Rusland.

Maar ook de oorlog tegen Rusland zou het failliet niet kunnen tegenhouden.
De Dollar is klinisch dood, en de Euro staat er niet veel beter voor.

Beurzen worden wereldwijd kunstmatig in stand gehouden.

Het wordt tijd dat er een economie komt die produceert ten behoeven van de mens en niet op het vernietigingen van mensen en landen.

Alle politici die aan de NATO gerelateerd zijn moeten worden gearresteerd, om hun later te berechtingen voor de misdaden tegen de mensheid.  

Onze eigen politici staan met uitgestreken gezicht terwijl ze schuldig zijn, ik heb een diepe afkeer van deze huichelaars, die hun daden ook nog politiek willen uitbuiten.

Het respect dat we door toedoen van onze westerse corrupte politici voor Putin krijgen zal uiteindelijk leiden dat we moeten ingrijpen om dit nooit meer te laten gebeuren.

Een zwarte dag in de geschiedenis van de wereld, hoe de corrupte Elite ons hebben bedrogen, bestolen, vermoord, misleid. 

20 Juli 2014

Zonder Censuur
Hoe vlucht MH370 gevonden werd? Waar is vlucht MH17?
Door de politiek wordt en achter de schermen hard gewerkt om conflicten op te blazen om de VS economie nieuw leven in te blazen.
Alles en iedereen is hier aan ondergeschikt, de FED eigenaren manipuleren de hele wereld en arrangeren allerhande incidenten.
De politiek handelen als schoothondjes wat hen wordt opgedragen.
Er zijn teveel toevalligheden:

1. Twee toestellen van gelijke type van een maatschappij.

2. Volgens de separatisten ontbreken de twee zwarte dozen van het neergestorte vliegtuig.

3. Als het vliegtuig op grote hoogte was neer geschoten zouden de wrakstukken over een veel groter oppervlakte verspied zijn. 

4. Zouden de Doden al dagen dood zijn volgens een verklaring.
5. Weer massaal ongeschonden paspoorten gevonden terwijl de rest is afgebrand.
6. Is er een verslag over de ramp een dag eerder opgenomen!!!

7. Christine Lagard doet 16 Januari een uitspraak die op Juli 2014 verwijst.
8. Onhoudbare situatie van de Dollar en beurzen wereldwijd.

9. Onteigening van spaargelden die in Spanje beginnen.

10. Verhoogde Chemtrail activiteiten over de hele wereld.
11. En dit is een feit, zullen er in september honderden mensen opgepakt worden die aan het wereldwijde vergiftiging schandaal meer hebben gewerkt worden opgepakt om berecht te gaan worden.

12. De bewustwording zal de hele wereld bevolking bereiken, waardoor de NWO zal falen in hun opzet van wereld heerschappij.
13. Het failliet van de EU, en het herstel van aangesloten landen zal in gaan treden, met een herinvoeren van eigen muntstelsel van aangesloten landen.

14. Men heeft er alles aan gedaan om conflicten te creëren van uit de banken en politiek, zij zijn mede schuldig aan het complot door de FED eigenaren.
15. Het bewapenen twee fronten zal stoppen door de FED eigenaren.

16. Democratie gaat terug keren met bindend referendum.   
17. Wereldwijd zullen de FED eigenaren en Bilderbergers vervolgd gaan worden.

Mark Rutte mag voor de buitenwacht Vladimir Poetin nog een diplomatieke handreiking hebben gedaan, achter de schermen wordt samen met de Verenigde Staten een plan B gesmeed. Dat melden bronnen van Spitsnieuws.nl in Polen, die dichtbij de Amerikaanse ambassade staan.

Op zo’n twintig kilometer van de Poolse hoofdstad Warschau bereiden Nederlandse, maar vooral Amerikaanse, militairen zich volgens onze bronnen voor op een invasie in het gebied waar donderdag de brokstukken van vlucht MH17 van Malaysia Airlines neerkwamen. Daarbij kunnen eventueel ook Nederlandse F16’s worden ingezet, deze voeren normaal gesproken patrouillevluchten boven de Baltische staten uit. Zowel de Nederlandse als de Amerikaanse autoriteiten hebben zich tot nu toe nog niet geuit over een plan B.

Plan B
Zowel premier Mark Rutte als minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans gaven vanmiddag afzonderlijk van elkaar aan de situatie rondom het neergestorte vliegtuig in het oosten van Oekraïne via diplomatieke weg op te willen lossen. Ondertussen zou dus ook al aan een plan B gewerkt worden.

Een militaire actie klinkt niet heel ongeloofwaardig na de felle bewoordingen waarin president Barack Obama zich gisteravond uitsprak. Aangenomen mag worden dat zodra Washington voldoende aanleiding heeft, de crash site door militairen zal worden ingenomen, afgeschermd en de plunderende separatisten worden ingerekend. Vervolgens kan normaal, onafhankelijk onderzoek worden verricht en de stoffelijke overschotten van de inzittenden van de rampvlucht op correcte wijze worden geborgen.

UPDATE 20 juli 0:24 De VS heeft Oekraïne, Georgië en Moldavië een major non-NATO ally status toegekend. Uitwisseling van militaire assistentie, waaronder afweersystemen en klein geschut, en intelligentie moet daarmee makkelijker worden.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom MH17 in ons overzicht

Blijf op de hoogte! Volg Spitsnieuws

http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/07/sancties-us-eu-en-vn-tegen-rusland-komen-zijn-een-oorlogsverklaring/?fb_action_ids=651013661641488&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.U8tXWbgj2L1.like&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B481034795333180%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%22.U8tXWbgj2L1.like%22%5D

 
Volgens AD.nl ( Staatspropaganda en Daderkennis? )
Oud-Navo-chef De Hoop Scheffer: Poetin is in paniek ( FED eigenaren zijn in paniek omdat het hun belang is wat hier zichtbaar wordt. )

'Amerikanen weten al precies wat zich heeft afgespeeld' ( Daderkennis? )
 
Rutte de aardsleugenaar wie heeft hem ooit op de waarheid kunnen betrappen?